Prezes NIK przewodniczącym Komitetu Kontaktowego organów kontroli UE

Na tegorocznym zebraniu Komitetu Kontaktowego w Chorwacji (11-12 października) szefowie najwyższych organów kontroli państw Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego rozmawiali m.in. o tym, jak instytucje kontrolne mogą jeszcze lepiej współpracować z obywatelami UE tak, by coraz bardziej „otwierać się” na ich potrzeby.

Uczestnicy spotkania Komitetu Kontaktowego w Chorwacji 1

Uczestnicy seminarium, które stanowiło zasadniczą część zebrania omówili wyzwania, przed jakimi stoją najwyższe organy kontroli w dzisiejszym, szybko zmieniającym się środowisku unijnym. Dyskutowali o tym, kto - oprócz szeroko rozumianego społeczeństwa - jest odbiorcą informacji wynikających z kontroli (mogą to być np. organizacje pozarządowe, dziennikarze, parlamenty), jaki jest ich punkt widzenia na wyzwania stojące przed UE, a także o tym, jakie innowacyjne sposoby komunikacji mogą stosować organy kontroli, aby w większym stopniu zaangażować obywateli w proces kontrolny. Przedstawiciele kilku NOK przedstawili narzędzia komunikacyjne, które ułatwiają im relacje z odbiorcami zewnętrznymi. Odbył się również pokaz kilku filmów wideo do zilustrowania - w bardziej dynamiczny sposób - innowacyjnych metod komunikowania się najwyższych organów kontroli.

Na każdym zebraniu Komitetu najwyższe organy kontroli dzielą się dobrymi praktykami z zakresu prowadzonych przez siebie kontroli związanych z UE. W tym roku NIK przedstawiła wyniki kontroli zarządzania wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach polityki spójności. Polska jest największym beneficjentem unijnych funduszy (w ramach polityki spójności ma do wydania ok. 80 mld euro) - kontrola zbadała m.in. skuteczność dotychczas podjętych działań naprawczych mających na celu przyśpieszenie procesu wydawania tych środków, a także stopień wdrożenia programów operacyjnych.

NIK o zarządzaniu wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności >>

Uczestnicy spotkania Komitetu Kontaktowego w Chorwacji 2

Obok szerszych prezentacji, od kilku lat najwyższe organy kontroli mają możliwość zaprezentowania swoich kontroli w formie plakatów. Podczas tegorocznego zebrania Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła plakat informujący o wynikach kontroli, jaką Izba przeprowadziła w zakresie respektowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Zbadano w niej, czy implementacja w Polsce dyrektywy 2011/24/UE (tzw. dyrektywy transgranicznej) wpłynęła na dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kontrola pokazała, że wprowadzenie nowych przepisów nie wpłynęło na tę dostępność, a z leczenia poza granicami kraju skorzystała mała ilość osób (choć wzrosło zainteresowanie Polaków leczeniem za granicą, głównie usunięciem zaćmy i endoprotezoplastyką stawów).

NIK o leczeniu za granicą >>

W Dubrowniku omówione i rozpatrzone zostały również działania Komitetu, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego roku, a były realizowane przez m.in. sieci współpracy ds. kontroli polityki fiskalnej i ds. strategii Europa 2020, a także grupy zadaniowe ds. europejskiej unii bankowej i ds. europejskich standardów rachunkowości sektora publicznego (ESRSP). Przedstawiono informacje z seminarium nt. zamówień publicznych i zaktualizowany zestaw dokumentów dotyczący kontroli zamówień publicznych.

Prezes NOK Chorwacji przekazuje symbol prezydencji Prezesowi NIK.Prezes NOK Chorwacji przekazuje symbol prezydencji Prezesowi NIK.

Organizatorem kolejnego zebrania Komitetu Kontaktowego będzie Najwyższa Izba Kontroli. Spotkanie odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2019 r. w Warszawie. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski poinformował o seminarium, które będzie główną częścią przyszłorocznego zebrania - Cyfrowa Europa: wyzwania i możliwości dla NOK UE. Uczestnicy zastanowią się m.in. nad celami i osiągnięciami strategii cyfrowej UE, rolą państw członkowskich, a także - w tym kontekście - rolą najwyższych organów kontroli. Planowana jest też dyskusja na temat wyzwań związanych z kontrolowaniem procesów cyfryzacji UE, obszarów wymagających skontrolowania i przygotowania organów kontroli, a także możliwości współpracy.

Tradycyjnie, na zebraniu Komitetu obecny przewodniczący przekazuje swoją funkcję najwyższemu organowi kontroli, który będzie gospodarzem kolejnego zebrania Komitetu. Od dzisiaj (do momentu zakończenia kolejnego zebrania w 2019 r.) przewodniczącym Komitetu jest Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania Komitetu Kontaktowego w Chorwacji

Komitet Kontaktowy (KK) jest zgromadzeniem szefów najwyższych organów kontroli (NOK) państw członkowskich Unii Europejskiej (28 państw) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), którzy spotykają się raz do roku, aby wymienić wiedzę i doświadczenia z zakresu kontroli środków UE. Działalność Komitetu wspomagana jest przez stałych przedstawicieli poszczególnych instytucji (tzw. łączników), którzy przygotowują tematy będące przedmiotem pracy Komitetu oraz utrzymują ze sobą stały kontakt roboczy w sprawach istotnych dla KK. Przez najbliższy rok przewodniczącym Komitetu Kontaktowego będzie Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
11 października 2018 12:53
Data publikacji:
12 października 2018 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
12 października 2018 13:04
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo Komitetu Kontaktowego w tle zdjęcia ze spotkania szefów NOK państw UE

Przeczytaj treść ponownie