Porozumienie NIK oraz Instytutu Audytorów Wewnętrznych

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski odniósł się do podpisanego porozumienia podczas jubileuszowej konferencji IIA Polska. Szef Izby był gościem specjalnym debaty „Odpowiedzialny audyt w odpowiedzialnej organizacji”. W 2017 roku Instytut Audytorów Wewnętrznych obchodzi 15-lecie działalności w naszym kraju.

W tym czasie współpraca IIA Polska i NIK polegała na organizacji przedsięwzięć edukacyjno-rozwojowych, takich jak debata na temat sukcesów i porażek kontroli zarządczej (2012 r.) czy konferencja poświęcona zastosowaniu narzędzi wspomagania informatycznego w  działalności kontrolnej i audytorskiej (2015 r.). Ważną częścią współpracy obu środowisk pozostaje też praca nad tłumaczeniem wytycznych INTOSAI, czyli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podpisuje umowę o współpracy z Prezesem IIA Polska Sebastianem Burgemejsterem Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski z Prezesem IIA Polska Sebastianem Burgemejsterem prezentują popisane porozumienie

INTOSAI (NIK jest członkiem Zarządu tej organizacji), od wielu lat współpracuje z Centralą Instytutu Audytorów Wewnętrznych ze Stanów Zjednoczonych (IIA). W 2014 roku w Kopenhadze podpisane zostało porozumienie pomiędzy Komitetem Standardów Zawodowych INTOSAI oraz IIA potwierdzające wolę współpracy, która wyrażona została już kilka lat wcześniej w trakcie Kongresu INTOSAI w 2010 r. w  Johannesburgu. Było to możliwe w związku ze zbieżnością strategicznych celów obu organizacji.

Dzięki zawartemu porozumieniu IIA wspiera cel INTOSAI dotyczący promowania silnych, niezależnych oraz wszechstronnie działających najwyższych organów kontroli. Z kolei działalność INTOSAI stanowi wsparcie dla badań, upowszechniania wiedzy dotyczącej audytu wewnętrznego oraz jego roli i  znaczenia w ramach procesów kontroli, zarządzania ryzykiem oraz ładu organizacyjnego.

Jednym z rezultatów wspólnych prac pomiędzy INTOSAI oraz IIA było wydanie w 2016 roku porównawczego opracowania standardów kontroli oraz międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego. Publikacji przyświecała idea wzmacniania współpracy w sektorze publicznym poprzez zwiększanie wzajemnego zrozumienia. W pracach nad tym dokumentem wzięli udział między innymi przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli.

Współpraca pomiędzy kontrolerami publicznymi oraz IIA odbywa się również na poziomie europejskim. W 2015 roku EUROSAI, czyli organizacja zrzeszająca najwyższej organy kontroli z Europy, oraz Europejska Konfederacja Instytutów Audytu Wewnętrznego wydały dokument dotyczący koordynacji i współpracy pomiędzy najwyższymi organami kontroli oraz audytorami wewnętrznymi w sektorze publicznym. Również i w tym przedsięwzięciu kontrolerzy NIK brali aktywny udział. Prezes NIK zadeklarował, że w związku z wybraniem go na wiceprzewodniczącego EUROSAI, ma nadzieję, że współpraca tej organizacji z IIA jeszcze się pogłębi.

Od 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli przewodniczy pracom Podkomisji INTOSAI ds.  kontroli wewnętrznej. Podkomisja ta zajmuje się wydawaniem wytycznych skierowanych głównie do osób zatrudnionych i kierujących podmiotami sektora publicznego. Dotychczas Podkomisja wydała m.in. Wytyczne dotyczące standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym (INTOSAI GOV 9100 - przetłumaczone na język polski i dostępne na stronie internetowej NIK) oraz Wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem (INTOSAI GOV 9130).

Podpisując porozumienie o współpracy pomiędzy NIK i IIA Polska, prezes Krzysztof Kwiatkowski poinformował o przetłumaczeniu na język polski kolejnych dwóch dokumentów. Pierwszy - Niezależność audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (INTOSAI GOV 9140) oraz Koordynacja i Współpraca pomiędzy najwyższymi organami kontroli i audytorami wewnętrznymi w sektorze publicznym (INTOSAI GOV 9150).

- Pracy nad tłumaczeniem patronowała Najwyższa Izba Kontroli, lecz końcowy rezultat nie byłby możliwy bez wkładu i zaangażowania naszych partnerów z Instytutu Audytorów Wewnętrznych - podkreślił szef NIK.

W myśl podpisanego porozumienia obie organizacje zobowiązały się do współpracy na rzecz poprawy funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w Polsce. Środowisko kontrolerów i audytorów wewnętrznych chce również współdziałać w celu profesjonalizacji swoich zawodów. NIK oraz IIA Polska będą  wymieniać informacje dotyczące bieżącej działalności i realizowanych  inicjatyw, informować się o najlepszych ekspertach w danych dziedzinach oraz podejmować wspólne  inicjatywy na forum krajowym, takie jak konferencje tematyczne, szkolenia zawodowe oraz wspólne publikacje.

Instytut Audytorów Wewnętrznych (ang. The Institute of Internal Auditors) jest najstarszą i największą na świece organizacją zrzeszającą audytorów wewnętrznych. Skupia na całym świecie ponad 100 000 osób zrzeszonych w blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych. Tworzy i promuje standardy oraz upowszechnia dobre praktyki zawodowe. W Polsce IIA jest reprezentowany przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
08 czerwca 2017 12:30
Data publikacji:
08 czerwca 2017 12:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 czerwca 2017 08:30
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo NIK i IIA Polska obok Prezes NIK i Prezes IIA Polska wymieniają uścisk dłoni po podpisaniu porozumienia

Przeczytaj treść ponownie