55 przedstawicieli 25 najwyższych organów kontroli - TFMA o finansach samorządów

W siedzibie NIK w Warszawie odbyło się (19-20.10) siódme, doroczne seminarium grupy zadaniowej ds. kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego EUROSAI TFMA (Task Force Municipalities Audit). Poświęcone było dystrybucji subwencji i dotacji. Seminarium otworzył Prezes NIK Marian Banaś oraz Audytor Generalny Litwy Mindaugas Macijauskas. 55 przedstawicieli 25 najwyższych organów kontroli krajów członkowskich grupy TFMA oraz EURORAI i RIO obradowało na temat dotacji, subwencji i grantów oraz transferów i dystrybucji tych środków do jednostek samorządu terytorialnego, a także metodologii kontroli tych środków.

Pierwszego dnia spotkania grupy roboczej, Przewodniczący EURORAI Joan Rosello Villalonga, zaprezentował nowe wyzwania związane z kontrolą wewnętrzną udzielania subsydiów i dotacji przez władze lokalne w Hiszpanii. Z kolei Przewodniczący Związków Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski przedstawił obszerną analizę wpływu szeregu zmian, jakie nastąpiły w kryteriach transferów. Wpłynęły one na stan budżetu i możliwości finansowania nowych zadań oraz na autonomię samorządu terytorialnego w Polsce latach 2019-2023.

Spotkanie grupy EUROSAI TFMA w siedzibie NIK w Warszawie

Skarbnik Miasta Warszawy, Mirosław Czekaj omówił budżet Warszawy, wskazując jego dysponentów. Opisał także rodzaje finansowanych zadań i sposoby pomiaru ich rezultatów w perspektywie zadaniowej i tradycyjnej. Mirosław Czekaj wyjaśnił metodykę wieloletniej prognozy finansowej  – perspektywa do roku 2050 - planowania budżetu, z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence, zarówno do planowania, jak i sprawozdawczości. Przedstawił także kontrolę wewnętrzną wydatkowania środków przez miasto i wyniki audytów zewnętrznych sprawozdań finansowych miasta. Skarbnik m.st. Warszawy omówił także oceny stanu finansów m.st. Warszawy przez ekspertów zewnętrznych jako narzędzie monitorowania jakości zarządzania, ratingi krajowe i międzynarodowe.

W dalszej części seminarium audytorzy z NOK Chorwacji, Estonii, Łotwy, Kosowa i Serbii poprowadzili sesje warsztatowe oraz panel dyskusyjny dotyczący studium przypadków odnoszących się m.in. do:

  1. doskonalenia metodyki kontroli transferów i dotacji komunalnych;
  2. podziału transferów i dotacji; 
  3. finansowania samorządów z funduszu wsparcia; czy też zarządzania procesem dotacji i subsydiów w sektorze rolnym.

Drugiego dnia w trakcie spotkania członków grupy roboczej TFMA omówiono realizację celów grupy, harmonogram działań, a także zrealizowane zadania, m.in. omówiono wyniki wspólnej kontroli międzynarodowej „Audit of Municipalities’ Own Revenues for Providing Quality Services to the Citizens during Pandemic”, której uczestnikiem była Delegatura w Opolu oraz działań wynikających z przyjętego planu pracy grupy m.in. w odniesieniu do: zarządzania długiem komunalnym; kompendium kontroli na temat transportu lokalnego; TFMA gminnych baz danych budżetowych oraz nowej strategii TFMA na okres 2024–2027. Odbyło się także spotkanie Prezesa NIK i Audytora Generalnego Litwy.

Audytor Generalny Litwy i Prezes NIK wymieniają uścisk dłoni, obok obrady grupy roboczej

Na zakończenie siódmego dorocznego seminarium, wiceprezydent Warszawy, Michał Olszewski omówił największe projekty inwestycyjne Warszawy, spośród których najdroższe są projekty transportowe, w tym budowa metra, a także komunikacyjne finansowane w ramach ZIT – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przedstawił także zakres współpracy przy realizacji zadań strategicznych w ramach metropolii warszawskiej.

Rok 2023, jest ostatnim rokiem grupy pod przewodnictwem NOK Litwy, od przyszłego roku prowadzeniem Sekretariatu TFMA, zajmować się będą przedstawiciele NOK Łotwy.

Rys historyczny grupy

Na posiedzeniu Rady Zarządzającej EUROSAI, które odbyło się w dniach 13–14 czerwca 2016 r., Litewski NOK zwrócił się do Rady Zarządzającej z oficjalnym pismem w sprawie powołania grupy zadaniowej ds. audytu gmin w ramach EUROSAI (EUROSAI TFMA). Rada Zarządzająca EUROSAI zgodziła się na powołanie EUROSAI TFMA, której oficjalna działalność rozpoczęła się wraz ze spotkaniem inauguracyjnym EUROSAI TFMA, które odbyło się w dniach 11–12 kwietnia 2017 r. w Wilnie na Litwie. 

Wizją Grupy Zadaniowej ds. Audytu Gmin (TFMA) jest wprowadzenie odpowiednich udoskonaleń w systemach audytu gmin w krajach EUROSAI. Naszą Misją jest stworzenie otwartej platformy wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń z zakresu audytu gmin.

Celami strategicznymi TFMA na lata 2021-2024 są:

  • Cel strategiczny I: „Wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń w celu osiągnięcia wyników kontroli mających istotny wpływ na poprawę zarządzania finansami publicznymi”
  • Cel strategiczny II: „Usprawnienie systemu kontroli zewnętrznej gmin”
  • Cel strategiczny III: „Zachęcanie do wspólnych audytów”

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania grupy roboczej EUROSAI TFMA (Task Force Municipalities Audit)

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 października 2023 10:06
Data publikacji:
24 października 2023 10:06
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
25 października 2023 14:56
Ostatnio zmieniał/a:
Marta Połczyńska
Spotkanie grupy EUROSAI TFMA, widok na salę im. Lecha Kaczyńskiego

Przeczytaj treść ponownie