Raporty z kontroli NIK

Każdy audyt zakończony zostaje podsumowaniem w postaci raportu z kontroli. Raport stanowi kompendium wiedzy na temat kontrolowanego obszaru. Gotowa informacja przedkładana jest Sejmowi, Prezydentowi RP, Premierowi oraz właściwym organom państwowym.

Każda informacja o wynikach kontroli ma podobny układ. Rozpoczyna ją Wprowadzenie. Dzięki niemu czytelnik, zanim przedstawione zostaną konkretne ustalenia z kontroli, może poznać tło badanej problematyki oraz przyczyny jej podjęcia. Na przykład kontrola Dostępność wybranych świadczeń opieki zdrowotnej została rozpoczęta na skutek sygnałów medialnych świadczących o trudnościach w dostępie do świadczeń. Kontrolę Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych NIK przeprowadziła z uwagi na rolę wychowania fizycznego i sportu w rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży, kształtowaniu ich postaw prozdrowotnych, a także przygotowaniu do aktywności ruchowej w dorosłym życiu. Wstęp zawiera ponadto informacje o celu kontroli, zagadnieniach objętych kontrolą oraz okresie, jakiego dotyczył audyt.

Podsumowanie wyników kontroli to rozdział, w którym krótko przedstawiona jest ogólna ocena kontrolowanej działalności, synteza wyników oraz uwagi i wnioski. Ta część zawiera wypunktowane podsumowanie podstawowych ustaleń audytu.

Najbardziej obszerną częścią raportu są Ważniejsze wyniki kontroli. Tu znajdują się szczegółowe opisy nieprawidłowości - ich  rodzaje, skala i dynamika. Dokładnie opisane są także ich przyczyny oraz wywołane przez nie skutki, a także sformułowane na ich podstawie oceny i uwagi. Ten rozdział zawiera konkretne przykłady z kontroli, które ilustrują stwierdzone nieprawidłowości. Na przykład w raporcie dotyczącym dostępności świadczeń medycznych, gdy mowa o braku pomieszczeń operacyjnych i pooperacyjnych, wskazano konkretne szpitale wraz z problemem, jaki zdiagnozowano w tym obszarze. W raporcie z  kontroli Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych, przy ocenie aktywności uczniów na zajęciach w-f, podano konkretne szkoły wraz z odsetkiem uczniów biorących aktywny i pasywny udział w zajęciach. Cały rozdział wsparty jest charakterystyką stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych kontrolowanej działalności.

W ostatnim z rozdziałów znajdują się Dodatkowe informacje o przeprowadzonej kontroli. Z tej części czytelnik może się dowiedzieć, jaką metodykę zastosowano w trakcie audytu oraz czy wcześniej przeprowadzane były kontrole o tej samej lub podobnej tematyce. Są tu też informacje o działaniach podjętych po zakończeniu kontroli.

NIK dąży do jak największej przejrzystości i czytelności swoich raportów, tak by czytelnik mógł bez problemu odnaleźć interesujące go zagadnienia, bez względu na to, czy raport dotyczy funkcjonowania szpitali, wychowania fizycznego w szkołach czy prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.

Upublicznione informacje z najnowszych kontroli dostępne są na stronie internetowej NIK w dziale Aktualności. Do starszych można dotrzeć przez Wyszukiwarkę kontroli.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
29 listopada 2010 15:28
Data publikacji:
29 listopada 2010 15:28
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 12:00
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Raporty z kontroli NIK

Przeczytaj treść ponownie