Spotkanie Prezesa ETO z Radą ds. Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt

Zaangażowanie NIK w sprawy związane z działaniami na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt wpisuje się w wyzwania jakie przyjął w planie pracy na 2017 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy, który zaplanował w tym zakresie kontrole. Stąd też zainteresowanie Prezesa ETO, Klausa-Heinera Lehne i polskiego przedstawiciela w ETO Janusza Wojciechowskiego zagadnieniami dotyczącymi problemu ochrony praw zwierząt, uzyskanych podczas przeprowadzanych przez Izbę kontroli oraz inicjatyw członków Rady jako ciała opiniodawczo-doradczego, w skład której wchodzą przedstawiciele środowisk związanych z ochroną zwierząt i pracownicy NIK. Przedstawiciele ETO wyrazili chęć współpracy z Radą w celu poprawienia dobrostanu zwierząt w Polsce.

- Zabiegałem, żeby kontrolę o dobrostanie zwierząt wprowadzić do planu pracy i została ona wprowadzona, zacznie się w czerwcu, a wyniki poznamy pod koniec 2018 roku - mówił na konferencji Janusz Wojciechowski. - To ważny moment, dlatego że będą wówczas określane na nowo wspólne zasady polityki rolnej po 2020 r.

Janusz Wojciechowski zaznaczył, ze duża część wydatków unijnych jest związana z zapewnieniem określonych standardów jeśli chodzi o traktowanie zwierząt.

Na przestrzeni ostatnich lat Izba przeprowadziła wiele kontroli z zakresu ochrony zwierząt. Sprawdzała m.in. nadzór nad obrotem i ubojem zwierząt rzeźnych i nad warunkami transportu zwierząt gospodarskich, funkcjonowanie schronisk dla zwierząt i wykonywanie zadań przez gminy. Wnioski wskazywały, że nadzór był niewystarczający, w większości gmin brakowało programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt,  istniało szereg nieprawidłowości dotyczących łamania istniejących przepisów,  regulacje prawne były niepełne. Warto podkreślić, że celem kontroli NIK było nie tylko wykrycie nieprawidłowości w tym obszarze, ale też wywołanie pozytywnych zmian, zarówno w prawie jak i w praktycznym działaniu osób odpowiedzialnych za przestrzeganie praw zwierząt.

Udało się te prace zdynamizować wraz z powołaniem Rady do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt przy prezesie NIK. Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) Klaus-Heiner Lehne dowiedział się, że inicjuje ona i wspiera pracę na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt, m.in. proponując rozwiązania systemowe i wskazując zagadnienia, które mogą być przedmiotem kontroli. W 2016 r. odbyły się, pod patronatem wojewodów, wojewódzkich lekarzy weterynarii oraz Najwyższej Izby Kontroli, konferencje na temat zapobiegania bezdomności zwierząt w Kielcach, Łodzi, Olsztynie i Białymstoku, a w styczniu 2017 r. w Rzeszowie. Zajmując się problemem bezdomności zwierząt, Rada wypowiedziała się między innymi w sprawie potrzeby prac legislacyjnych, które jednoznacznie przyznają gminom prawo finansowania dobrowolnej sterylizacji zwierząt mających właścicieli. Poparła także stanowisko, że celowe jest wyraźne uregulowanie tych kwestii poprzez zmianę ustawy o ochronie zwierząt. Uchwalenie ustawy nastąpiło w listopadzie 2016 r., a prezydent RP Andrzej Duda podpisał ją 6 stycznia 2017 r.

Przykładów działalności Rady do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt jest wiele więcej. Rozpatrzyła ona m.in. założenia kontroli NIK w obszarze ochrony zwierząt. Były to kontrole dotyczące zapobiegania bezdomności zwierząt, nadzoru nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich, wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych. Członkowie Rady zgłosili propozycje dotyczące organizacji i zakresu kontroli; uczestniczyli też w niektórych naradach służących opracowaniu ich koncepcji.

Rada sprawdziła również standardy bytowania zwierząt w ogrodach zoologicznych, podjęła problem złego traktowania zwierząt w cyrkach, zgłosiła postulaty w związku z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących projektów edukacyjnych służących ochronie zwierząt .

Warto dodać, że Rada współpracuje z organizacjami pozarządowymi, uczelniami i organizacjami zawodowymi. Z jej inicjatywy, odbyła się m.in. ważna konferencja o stanie ochrony zwierząt w Polsce, której celem była ocena stanu faktycznego ochrony zwierząt i sformułowanie wniosków w sprawie podjęcia działań służących poprawie dobrostanu zwierząt w Polsce. Dzięki Radzie ustanowiona została przez Prezesa NIK nagroda „Przyjaciel Zwierząt”, której laureatami mogą być osoby fizyczne, organy lub organizacje, które wspierają, prowadzą lub propagują działalność mającą na celu zapobieganie bezdomności zwierząt.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
14 lutego 2017 13:56
Data publikacji:
14 lutego 2017 13:56
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
11 kwietnia 2023 09:14
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes ETO Klaus Heiner-Lehn

Przeczytaj treść ponownie