Rumuńscy kontrolerzy korzystają z dobrych wzorców NIK

Prezes Mihai Busuioc, stojący na czele Trybunału Obrachunkowego Rumunii, chce unowocześniać tę instytucję. Rumuńscy kontrolerzy szukają dobrych wzorców w Polskiej NIK. Izba jest znana i ceniona na świecie za dynamiczną i skuteczną współpracę międzynarodową oraz chęć pomocy innym najwyższym organom kontroli.

Prezes NOK Rumunii Mihai Busuioc i jego delegacja w siedzibie NIK w Warszawie

Do Warszawy wraz szefem Trybunału Obrachunkowego Rumunii przyjechali wysocy rangą urzędnicy, specjalizujący się w metodologii kontroli, wsparciu IT oraz funkcjonowaniu jednostek terenowych. Kierownictwo Trybunału Obrachunkowego Rumunii zainteresowane było przede wszystkim metodyką i doświadczeniem NIK z zakresu:   

  • poszczególnych etapów kontroli (w tym planowania, realizacji, raportowania i zapewniania jakości),
  • specyfiki kontroli finansowych i kontroli wykonania zadań,
  • procedury odwoławczej,
  • sporządzania i podpisywania finalnych sprawozdań z kontroli,
  • publikacji wyników kontroli.
Prezes NOK Rumunii Mihai Busuioc i jego delegacja w trakcie spotkania roboczego

Rumuni byli także ciekawi autorskich narzędzi wprowadzonych w Najwyższej Izbie Kontroli, w tym rankingu kontroli - służącego zapewnieniu jakości procesu kontrolnego - oraz informatycznych narzędzi wsparcia kontroli.

Kierownictwo obu instytucji podjęło decyzję o podpisaniu porozumienia systematyzującego współpracę polskich i rumuńskich kontrolerów. Dzięki niemu możliwe będą m.in. wspólne szkolenia pracowników, przeprowadzanie konsultacji dotyczących wybranych audytów oraz wymiana najlepszych praktyk związanych z kontrolą państwową.

Prezes NOK Rumunii Mihai Busuioc i Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podpisują porozumienie

Już na początku maja prezes NIK weźmie udział w konferencji organizowanej przez Trybunał Obrachunkowy Rumunii w ramach prezydencji tego kraju w UE. Krzysztof Kwiatkowski poświęci swoje wystąpienie rosnącej roli doradczej najwyższych organów kontroli i wynikających z tego korzyści społecznych.

Po spotkaniu w Warszawie goście przeniosą się do łódzkiej delegatury NIK. Tam poznają zasady funkcjonowania terenowych oddziałów Izby oraz przyjrzą się najważniejszym kontrolom przeprowadzonym przez łódzką jednostkę.

Logo NOK RumuniiNOK Rumunii

Obecny Trybunał Obrachunkowy Rumunii utworzono w 1992 roku. Kontroluje on środki finansowe sektora państwowego oraz publicznego. Przedkłada parlamentowi roczne sprawozdania z wykorzystania budżetu państwa wraz ze zidentyfikowanymi nieprawidłowościami. Kontrole mogą być przeprowadzane na wniosek izby deputowanych lub senatu. Zgodnie z prawem postępowania wszczęte na skutek działalności NOK rozstrzygają odpowiednie sądy.

NOK bada również prawidłowość wykorzystania funduszy przedakcesyjnych z programów PHARE, ISPA oraz SAPARD jak również funduszy strukturalnych, funduszy spójności, Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy poakcesyjnych.

Trybunałem kieruje tzw. Plenum, w skład którego wchodzi 18 członków, w tym Prezes Trybunału i dwóch Wiceprezesów. Członkowie powoływani są przez parlament na okres dziewięciu lat.

W ramach struktury organizacyjnej Trybunału funkcjonuje 12 departamentów kierowanych przez członków Trybunału, a także izby regionalne, Izba w Bukareszcie i Sekretariat Generalny.

Trybunał Obrachunkowy Rumunii jest członkiem dwóch międzynarodowych grup roboczych kierowanych przez NIK:  Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej oraz Grupy Roboczej EUROSAI ds. IT.  Działa również w pięciu innych grupach tych organizacji. Trybunał jest także członkiem struktur Komitetu Kontaktowego.

Mihai BusuiocMihai Busuioc
Prezes Trybunału Obrachunkowego Rumunii

Urodzony w 1974 r. w Bukareszcie. Żonaty, dwójka dzieci.

Wykształcenie

2009 - szkolenie dla urzędników służby cywilnej wyższego szczebla w Krajowym Instytucie Administracji
2005-2007 - studia magisterskie „Nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, kataster”, Uniwersytet Constantin Brâncuşi, Targu Jiu
2007 - podyplomowe studia na Krajowym Uniwersytecie Obrony
2004-2006 - podyplomowe studia z zakresu prawa notarialnego, wydział prawa, Uniwersytet Transylwański, Braşov
2002 - szkolenie zawodowe, Ministerstwo Sprawiedliwości
1999 - szkolenie, Ministerstwo Sprawiedliwości
1998-2002 - wydział prawa, Uniwersytet im. Nicolae Titulescu w Bukareszcie

Doświadczenie zawodowe

Od 15.10.2017 Prezes Trybunału Obrachunkowego Rumunii
2017 Sekretarz Generalny, parlament Rumunii
2016-2017 Sekretarz Generalny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Administracji
2014-2016 Wicesekretarz Generalny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Administracji
2014 Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Administracji
2013-2014 Dyrektor Departamentu Kontroli - Krajowa Agencja Katastru i Sprzedaży Nieruchomości
2012-2013 Wiceprezes - Krajowa Agencja Katastru i Sprzedaży Nieruchomości
2009-2012 Dyrektor Generalny Krajowej Agencji Katastru i Sprzedaży Nieruchomości, Przewodniczący Rady Administracji, Przewodniczący Krajowej Rady Infrastruktury i Informacji Przestrzennej
2007-2009 Wiceprezes - Krajowa Agencja Katastru i Sprzedaży Nieruchomości
2006-2007 Dyrektor Generalny i Przewodniczący Zarządu - Krajowa Agencja Katastru i Sprzedaży Nieruchomości
2005-2006 Wiceprezes - Krajowa Agencja Katastru i Sprzedaży Nieruchomości
2004-2005 Szef Służby - Krajowa Agencja Katastru i Sprzedaży Nieruchomości
2004 Konsultant ds. Rejestru Gruntów, Projekt Generalny Kataster i Zarządzanie Nieruchomościami w Rumunii finansowy przez Bank Światowy
2004 Sekretarz, Krajowa Agencja Katastru i Sprzedaży Nieruchomości
1999-2004 Urzędnik ds. Rejestru Gruntów, Biuro Rejestru Gruntów - Sąd Okręgowy, Bukareszt
2001 Wykładowca - Centrum Szkoleniowe pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości
1995-1999 Urzędnik - Biuro Rejestru Gruntów - Sąd Okręgowy, Bukareszt

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 lutego 2019 16:06
Data publikacji:
27 lutego 2019 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 lutego 2019 12:49
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes NOK Rumunii Mihai Busuioc i Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podpisują porozumienie obok logo NOK Rumunii oraz flaga Rumunii

Przeczytaj treść ponownie