NIK zakończyła przegląd partnerski NOK Rumunii

Prezes NIK zaprezentował raport z przeglądu partnerskiego Trybunału Obrachunkowego Rumunii, przeprowadzonego na mocy porozumienia podpisanego w listopadzie 2020 r. Na prośbę Prezesa NOK Rumunii, NIK kierowała międzynarodowym zespołem prowadzącym przegląd, w skład którego weszli również eksperci z NOK Austrii i Holandii. Przegląd objął przede wszystkim zagadnienia dot. zapewnienia jakości kontroli i sprawozdań oraz metodyki kontroli wykonania zadań, a także potencjalne sposoby zwiększenia udziału interesariuszy w doborze tematów kontroli. Przegląd partnerski jest elementem całościowego procesu modernizacyjnego NOK Rumunii, ukierunkowanego na zwiększenie potencjału instytucjonalnego – prowadzenia kontroli zgodnie ze standardami międzynarodowymi i dalszej profesjonalizacji kadry kontrolerskiej.

Prezes NIK Marian Banaś na spotkaniu podsumowującym przegląd partnerski NOK Rumunii

Przegląd został przeprowadzony zgodnie z Wytycznymi ws. przeglądów partnerskich INTOSAI (GUID 1900, wcześniej pod nazwą ISSAI 5600) oraz przy wykorzystaniu elementów metodyki SAI PMF[1]. Ze względu na sytuację epidemiczną cały przegląd odbył się w formule zdalnej. Podczas przeglądu eksperci z trzech zaangażowanych NOK dokonali m.in. analizy regulacji, procesów i procedur Trybunału Obrachunkowego Rumunii oraz przeprowadzili szereg rozmów, w drodze konferencji online, z pracownikami Trybunału z różnych szczebli, przedstawicielami jednostek kontrolowanych, przedstawicielami mediów i organizacji pozarządowych.

Produktem końcowym przeglądu partnerskiego jest raport zawierający m.in. obserwacje nt. funkcjonowania NOK Rumunii w obszarach określonych zakresem przeglądu oraz wynikające z nich rekomendacje. Zwyczajowo na podstawie raportu NOK, którego przegląd dotyczy przygotowuje plan działania lub strategię ukierunkowaną na wdrożenie rekomendacji.

Raport został zaprezentowany 24 września 2021 r. przez Prezesa NIK, Wiceprezesa Trybunału Obrachunkowego Holandii i przedstawiciela Sekretariatu Generalnego INTOSAI – w formule konferencji online, w której uczestniczyło ponad 1600 pracowników NOK Rumunii.

Prezes NOK Rumunii na ekranie w sali im. Kaczyńskiego w NIK Prezes NIK Marian Banaś przedstawia wyniki przeglądu

Rekomendacje dotyczyły czterech głównych obszarów. Pierwszy związany jest z potrzebą zwiększenia wpływu NOK Rumunii na funkcjonowanie państwa oraz rozpoznawalności instytucji w społeczeństwie, m.in. poprzez większą użyteczność i dostępność raportów z kontroli i ich szybszą publikację oraz dobieranie tematów istotnych dla obywateli. Drugi obszar zaleceń dotyczy koniecznych zmian w organizacji pracy kontrolerów rumuńskich, m.in. zmniejszenia liczby obowiązkowych corocznych kontroli finansowych, obowiązkowego monitorowania realizacji wniosków z tych kontroli, wyeliminowania duplikujących się materiałów w dokumentacji kontrolnej oraz promowania wspólnych wartości wewnątrz organizacji. Trzecia grupa rekomendacji dotyczy konieczności usprawnienia relacji z interesariuszami, m.in. poprzez regularne spotkania z parlamentarzystami, zacieśnienie współpracy z jednostkami kontrolowanymi, która powinna być ukierunkowana na znajdowanie rozwiązań do problemów zidentyfikowanych podczas kontroli oraz wykorzystywanie sygnałów od społeczeństwa przy doborze tematów kontroli. Ostatnia grupa rekomendacji dotyczy wzmocnienia jakości kontroli. Tutaj niezbędne jest zapewnienie niezależności kontrolerów, wyeliminowanie obciążających i duplikujących się regulacji wewnętrznych, wprowadzenie kontroli jakości na bieżąco (hot review) oraz systemowe przekazywanie wiedzy i doświadczeń wewnątrz organizacji.

Uczestnictwo w przeglądach partnerskich jest zgodne ze strategią zaangażowania NIK w projekty międzynarodowe i umożliwia promowanie rozwiązań wypracowanych przez NIK w innych państwach. Jest to kolejny przegląd z udziałem NIK – podobne projekty polscy eksperci realizowali m.in. na rzecz NOK Indonezji, Słowacji, Estonii, Litwy, Łotwy i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Zaangażowanie w takie inicjatywy jest potwierdzeniem zaufania środowiska międzynarodowego do umiejętności i bezstronności polskich ekspertów oraz przyczynia się do budowania prestiżu instytucji, co z kolei przekłada się na powierzanie NIK znaczących funkcji w organizacjach zrzeszających organy kontroli (EUROSAI i INTOSAI), owocuje zapraszaniem NIK do prowadzenia audytów zewnętrznych organizacji międzynarodowych (np. Rada Europy, OECD, CERN) oraz projektów współpracy bliźniaczej (np. na rzecz NOK Albanii, Kosowa, Azerbejdżanu, Jordanii i Palestyny).


[1] Ang. Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework – narzędzie do całościowej oceny funkcjonowania NOK i zgodności ze standardami, obejmujące takie elementy jak niezależność, jakość kontroli i raportowanie, komunikacja z interesariuszami, zarządzanie i etyka, zasoby ludzkie i szkolenia, funkcjonowanie poszczególnych typów kontroli.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 września 2021 09:18
Data publikacji:
24 września 2021 12:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
24 września 2021 11:08
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logotypy NOK Rumunii i NIK obok zdjęcie ze spotkania on-line podsumowującego przegląd, poniżej flagi Rumunii i Polski

Przeczytaj treść ponownie