Studia podyplomowe pod patronatem NIK

Najwyższa Izba Kontroli objęła patronatem Studia Podyplomowe Nadzór i Kontrola w Samorządzie Terytorialnym wprowadzone do programu nauczania Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Porozumienie w tej sprawie podpisali: prezes NIK Marian Banaś i Dziekan WPAiE UW, prof. dr hab. Karol Kiczka.

Studia Podyplomowe Nadzór i Kontrola w Samorządzie Terytorialnym są adresowane m.in. do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, związków komunalnych, biur obsługi rad gmin, powiatów, województw a także osób chcących uzupełnić swoją wiedzę z zakresu kontroli i nadzoru. Szczególnie cenne mogą być dla zainteresowanych podjęciem lub kontynuowaniem pracy w jednostkach publicznych i prawnych zajmujących się kwestiami nadzoru i kontroli w samorządzie terytorialnym.

Podpisanie porozumienia między UW i NIK,   Prezes NIK Marian Banaś i Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW wymieniają podpisane dokumenty.

Zdaniem prezesa NIK Mariana Banasia: „Porozumienie jest znakomitym przykładem poszukiwania współpracy pomiędzy uczelnią, władzami samorządowymi i naczelnym organem kontroli państwowej, jakim jest NIK. Nasza umowa jest nie tylko szansą na zdobywanie wiedzy i nowych kwalifikacji. To przede wszystkim proces uświadamiania, jak ważna jest jawność i przyzwoitość funkcjonowania w życiu publicznym na każdym jego szczeblu. Mam nadzieję, że problem transparentnego nadzoru i kontroli stanie się powszechniejszy w akademickich programach nauczania, a za przykładem Wrocławia pójdą inne uczelnie dając szanse nie tylko zainteresowanym studiami, ale i Najwyższej Izbie Kontroli na budowanie nowych, wykwalifikowanych kadr”.

Według dziekana WPAE UWR prof. Karola Kiczki: „Przygotowano tę inicjatywę na Wydziale ze względu na zainteresowanie nadzorem i kontrolą w samorządzie terytorialnym. Program studiów podyplomowych opracowano w ścisłej współpracy z podmiotami zajmującymi się tymi kwestiami w praktyce. Zajęcia na studiach będą prowadzone przede wszystkim przez najwyższej klasy ekspertów. Patronat Najwyższej Izby Kontroli jest dla nas wyróżnieniem i jednocześnie zobowiązaniem do staranności i troski na tym ważnym odcinku kształcenia uniwersyteckiego”.

Program studiów obejmuje dwa semestry nauki w trybie niestacjonarnym. Wśród zagadnień omawianych w trakcie wykładów znajdą się m.in. prawne podstawy systemu kontroli administracji publicznej w Polsce, nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego, stanowienie aktów prawa miejscowego czy zasady gospodarki finansowej. Po ukończeniu nauki absolwent będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do podjęcia pracy jako specjalista kontroli i nadzoru w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
31 maja 2022 13:30
Data publikacji:
31 maja 2022 13:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
31 maja 2022 13:30
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo Uniwersytetu Wrocławskiego i logo Najwyższej Izby Kontroli, poniżej nagłówek dokumentu porozumienia między UW i NIK

Przeczytaj treść ponownie