Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Aktualności

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia do uczestników konferencji

Funkcjonowanie służby więziennej w świetle kontroli NIK

27 grudnia 2017 09:00

Prezes Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Dobra administracja więzienna. Jeden standard dla wszystkich? Szef NIK w obecności wybitnych specjalistów od spraw więziennictwa, zgromadzonych licznie w Polskiej Akademii Nauk, przedstawił funkcjonowanie systemu penitencjarnego w Polsce z perspektywy Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: Funkcjonowanie służby więziennej w świetle kontroli NIK

Logo NIK w tle świąteczne tło

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Zawiera wideo

22 grudnia 2017 10:00

Szanowni Państwo, Pracownicy i Przyjaciele Najwyższej Izby Kontroli. Jak co roku czekamy na jedne z najpiękniejszych dni w kalendarzu. Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia to czas, gdy warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad tym, czego uczy nas tajemnica Bożej miłości do człowieka, nad tym, co jest naprawdę istotne.

więcej treści z artykułu: Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Flaga UE i Polski, pomiędzy banknoty euro

NIK o zarządzaniu wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności

21 grudnia 2017 06:30

Polska w ramach polityki spójności ma do wydania ok. 80 mld euro i jest największym beneficjentem unijnych funduszy. Niestety poziom wydatkowania funduszy jest ciągle niezadowalający, i to pomimo znacznej poprawy w naborach wniosków o dofinansowanie i w zawieraniu umów z beneficjentami. Tylko w przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko osiągnięto poziom certyfikacji wydatków, który był określony w Planie działań Rady Ministrów na koniec 2016 r. Ponadto NIK wskazuje na duże zróżnicowanie w realizacji osi priorytetowych, a stan realizacji niektórych z nich jest na bardzo niskim poziomie. W przypadku poważnego niepowodzenia w realizacji celów, Komisja Europejska może zastosować sankcje finansowe.

więcej treści z artykułu: NIK o zarządzaniu wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności

Napis 2018, w tle okładki i strony tytułowe dokumentów pokontrolnych NIK

Co NIK skontroluje w 2018 roku?

19 grudnia 2017 08:30

W 2018 roku obok corocznej kontroli wykonania budżetu państwa, która obejmie 110 części, NIK podejmie kolejnych 110 tematów w formie kontroli planowych. Kontrolerzy ocenią m.in. realizację programu „Rodzina 500 plus”, nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności, bezpieczeństwo teleinformatyczne Polski oraz funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego. Ponadto Izba jak co roku przeprowadzi kontrole doraźne, reagując na bieżące problemy, będzie także kontynuować kontrole rozpoczęte w roku 2017.

więcej treści z artykułu: Co NIK skontroluje w 2018 roku?

Logo ETO, obok zdjęcie osoby kontrolującej uprawę roślin

ETO w NIK o unijnych kontrolach celnych i ekologii w rolnictwie

18 grudnia 2017 09:00

Poważne uchybienia i luki w unijnych kontrolach celnych wskazują na to, że nie są one przeprowadzane skutecznie – stwierdzono w najnowszym sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Wpływa to negatywnie na finanse UE – przypomniał polski członek ETO, Janusz Wojciechowski, który oprócz raportu o unijnych kontrolach celnych zaprezentował w NIK także ustalenia nt. skuteczności polityki zazieleniania.

więcej treści z artykułu: ETO w NIK o unijnych kontrolach celnych i ekologii w rolnictwie

Zdjęcia z konroli NIK: Budynej ŚDS, sale, prace

NIK o środowiskowych domach samopomocy w warmińsko-mazurskim

15 grudnia 2017 08:00

Sieć środowiskowych domów samopomocy w warmińsko-mazurskim, udzielających wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, zaspokaja obecnie potrzeby lokalnej społeczności. Liczba oferowanych w nich miejsc w ostatnim czasie wzrosła, co usytuowało województwo na pierwszym miejscu w kraju. Zastrzeżenia NIK dotyczą natomiast trybu rozdysponowania przez wojewodę dotacji na prowadzenie i rozwój domów samopomocy. Kryteria przy udzielaniu samorządom dofinansowania na tworzenie nowych ośrodków lub nowych miejsc w domach już istniejących były niejednolite. Ponadto nadzór wojewody i samorządów nad funkcjonowaniem domów i wykorzystaniem przez nie otrzymanych dotacji był niewystarczający.

więcej treści z artykułu: NIK o środowiskowych domach samopomocy w warmińsko-mazurskim

Wagoniki w kopalnii

NIK o udzielaniu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

14 grudnia 2017 06:50

Polska nie określiła i nie prowadziła spójnej polityki koncesyjnej w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż miedzi i węglowodorów, w tym gazu łupkowego. Kolejnych koncesji udzielano w sposób dalece nieefektywny, z opóźnieniami i nadmierną uznaniowością. W efekcie nadal nie ma m.in. wiarygodnych danych dotyczących potencjału złóż gazu łupkowego, co utrudnia prowadzenie realistycznej polityki surowcowej i nie jest bez znaczenia dla perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

więcej treści z artykułu: NIK o udzielaniu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

Kierownictwo NIK upamiętniło ofiary stanu wojennego

Kierownictwo NIK upamiętniło ofiary stanu wojennego

13 grudnia 2017 09:30

Kierownictwo Najwyższej Izby Kontroli upamiętniło 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, składając na warszawskim Żoliborzu kwiaty przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki – kapelana „Solidarności”.

więcej treści z artykułu: Kierownictwo NIK upamiętniło ofiary stanu wojennego

Miska z jedzeniem i karteczkami z oznaczeniami popularnych dodatków do żywności E132, E111 itp.

Debata w NIK o dodatkach do żywności Zawiera galerię zdjęć

11 grudnia 2017 10:00

Czy powszechnie wykorzystywane przez producentów dodatki do żywności pozostają bez wpływu na zdrowie konsumentów? Czy istnieje w Polsce sprawny nadzór nad tymi substancjami? NIK przygotowuje kontrolę, która ma przekazać opinii publicznej odpowiedź na te pytania. Poprzedziła ją debata ekspertów, w której wzięli udział przedstawiciele rządu, parlamentu, instytucji nadzoru, świata nauki, mediów oraz organizacji pracodawców.

więcej treści z artykułu: Debata w NIK o dodatkach do żywności

Instalacja Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu

NIK o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w aglomeracji poznańskiej

08 grudnia 2017 08:30

Miasto Poznań skutecznie doprowadziło do uruchomienia w 2016 r. dużej spalarni odpadów komunalnych. Wybudowana w innowacyjnej formule partnerstwa publiczno-prywatnego inwestycja, wyróżniona prestiżowymi nagrodami międzynarodowymi, przyczyniła się do zlikwidowania problemu składowania odpadów na obszarze działania Związku Międzygminnego aglomeracji poznańskiej. Jednocześnie NIK stwierdza, że Związek ten, po przejęciu obowiązków tworzących go gmin związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, w początkowym okresie działalności, część zadań realizował nieprawidłowo. Uchybienia dotyczyły m.in. zlecania odbioru odpadów bez przetargu.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w aglomeracji poznańskiej

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052