Spóźniony, ale przerósł oczekiwania - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

System budowano dłużej, niż planowano, i przy nieco wyższych kosztach, ale było to częściowo skutkiem zewnętrznych okoliczności. Korzystne efekty uruchomienia PSIP pojawiły się wcześniej, niż przewidywały założenia. Problemy stwierdzone podczas realizacji Projektu mogą być dobrą nauczką w przyszłych podobnych inwestycjach.

Dzięki rozwojowi narzędzi informatycznych wzrasta dostępność i przydatność systemów informacji przestrzennej, a jednostki samorządu terytorialnego mogą m.in. usprawnić zarządzanie przestrzenią.

Dyrektywa INSPIRE zobowiązała państwa członkowskie do zbudowania krajowej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnej z całościowym systemem UE. Ma to na celu zapewnienie dostępu do wiedzy o wspólnej przestrzeni europejskiej wszystkim, którzy jej potrzebują: organom administracji, organizacjom publicznym i prywatnym, przedsiębiorcom i obywatelom, w skali poszczególnych państw oraz regionalnej i lokalnej. Potrzeby w tej sferze są ogromne i obejmują m.in. zagadnienia ochrony środowiska i zabytków kultury, zagospodarowania przestrzennego i inwestycji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego do roku 2020 zakładała m.in. działania na rzecz wykorzystania technologii cyfrowych przez sektor publiczny i prywatny w świadczonych usługach.

Z kolei w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej dotyczącej cyfryzacji przewidziano wsparcie dla działań na rzecz podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych, rozwijania elektronicznej administracji, udostępniania zasobów gromadzonych przez instytucje sektora publicznego. Kluczowe znaczenie miała realizacja projektu z zakresu systemów informacji przestrzennej.

W związku z tym Projekt PSIP zakładał umożliwienie zarządzania danymi, ich przetwarzania oraz udostępniania w formie zintegrowanej społeczeństwu i instytucjom publicznym. Planowano utworzenie regionalnego i powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej.

 Projekt o finalnym budżecie ponad 180 mln zł przybrał ogromną skalę, zaangażowano przy nim wielu partnerów. Opóźnienia w realizacji skłoniły NIK do przeprowadzenia kontroli – zwłaszcza że nieprawidłowości odnotowały wcześniejsze kontrole Izby dotyczące Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz cyfryzacji ewidencji gruntów i budynków.

Kontrola objęła Urząd Marszałkowski – czyli zarazem Instytucję Zarządzającą i Beneficjenta Projektu PSIP, współpracującego z Partnerami w celu realizacji PSIP – oraz sześć jednostek uczestniczących w tym projekcie:

Jednostki realizujące Projekt PSIP objęte kontrolą (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Jednostki realizujące Projekt PSIP objęte kontrolą

 • Starostwo Powiatowe w Nisku, ogółem: 8039,8 w tys. zł
  • Dofinasowanie z UE: 6829 w tys. zł
  • Środki Partnera: 1210,8 w tys. zł, w tym dotacje z budżetu państwa lub Wojewody Podkarpackiego: 876,6 w tys. zł
 • Starostwo Powiatowe w Mielcu, ogółem: 5312,7 w tys. zł
  • Dofinasowanie z UE: 4504,9 w tys. zł
  • Środki Partnera: 807,8 w tys. zł, w tym dotacje z budżetu państwa lub Wojewody Podkarpackiego: 595,9 w tys. zł
 • Urząd Miasta w Krośnie, ogółem: 2822,7 w tys. zł
  • Dofinasowanie z UE: 2396,9 w tys. zł
  • Środki Partnera: 425,8 w tys. zł, w tym dotacje z budżetu państwa lub Wojewody Podkarpackiego: 221,1 w tys. zł
 • Urząd Miasta w Krośnie Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ogółem: 5491,5 w tys. zł
  • Dofinasowanie z UE: 4661,7 w tys. zł
  • Środki Partnera: 829,8 w tys. zł, w tym dotacje z budżetu państwa lub Wojewody Podkarpackiego: 822,6 w tys. zł
 • Starostwo Powiatowe w Przemysłu, ogółem: 8534,9 w tys. zł
  • Dofinasowanie z UE: 6982,8 w tys. zł
  • Środki Partnera: 1552,1 w tys. zł, w tym dotacje z budżetu państwa lub Wojewody Podkarpackiego: 1298,2 w tys. zł
 • Starostwo Powiatowe w Dębicy, ogółem: 12777,3 w tys. zł
  • Dofinasowanie z UE: 10267,7 w tys. zł
  • Środki Partnera: 2509,6 w tys. zł, w tym dotacje z budżetu państwa lub Wojewody Podkarpackiego: 1653,4 w tys. zł

Środki wydatkowane na realizacje wszystkich zadań w ramach PSIP w tys. zł – kontrolowane jednostki

 • Razem, wydatki PSIP ogółem: 42978,9 w tys. zł
 • Dofinansowanie z UE: 35643 w tys. zł
 • Środki Partnera: 7335,9 w tys. zł
  • w tym dotacje z budżetu państwa lub Wojewody Podkarpackiego: 4645,2 w tys. zł

Źródło: opracowanie własne NIK.

 • Niemal czteroletnie opóźnienie oddania PSIP do użytku to po części wynik nierealnego, zbyt optymistycznego harmonogramu.
 • Powołane specjalnie z myślą o Projekcie Komitet Sterujący i Grupa Robocza istniały głównie na papierze, niemal nie podejmując przewidzianych działań doradczych i strategicznych.
 • Wskutek rozpowszechnienia się usług zdalnych także w następstwie pandemii stopień wykorzystania PSIP przerósł oczekiwania.

Tworzenie PSIP dobiegło pomyślnego końca, zakładane efekty zostały osiągnięte.

Wniosek o dofinansowanie Projektu poprzedzono należytym rozpoznaniem potrzeb i wymagań. Działania związane z przygotowaniem Projektu PSIP, w tym opracowanie i ocena wniosku o dofinansowanie, opierały się na współpracy pomiędzy Liderem Projektu, czyli Województwem Podkarpackim, a jego Partnerami – starostwami powiatowymi.

Lider Projektu zamierzał go zrealizować wspólnie z 25 Partnerami. Na okoliczność tego jeszcze w 2015 r. zawarto Porozumienie Intencyjne o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji Projektu PSIP. Ostatecznie do realizacji PSIP przystąpiło 22 Partnerów – trzech odstąpiło m.in. z powodu zbyt krótkiego zakładanego okresu realizacji Projektu.

Jednostki uczestniczące we wdrażaniu Projektu PSIP (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Jednostki uczestniczące we wdrażaniu Projektu PSIP

Powiaty i miasta uczestniczące w PSIP poddane kontroli NIK:

 • Krosno
 • powiat brzozowski
 • powiat dębicki
 • powiat mielecki
 • powiat niżański
 • powiat przemyski

Pozostałe powiaty i miasta uczestniczące w PSIP:

 • Przemyśl
 • Rzeszów
 • Tarnobrzeg
 • powiat bieszczadzki
 • powiat łańcucki
 • powiat leski
 • powiat leżajski
 • powiat lubaczowski
 • powiat kolbuszowski
 • powiat przeworski
 • powiat ropczycko-sędziszowski
 • powiat rzeszowski
 • powiat sanocki
 • powiat stalowowolski
 • powiat strzyżowski

Powiaty nieuczestniczące w PSIP:

 • powiat jasielski
 • powiat krośnieński
 • powiat tarnobrzeski

Źródło: opracowanie własne NIK.

W istocie termin wykonania zadania opóźnił się o trzy lata i osiem miesięcy (ostatni wniosek o płatność zatwierdzono w lutym 2023 r.). Wynikało to nie tylko z pojawiających się problemów, w głównej mierze niezależnych od kontrolowanych podmiotów, ale także ze zbyt optymistycznego pierwotnego harmonogramu wdrażania Projektu.

Problemy niezależne od uczestników Projektu związane były m.in. z:

 • kłopotami w wyłonieniu wykonawców prac geodezyjno-kartograficznych, co wydłużyło procedury przetargowe;
 • zmieniającymi się przepisami prawa w okresie realizacji PSIP;
 • skomplikowanymi i żmudnymi procedurami związanymi z działaniami w zakresie baz danych;
 • pandemią COVID-19.
Okres wdrażania Projektu PSIP (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Okres wdrażania Projektu PSIP

19.05.2014–31.12.2018 - Pierwotny planowany okres realizacji Projektu PSIP

Kolejne wydłużenia tego okresu do:

 • 31.12.2019
 • 31.12.2021
 • 30.06.2022

Ostateczne terminy realizacji poszczególnych etapów:

 • 22.04.2015 - Uchwała Zarządu Województwa w sprawie rozpoczęcia przygotowania realizacji Projektu PSIP
 • 28.08.2015 - Porozumienie intencyjne o współpracy
 • 07.02.2023 - Zatwierdzenie ostatniego wniosku o płatność
 • 28.03.2017 - Decyzja o dofinansowaniu Projektu PSIP
 • 30.05.2016–28.03.2017 - Nabór, ocena i wybór Projektu PSIP
 • 30.06.2022–07.02.2023 - Weryfikacja ostatniego wniosku o płatność

Źródło: opracowanie własne NIK.

Przekroczono także zaplanowany budżet – Projekt kosztował o 3 mln zł więcej, czyli 180,8 mln zł, z czego 150,3 mln zł pochodziło ze środków UE. Zaangażowane środki wydatkowano prawidłowo oraz rzetelnie udokumentowano i rozliczono.

Wydatki poniesione na realizację Projektu PSIP (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Wydatki poniesione na realizację Projektu PSIP

Środki wydatkowane na realizacje Projektu PSIP (kwoty ostateczne na zakończenie Projektu)

Zadania realizowane przez Beneficjenta:

 • Wydatki ogółem: 59745,7 w tys. zł
 • Wydatki niekwalifikowalne: 309,5 w tys. zł
 • Wydatki kwalifikowalne: 59436,2 w tys. zł
 • Dofinansowanie z UE: 50464,6 w tys. zł
 • Środki wydatkowane przez Beneficjenta: 4030,95 w tys. zł
 • Środki wydatkowane przez Partnerów: 250,2 w tys. zł

Zadania realizowane przez Beneficjenta:

 • Wydatki ogółem: 121060,7 w tys. zł
 • Wydatki niekwalifikowalne: 3632,4 w tys. zł
 • Wydatki kwalifikowalne: 117428,3 w tys. zł
 • Dofinansowanie z UE: 99865,9 w tys. zł
 • Środki wydatkowane przez Partnerów: 21194,8 w tys. zł

Zadania realizowane przez Beneficjenta:

 • Wydatki ogółem: 180806,4 w tys. zł
 • Wydatki niekwalifikowalne: 3941,9 w tys. zł
 • Wydatki kwalifikowalne: 176864,5 w tys. zł
 • Dofinansowanie z UE: 150330,5 w tys. zł
 • Środki wydatkowane przez Beneficjenta: 4030,9 w tys. zł
 • Środki wydatkowane przez Partnerów: 26445 w tys. zł

Źródło: opracowanie własne NIK.

Zastosowane rozwiązania organizacyjne nie zapewniły rzetelnego wykonania wszystkich przewidzianych działań:

 • w żadnym ze skontrolowanych starostw powiatowych nie wyznaczono przedstawiciela do czynności związanych z wdrażaniem Projektu;
 • pomimo zapisanych w Umowie Partnerskiej ustaleń – u połowy skontrolowanych Partnerów nie działał Zespół Roboczy w celu usprawnienia komunikacji i przepływu informacji;
 • Komitet Sterujący jako organ strategiczny mający podejmować kluczowe rozstrzygnięcia zebrał się raptem raz (w 2016 r., podejmując jedynie działania organizacyjne);
 • w latach 2019–2022 Grupa Robocza nie funkcjonowała;
 • Lider Projektu odpowiedzialny za koordynowanie i nadzorowanie prawidłowości działań Partnerów nie korzystał w pełni z posiadanych uprawnień i nie przeprowadzał u nich kontroli, choć był informowany o istotnych problemach w związku z wdrażaniem PSIP;
 • w ograniczonym zakresie prowadził też monitoring prac nad wdrożeniem PSIP.

W związku z tym nie udawało się na bieżąco eliminować problemów, które z kolei przyczyniały się do opóźnień w realizacji Projektu.

Do zarządzania realizacją Projektu zaangażowano podmiot zewnętrzny (Inżyniera Kontraktu) zapewniający specjalistów w danych dziedzinach. Niestety jego obowiązki w zakresie odbioru zadań określono w sposób nieprecyzyjny, przez co przy odbiorze prac geodezyjno-kartograficznych mieli czasem trudności Partnerzy Projektu, pozostawieni bez należytej pomocy. Ci z kolei nie informowali o tym Lidera.

W połowie skontrolowanych Starostw nie egzekwowano od wykonawców prac geodezyjno-kartograficznych wszystkich wymaganych dokumentów, co jednak nie wpłynęło na realizację założeń Projektu.

W toku realizacji PSIP osiągnięto zakładane we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu, w szczególności uruchomienie e-usług o różnym stopniu dojrzałości czy digitalizację dokumentów.

Zaplanowane do osiągnięcia na rok 2023 wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte, a nawet znacznie przekroczone jeszcze przed tym okresem, głównie w związku ze wzrostem popytu na e-usługi, koniecznością zdalnego załatwiania spraw urzędowych podczas pandemii COVID-19, a także nowym (od 2022 r.) prawnym wymogiem składania operatów geodezyjnych w formie elektronicznej. Wskaźniki rezultatu będą wymagały ostatecznej weryfikacji, niemniej już teraz wiadomo, że wykorzystanie PSIP osiągnęło przed czasem większą skalę od zakładanej dzięki dużemu usprawnieniu pracy służb geodezyjnych poprzez pracę on-line. Dzięki PSIP uzyskano możliwość zarządzania i udostępniania danych geodezyjnych w formie zintegrowanej.

Projekt umożliwił uzupełnienie luk w bazach Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) i Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) kontrolowanych starostw.

Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK oględziny tych baz wykazały jednak błędy lub nieprawidłowości w ich prowadzeniu. Nie były one jednak istotne dla jakości i wiarygodności danych. Ich wystąpienie sygnalizuje natomiast na konieczność stałej weryfikacji danych, z wykorzystaniem zarówno oprogramowania własnego starostw, jak i stosownych walidatorów zewnętrznych.

Tylko w jednej skontrolowanej jednostce (Miasto Krosno) udało się terminowo skonwertować dane geodezyjne do formatu cyfrowego.

Wnioski

Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

Zarząd Województwa Podkarpackiego

 • przyjmowanie realnych harmonogramów realizacji projektów w wypadku skomplikowanych przedsięwzięć lub z udziałem wielu partnerów;
 • zapewnienie rzetelnego przygotowania umów dla zagwarantowania interesów wszystkich uczestników projektów;
 • wykorzystywanie uprawnień kontrolnych określonych w umowach dotyczących współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, zwłaszcza przy realizacji projektów partnerskich;
 • zapewnienie rzeczywistego funkcjonowania gremiów opiniodawczo-doradczych, zwłaszcza powoływanych w przypadku skomplikowanych przedsięwzięć;
 • zweryfikowanie wartości wskaźników rezultatu Projektu PSIP przewidzianych do osiągnięcia w 2023 r.

Partnerzy Projektu PSIP

 • bieżące zgłaszanie – w sposób określony przyjętymi procedurami – zaistniałych problemów i utrudnień przy wdrażaniu projektów partnerskich;
 • wykorzystywanie – celem eliminacji występujących błędów – mechanizmów kontroli posiadanego oprogramowania oraz dostępnych walidatorów zewnętrznych do stałej weryfikacji prowadzenia baz EGIB, GESUT i BDOT;
 • podjęcie skutecznych działań mających na celu zakończenie procesu cyfryzacji zasobu geodezyjno-kartograficznego;
 • egzekwowanie od wykonawców prac przedkładania kompletnych dokumentacji zgodnie z postanowieniami zawartych umów;
 • podjęcie współpracy z Liderem dla zweryfikowania wartości wskaźników rezultatu Projektu PSIP przewidzianych do osiągnięcia w 2023 r.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 października 2023 16:54
Data publikacji:
26 października 2023 16:54
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
27 października 2023 11:42
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie