Spotkanie Prezesów Najwyższych Organów Kontroli Grupy Wyszehradzkiej V4+2

Prezes NIK Marian Banaś wziął udział w spotkaniu Prezesów najwyższych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej, Austrii i Słowenii, tzn. grupy V4+2.  Gospodarzem spotkania, które odbyło się w Rajeckich Teplicach, był Prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej Karol Mitrik.

Tegoroczne spotkanie dedykowane było trzem głównym tematom: najnowszym rozwiązaniom stosowanym w zarządzaniu najwyższymi organami kontroli (NOK), pandemii COVID-19 w kontrolach oraz strategicznemu planowaniu zadań kontrolnych. Pandemia i praca zdalna zmusiły najwyższe organy kontroli do wielu zmian w podejściu do kontroli i w jej przeprowadzaniu. Przedstawiciele NOK Grupy Wyszehradzkiej zaprezentowali nowoczesne metody wykorzystywane w zarządzaniu kontrolami, najnowsze rozwiązania związane z cyfryzacją urzędów, systemy poprawiające jakość procesu kontrolnego, oraz systemy zabezpieczenia pracowników i monitorowania ich zdrowia. Wielokrotnie podkreślano, jak ważne jest skuteczne opracowanie systemu pobierania i przetwarzania danych w kontroli, który może współpracować z systemami informatycznymi jednostek kontrolowanych. Najwyższy Urząd Kontroli Słowacji przedstawił funkcjonowanie systemu monitorowania przemieszczania się pracowników w budynku urzędu, pomiaru temperatury ciała i innych funkcji życiowych w trakcie pracy w biurze.

Dyskusje i prezentacje drugiego tematu – COVID-19 w kontrolach – pokazały, że kraje grupy nie były przygotowane na pandemię, a kontrole przeprowadzone do tej pory pokazały podobne nieprawidłowości: wysokie ceny maseczek, respiratorów i innych urządzeń, ograniczony dostęp do usług medycznych niezwiązanych z COVID, braki w zaopatrzeniu szpitali i ośrodków medycznych, mało skuteczną pracę zdalną administracji publicznej. Delegacja NIK zaprezentowała tematy kontroli przeprowadzonych w związku z pandemią, międzynarodową bazę danych dotyczącą wyników kontroli w tym zakresie i platformę do wymiany metodyki kontroli tego obszaru.

Prezesi NOK Grupy V4+2: Prezes NOK Słowacji, Prezes NIK, prezes NOK Austrii, wiceprezes NOK Słowenii, wiceprezes NOK Węgier i prezes Czech
Od lewej: Prezes NOK Słowacji, Prezes NIK, prezes NOK Austrii, wiceprezes NOK Słowenii, wiceprezes NOK Węgier i prezes NOK Czech.

Generalnie kontrolerzy byli dobrze przygotowani do pracy zdanej, bowiem większość z nich od lat wyposażona jest w laptopy i mobilną transmisję danych. Najwyższe organy kontroli, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników oraz pracowników jednostek kontrolowanych, spełniały wszelkie wymogi sanitarne organizując pracę: monitoring temperatury ciała pracowników, maseczki, rękawiczki, odkażanie i testowanie. Dzięki tym rozwiązaniom, pandemia nie sparaliżowała pracy NOK.

Zaprezentowano także szczegóły Strategii Najwyższej Izby Kontroli na lata 2021-2024, która zakłada dalszą cyfryzację NIK, poprawę jakości kontroli, ewolucję NIK w instytucję modelową i w prestiżowe miejsce pracy. Strategia NIK wpisała się w trzeci temat rozmów tj. planowanie strategiczne. Obecnie NOK zmieniają i usprawniają system planowania kontroli, zarówno roczny, jak i długoterminowy. Dynamicznie zmieniające się warunki zmuszają NOK do szybszego reagowania na aktualne wydarzenia poprzez zwiększanie liczby kontroli doraźnych i szybkie ich przeprowadzanie.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił także informacje na temat procedury mechanizmu SIRAM, którą została objęta NIK w związku z trudnościami w prowadzeniu niezależnych kontroli wydatkowania środków publicznych. Mechanizm SIRAM działa w ramach Inicjatywy INTOSAI ds. Rozwoju (IDI). Jest to czteroetapowy proces, który bada szczegółowo zagrożenia dla niezależności NOK i zapewnia doradztwo i wsparcie dla instytucji i ich szefów, wobec których takie zagrożenia się pojawiają. Niezależność najwyższych organów kontroli musi być jednoznacznie określona w konstytucji i ustawodawstwie danego państwa. Organy kontrolne muszą mieć swobodę w wyborze tematów i metod kontroli, w planowaniu i organizacji pracy oraz w zarządzaniu swoimi urzędami. Władza ustawodawcza i wykonawcza nie powinny ingerować w działalność NOK. Z kolei kontrolerom należy zapewnić swobodny i nieograniczony dostęp do dokumentów i informacji niezbędnych do właściwego wypełniania obowiązków.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 maja 2022 13:54
Data publikacji:
17 maja 2022 15:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
17 maja 2022 14:29
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes NOK Słowacji, Prezes NIK, prezes NOK Austrii, wiceprezes NOK Słowenii, wiceprezes NOK Węgier i prezes NOK Czech

Przeczytaj treść ponownie