NIK o realizacji i odbiorze budowy fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy

Najwyższa Izba Kontroli prezentuje wyniki kontroli „Realizacja i odbiór budowy drogi ekspresowej S2 na odcinku Puławska – Przyczółkowa (zadanie A budowy drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy)”. Kontrola była realizowana przez Departament Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli. Działania kontrolne były prowadzone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył oceny realizacji i nadzoru nad pracami budowlanymi na fragmencie Południowej Obwodnicy Warszawy[1]. Kontrolerzy NIK sprawdzali także w jaki sposób przeprowadzano odbiór prac budowlanych i uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń na użytkowanie. Kontrolą objęto lata 2019 – 2021 oraz działania spoza tego okresu, które miały wpływ na kontrolowaną działalność.

W toku kontroli kontrolerzy poczynili następujące ustalenia:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie realizując inwestycję zgodnie z postanowieniami kontraktów wykonywała swoje obowiązki w zakresie nadzoru nad wykonawcą i inżynierem kontraktu.

Przedmiot umowy został zrealizowany z przekroczeniem terminu określonego w umowie, jednak do czasu zakończenia czynności kontrolnych nie dokonano formalnego zakończenia realizacji inwestycji. GDDKiA Oddział w Warszawie prowadziła działania mające na celu jej zakończenie m.in. rozstrzygała roszczenia wykonawcy i monitorowała realizację prac zaległych i usuwanie wad.

Nowobudowany odcinek drogi wraz z tunelem drogowym został dopuszczony do użytkowania przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także uzyskał pozwolenie na użytkowanie od Wojewody Mazowieckiego.

Większość parametrów nawierzchni nowobudowanej drogi odpowiadała parametrom określonym w kontrakcie. Parametrów tych nie spełniało oznakowanie poziome w zakresie luminacji i odblaskowości. Natomiast elementy systemu wentylacji tunelu drogowego były zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie naliczono kar umownych z tytułu nieterminowej dostawy przez inżyniera kontraktu sprzętu laboratoryjnego oraz dwudniowego opóźnienia w przekazaniu raportu końcowego z nadzoru przyrodniczego. GDDKiA Oddział w Warszawie nie naliczyła także kar umownych wykonawcy z tytułu nieterminowego przekazywania raportów o postępie prac i robót, co wypełniało znamiona nierzetelności.

W związku z poczynionymi ustaleniami przedstawiono następujące wnioski:

Naliczenie i wyegzekwowanie kar umownych przewidzianych w kontraktach. Wprowadzenie skutecznych mechanizmów nadzoru nad realizacją umów z wykonawcami, zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości w raportowaniu. Zabezpieczenie interesu GDDKiA Oddziału w Warszawie poprzez zapewnienie możliwości egzekwowania od wykonawców wszystkich zadań określonych w PFU (w tym częstotliwości raportowania monitoringu wyjściowego).

Zachęcamy do lektury całego wystąpienia pokontrolnego, które jest dostępne w plikach do pobrania na poniższej stronie.


[1] Zadanie A budowy drogi ekspresowej S2 na odcinku Puławska-Przyczółkowa

Informacje o artykule

Data utworzenia:
11 stycznia 2023 11:28
Data publikacji:
11 stycznia 2023 11:28
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
11 stycznia 2023 11:28
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Wjazd do tunelu na drodze ekspresowej S2 © Cybularny CC0 1.0

Przeczytaj treść ponownie