Punkty dodatkowe z ministerialnej szuflady

Realizacja Programu Sportowa Polska z mechanizmami korupcjogennymi w tle

Inwestycje w obiekty sportowe prowadzono bez wiedzy o tym, gdzie i w jakiej skali są potrzebne. Minister w nierówny sposób traktował wnioskodawców – ignorował ocenę wniosków na podstawie kryteriów oceny merytorycznej i dodawał własne punkty, wskutek czego z dofinansowania wykluczono część wysoko ocenionych merytorycznie wniosków. Program w znacznej mierze osiągnął swój cel, ale w tle NIK dostrzega mechanizmy korupcjogenne.

Rozwój infrastruktury na potrzeby sportu powszechnego został uwzględniony w kluczowych dokumentach strategicznych obowiązujących do 2020 r. W Programie Rozwoju Sportu do roku 2020 oraz dokumentach implementacyjnych wskazano cele, kierunki i narzędzia wsparcia inwestycyjnego tego rozwoju.

Wsparcie to realizowano w trzech grupach inwestycji: przyszkolna infrastruktura sportowa, inwestycje poprawiające istniejącą infrastrukturę klubów sportowych, budowa nowej nieprzyszkolnej infrastruktury sportowej. Zadania inwestycyjne były wspierane przez wnioskodawców, m.in. powiaty i gminy także ze środków własnych. Finansowanie przeprowadzano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) poprzez coroczny program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

NIK podjęła kontrolę, ponieważ:

zasady Programu Sportowa Polska, w tym kryteria przyznawania dotacji, mogły skutkować nieprawidłowym udzielaniem dotacji przez Ministra Sportu i Turystyki oraz znacznymi dysproporcjami w finansowaniu rozwoju bazy sportowej w województwach (m.in. bez uwzględnienia istniejącej liczby obiektów sportowych, klubów sportowych i ich członków);

istniało ryzyko przygotowania i realizowania przez beneficjentów zadań inwestycyjnych z naruszeniem przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.

Kontrola objęła okres 2018–2022 (do 31 marca).

Udzielone przez Ministra dofinansowanie i poniesione wydatki w ramach Programu Sportowa Polska (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Udzielone przez Ministra dofinansowanie i poniesione wydatki w ramach Programu Sportowa Polska w latach 2018-2022 (do 31 marca)

Rok Liczba Dofinansowanie Wydatki
2018 148 204,5 mln zł 37,4 mln zł
2019 126 151,9 mln zł 127,2 mln zł
2020 285 383 mln zł 182,4 mln zł
2021 165 209,9 mln zł 249,9 mln zł
2022
(do 31 marca)
176 230,8 mln zł 11,9 mln zł
Razem 900 1180,1 mln zł 608,8 mln zł

51, 6 % to udział wydatków w wartości udzielonego dofinansowania w ramach Programu Sportowa Polska.

1874,7 min zł to wydatki na wszystkie programy inwestycyjne Ministra ogółem (lata 2018-2022 do 31 marca). W tym 608,8 min zł stanowiły wydatki w ramach Programu Sportowa Polska ogółem (32,5% łącznej kwoty wydatków).

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Program został przygotowany i ogłoszony zgodnie z przepisami rozporządzeń Ministra w sprawie przekazywania środków z FRKF.

NIK pozytywnie oceniła wprowadzenie od 2020 r. dofinansowania zadań o charakterze priorytetowym – budowy pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie oraz budowy pierwszej pływalni o długości niecki 25 m w powiecie i pierwszej pływalni o długości niecki min. 16 m w gminie. W latach 2020–2022 (do 31 marca) dofinansowano 32 takie zadania w kwocie 113,3 mln zł.

TU DAJ OPIS ALTERNATYWNY (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Efekty realizacji Programu Sportowa Polska w latach 2018-2022 (do 31 marca)

GRUPA I ZADAŃ - BUDOWA, PRZEBUDOWA LUB REMONT SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

408 wybudowanych obiektów sportowych

 • 116 pełnowymiarowych sal gimnastycznych
 • 21 pełnowymiarowych hal sportowych
 • 35 boisk piłkarskich
 • 140 boisk wielofunkcyjnych
 • 4 korty tenisowe
 • 1 kryta pływalnia
 • 1 lodowisko
 • 66 kompleksów lub urządzeń lekkoatletycznych (m.in. 38 bieżni, 17 skoczni, 8 rzutni)
 • 12 terenowych urządzeń sportowych
 • 6 innych obiektów sportowych (5 boisk do gier plażowych, 1 siłownia)
 • 6 zapleczy obiektów

71 przebudowanych obiektów sportowych

 • 5 sal gimnastycznych
 • 2 hale sportowe
 • 11 boisk piłkarskich
 • 35 boisk wielofunkcyjnych
 • 2 korty tenisowe
 • 2 kryte pływalnie
 • 13 kompleksów lub urządzeń lekkoatletycznych (m.in. 7 bieżni, 4 skocznie, 1 rzutnia)
 • 1 zaplecze obiektu

76 wyremontowanych obiektów sportowych

 • 24 sale gimnastyczne
 • 11 hal sportowych
 • 4 boiska piłkarskie
 • 24 boiska wielofunkcyjne
 • 4 wielofunkcyjne strefy aktywności
 • 1 kryta pływalnia
 • 5 urządzeń lekkoatletycznych (4 bieżnie, 1 skocznia)
 • 3 zaplecza obiektów

GRUPA II ZADAŃ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ SŁUŻĄCEJ KLUBOM SPORTOWYM

131 zmodernizowane obiekty sportowe

 • 11 sal sportowych (m.in. sale gimnastyczne, hale sportowe, siłownie, sale do sportów walk)
 • 48 boisk sportowych
 • 7 kortów tenisowych
 • 2 kryte pływalnie
 • 9 kompleksów lekkoatletycznych
 • 2 obiekty dla sportów jeździeckich
 • 23 inne obiekty sportowe (m.in. bieżnie, skocznie, rzutnie, siłownie zewnętrzne)
 • 29 zapleczy obiektów

GRUPA III ZADAŃ BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

91 wybudowane obiekty sportowe

 • 1 sala gimnastyczna (treningowa)
 • 2 hale sportowe (treningowe)
 • 36 boisk sportowych
 • 1 kort tenisowy
 • 5 krytych pływalni
 • 3 kryte lodowiska
 • 2 kompleksy lekkoatletyczne
 • 30 innych obiektów sportowych (m.in. boiska do piłki plażowej, bieżnie, skocznie, rzutnie, obiekty sportów zimowych, trasy rowerowe)
 • 11 zapleczy obiektów
Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Natomiast Minister realizował Program w sposób nierzetelny.

Pomimo wprowadzenia priorytetu budowy pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie Ministerstwo nie miało informacji, w ilu gminach nie ma takiego obiektu. Minister wdrożył w 2021 r. ogólnodostępną aplikację pilotażową Mapa obiektów sportowych, na którą wydatkowano 29 tys. zł, jednakże bez przyjęcia harmonogramu dalszych działań i bez implementacji narzędzi do pozyskania danych o obiektach ze wszystkich gmin w Polsce, co nie pozwala na przeprowadzenie gruntownej inwentaryzacji ogólnodostępnych obiektów sportowych. W Ministerstwie nie zachęcano gmin nieposiadających pełnowymiarowej sali gimnastycznej lub hali sportowej do aplikowania o dofinansowanie w Programie. Zdaniem NIK sytuacja ta nie pozwala uznać tego priorytetu za zakończony.

W badanym okresie Minister udzielał dofinansowania na podstawie nieprzejrzystej procedury oceny wniosków o dofinansowanie. Oceny wniosków z roku 2018 dokonano na podstawie kryteriów i przypisanych im wag punktowych, które nie zostały zaakceptowane przez przewodniczącego Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Minister dodawał wnioskom dodatkowe punkty, czego nie przewidziano w Programie ani w regulacjach wewnętrznych Ministerstwa. W ten sposób w 2018 r. dofinansowano 148 zadań na kwotę 204,5 mln zł.

Zasady oceny od lipca 2019 r. pozwalały Ministrowi na przyznawanie wnioskom dodatkowych punktów bez szczegółowego uzasadnienia, co skutkowało wykluczaniem z dofinansowania od ponad 50% do ponad 76% wniosków wysoko ocenionych przez Zespół na podstawie kryteriów oceny merytorycznej: technicznej, ekonomicznej i sportowej/potencjału sportowego. Zdarzało się też, że po przyznaniu dodatkowych punktów przez Ministra dofinansowano wnioski, które uzyskały bardzo niską ocenę Zespołu, co świadczyło o nierównym traktowaniu wnioskodawców.

Protokoły zbiorcze z oceny formalno-merytorycznej Zespołu sporządzane były niezgodnie z ustanowionym przepisami wzorem protokołu zbiorczego. Dokumentacja oceny wniosków z lat 2018–2021, tj. arkusze oceny i protokoły zbiorcze, nie zawierały wymaganych w regulacjach wewnętrznych Ministerstwa informacji, które wnioski odrzucono z przyczyn formalnych, a które zaopiniowano negatywnie.

Przedstawione powyżej nieprawidłowości wyczerpują znamiona korupcjogennego mechanizmu dowolności postępowania. Stosowane zasady udzielania dotacji stwarzają ryzyko zakwestionowania rzetelności oceny zadań, jak i zasadności działania Zespołu oceniającego wnioski.

Dokumentacja rozliczenia zadań nie pozwalała na weryfikację wymogów Programu w zakresie progów dofinansowania i progów wydatków kwalifikowanych.

W ramach oceny wniosków nie określono minimalnego progu punktowego do uzyskania przez wnioski dofinansowania. Stosowane rankingi oceny wniosków przez Zespół i rankingi oceny wniosków po dodaniu dodatkowych punktów Ministra, będące podstawą do wskazania dofinansowań udzielonych w protokołach zbiorczych, nie zostały unormowane w regulacjach wewnętrznych Ministerstwa.

W Ministerstwie, poza jednym przypadkiem omyłki, niemającej charakteru systemowego, prawidłowo rozliczano dofinansowane zadania inwestycyjne. Minister monitorował kwartalnie realizację zadań inwestycyjnych poprzez weryfikację składanych przez beneficjentów sprawozdań kwartalnych. Jednak umowy o dofinansowanie w Programie w okresie objętym kontrolą nie określały terminu na złożenie ww. sprawozdania, co zdaniem Izby jest zjawiskiem niepożądanym.

Minister nie opracował i nie przedłożył Radzie Ministrów projektu programu rozwoju sportu do roku 2030, w związku z czym po 2020 roku nie była możliwa ocena zgodności Programu ze strategicznym celami i priorytetami Ministra. Działania w celu jego przygotowania były nieskuteczne i nierzetelne: prowadzono je przez ponad 2 lata, ale nie doprowadziły one do opracowania projektu dokumentu.

Program pozwolił na poprawę stanu szkolnej i ogólnodostępnej bazy sportowej: wybudowano 499 obiektów (408 przyszkolnych i 91 ogólnodostępnych), zmodernizowano 131 obiektów służących klubom sportowym oraz przebudowano 71 i wyremontowano 76 obiektów przyszkolnych.

Mimo pięciu lat realizacji Programu Minister nie przeprowadził jego ewaluacji, nie wprowadził też mechanizmu ewaluacji, w tym wykorzystania obiektów na potrzeby określone w Programie przez uczniów i lokalne społeczności.

Stwierdzono znaczne dysproporcje w dofinansowaniu zadań w województwach. W badanym okresie najwyższe dofinansowanie otrzymały województwa: podkarpackie – 12,9% wydatków (151,9 mln zł na 148 zadań) i małopolskie – 12,6% (148,5 mln zł na 104 zadania), a najniższe: lubuskie – 2,5% (29 mln zł na 15 zadań) i opolskie – 1% (11,9 mln zł na 14 zadań). W Programie oraz w procesie oceny wniosków i udzielania dofinansowania nie przyjęto zasad i narzędzi zapewniających równomierne rozwijanie bazy sportowej w województwach.

Nieprawidłowości stwierdzone u beneficjentów zadań inwestycyjnych nie miały istotnego wpływu na realizację Programu. Dotyczyły one m.in.:

 • zmiany umowy z wykonawcą bez ustawowych przesłanek,
 • nierzetelnego prowadzenia dokumentacji postępowania,
 • niepełnego przystosowania obiektów dla osób z niepełnosprawnościami.

Stan techniczny obiektów sportowych był dobry, przy czym wystąpiły przypadki nierzetelnego prowadzenia książki obiektu budowlanego. Zarówno same obiekty sportowe, jak i zaplecze sanitarno-szatniowe z reguły były dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich. Utrudnienia dla osób niepełnosprawnych stwierdzono w Gminie Miejskiej Ostróda i Gminie Nidzica w toaletach oraz w Gminie Śniadowo w sali gimnastycznej, w łączniku z zapleczem sanitarno-szatniowym i w istniejących już wcześniej pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

Większość skontrolowanych obiektów sportowych była wykorzystywana do aktywnego spędzania czasu wolnego i uprawiania sportu. Główną przyczyną braku wykorzystania obiektów były ograniczenia związane z pandemią Covid-19.

Wnioski

Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o:

Minister Sportu i Turystyki

 • opracowanie i przedłożenie Radzie Ministrów projektu programu rozwoju sportu do roku 2030, obejmującego cele, priorytety, kierunki interwencji i wskaźniki w zakresie rozwoju szkolnej oraz ogólnodostępnej infrastruktury sportowej;
 • zmianę zasad oceny wniosków w sposób zapewniający przejrzyste i równe traktowanie wnioskodawców – poprzez dofinansowywanie wniosków uzyskujących najwyższą ocenę merytoryczną Zespołu oraz ograniczenie przyznawania wnioskom dodatkowych punktów przez Ministra do szczególnie uzasadnionych przypadków, w tym szczegółowego uzasadniania dofinansowania tych wniosków;
 • przeprowadzenie ewaluacji Programu „Sportowa Polska”, w tym wykorzystania dofinansowanych obiektów sportowych na potrzeby uczniów i lokalnych społeczności;
 • kontynuację inwentaryzacji ogólnodostępnych obiektów sportowych w gminach poprzez rozbudowę pilotażowej aplikacji Mapa obiektów sportowych, w tym wprowadzenia narzędzi do weryfikacji posiadania przez gminy pełnowymiarowych sal gimnastycznych i hal sportowych;
 • wprowadzenie w umowach o dofinansowanie terminu na złożenie przez wnioskodawców sprawozdania kwartalnego z realizacji zadania inwestycyjnego;

Gminy

 • zapewnienie prowadzenia dla obiektów sportowych książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • zapewnienie przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami realizowanych obiektów sportowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dokumentacją projektową inwestycji.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
14 lutego 2023 08:16
Data publikacji:
14 lutego 2023 08:16
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
14 lutego 2023 19:39
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie