Oświadczenie NIK w sprawie planowanych zmian w rozporządzeniu dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości

W związku z zamieszczonym w BIP Rządowego Centrum Legislacji projektem zmieniającym rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości NIK oświadcza, że zawarte w uzasadnieniu do tego projektu informacje, wskazujące na związek zgłoszonej nowelizacji z wynikami kontroli Izby nr P/20/037 pn. „Realizacja zadań Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, są niezgodne ze stanem faktycznym.

Jedynie część zgłoszonych zmian, w szczególności: § 11 (uregulowanie tzw. „pozanaborowego” trybu udzielania finansowania jednostkom sektora finansów publicznych), § 20 ust. 2 (obowiązek podania innych przyczyn unieważnienia konkursu ofert, niż niewpłynięcie żadnych ofert lub odrzucenie wszystkich ofert), § 47 ust. 3 (obowiązek sporządzania planów finansowych Funduszu w rozbiciu na jego trzy główne zadania), nawiązuje pośrednio do ustaleń NIK, ale ich zakres i proponowana nowa treść przepisów wskazują na wyłącznie formalną realizację wniosków pokontrolnych, bez faktycznego uwzględnienia istoty rekomendacji Izby. Z kolei propozycje nowelizacji: § 36 i § 43 rozporządzenia (umożliwienie finansowania zakupu nieruchomości) oraz § 42 (zmieszczenie ogólnej, niewynikającej z kkw definicji przeciwdziałania przestępczości) pozostają w sprzeczności z istotą rekomendacji NIK.

Odnosząc się natomiast do zmiany § 48 rozporządzenia, w przypadku której Minister bezpośrednio odwołuje się do wniosków NIK, należy podkreślić, że samo zwiększenie limitu kosztów obsługi Funduszu nie będzie stanowić rozwiązania zidentyfikowanych przez Izbę problemów systemowych w gospodarce finansowej Funduszu. Działania takie muszą zostać podjęte w ścisłej korelacji z wdrażaniem pozostałych wniosków pokontrolnych, w tym w szczególności tych, które odnoszą się do działań o charakterze legislacyjnym.

Szczegółowe wyniki kontroli już wkrótce zostaną przedstawione przez NIK właściwym organom państwa oraz podane do publicznej wiadomości.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 sierpnia 2021 16:09
Data publikacji:
27 sierpnia 2021 07:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
27 sierpnia 2021 09:25
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Siedziba i logo NIK

Przeczytaj treść ponownie