Po informację publiczną – z przeszkodami

Udostępnianie informacji publicznej przez jednostki administracji rządowej

Nawet dwuipółroczne opóźnienia w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, pozostawienie wniosków bez odpowiedzi, niepełne informacje w BIP – to tylko niektóre ze stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości. Stwierdzone nieprawidłowości wskazują na niewystarczający nadzór organów objętych kontrolą nad realizacją obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej.

Dostęp do informacji publicznej, gwarantujący jawność i przejrzystość działań podmiotów wykonujących zadania publiczne, jest konstytucyjnym prawem obywatela, a realizowany jest przede wszystkim poprzez udostępnienie informacji publicznej na wniosek oraz publikację informacji w BIP.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniom m.in. ze względu na informacje niejawne, inne tajemnice ustawowo chronione, prywatność osób czy też tajemnicę przedsiębiorcy.

Po ponad 20 latach obowiązywania ustawy o dostępie do informacji publicznej (udip) jej przepisy nadal budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych.

Sposoby udostępniania informacji publicznej przewidziane w udip (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Sposoby udostępniania informacji publicznej przewidziane w udip

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i materiały z tych posiedzeń
 • Urządzenie umożliwiające zapoznanie z informacja (np. infokiosk)
 • Tryb wnioskowy
 • Forma ustna lub pisemna bez pisemnego wniosku
 • Portal danych
 • Wyłożenie lub wywieszenie informacji

Źródło: opracowanie własne NIK.

 • We wszystkich 16 skontrolowanych urzędach w latach objętych kontrolą (2019–2022) zostały zapewnione warunki organizacyjne umożliwiające realizację obowiązków z zakresu udostępniania informacji publicznej, z tym, że w dwóch ministerstwach konieczne są usprawnienia.
 • Strony BIP części urzędów były prowadzone nierzetelnie, a poszczególne Biuletyny różniły się między sobą.
 • W niektórych urzędach dochodziło do znacznych opóźnień w obsłudze wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 • Część urzędów prowadziła rejestry wniosków o informację publiczną w sposób nierzetelny.

Skontrolowane organy administracji rządowej większość obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej realizowały zgodnie z przepisami prawa i rzetelnie.

Wszędzie zamieszczono odpowiednie przepisy w regulaminach organizacyjnych tych podmiotów. W dziewięciu urzędach funkcjonowały ponadto odrębne procedury określające szczegółowo zasady i tryb postępowania w ww. zakresie. Uregulowania te były zgodne z udip, nie zawierały szerszych niż określone w tej ustawie ograniczeń związanych z dostępem do informacji publicznej. Dzięki temu proces udostępniania informacji publicznej był ujednolicony. Nie uchroniło to jednak części urzędów przed nieprawidłowościami, m.in. naruszeniem terminu na udostępnienie informacji publicznej. Powodem był niedostateczny nadzór nad udostępnianiem informacji publicznej. Zdaniem NIK szczegółowe procedury owszem, ułatwiają prowadzenie działań nadzorczych, nie mogą jednak takich działań zastępować.

Strony podmiotowe BIP miały zapewnioną obsługę merytoryczną i techniczną, a obowiązki prowadzenia BIP przydzielane były z reguły w sposób czytelny komórkom organizacyjnym bądź określonym pracownikom z odpowiednimi uprawnieniami. Natomiast obowiązki te nie wszędzie wypełniano prawidłowo – w dziesięciu podmiotach nie zamieszczano w BIP pełnych informacji o efektach kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne, co NIK oceniła jako nierzetelne wypełnianie obowiązków wynikających z art. 6 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 3 udip. Wprawdzie niektóre jednostki twierdziły, że przepisy nie wymagają publikacji takich informacji w BIP, gdy organy przeprowadzające kontrolę zamieszczą dokumentację kontrolną w swoim Biuletynie, jednak NIK stoi na stanowisku, że publikacja informacji publicznej przez jedną stronę nie zwalnia z tego obowiązku strony drugiej, gdy ta przedmiotową informację posiada i informacja ta dotyczy jej działalności.

Liczba skontrolowanych jednostek, w których NIK stwierdziła nieprawidłowości dotyczące udostępniania w BIP badanych kategorii informacji publicznej (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Liczba skontrolowanych jednostek, w których NIK stwierdziła nieprawidłowości dotyczące udostępniania w BIP badanych kategorii informacji publicznej

 • Informacja o programach dotyczących zadań publicznych: 4 na 16 jednostek opublikowało niepełne informacje
 • Informacja o rejestrach, ewidencjach i archiwach: 4 na 16 jednostek opublikowało niepełne informacje
 • Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: 10 na 16 jednostek opublikowało niepełne informacje

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK.

Strony BIP w urzędach prowadzono w zróżnicowany sposób. Ponad połowa skontrolowanych podmiotów w ramach pilotażu przeniosła strony podmiotowe BIP na portal GOV.PL. Niestety strony Biuletynu, w tym prowadzone na portalu GOV.PL, różniły się zakresem i sposobem prezentowania tego samego rodzaju informacji. W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, ze względu na nieczytelną strukturę strony BIP, nie można było jednoznacznie ocenić skali brakujących informacji w ramach kategorii objętych badaniem NIK. W sześciu jednostkach z powodu braku poprawnego oznaczenia informacji nie były one wyświetlane jako treści Biuletynu, co utrudniało ich wyszukanie.

Przy okazji NIK zwróciła uwagę, że zamieszczona na stronie głównej BIP w portalu GOV.PL wyszukiwarka nie pozwalała na uzyskanie informacji o 11 skontrolowanych podmiotach NIK, w tym siedmiu prowadzących BIP w ww. portalu.

Jednostki objęte kontrolą stosowały rozwiązania zabezpieczające treści i zapewniające dostępność informacji w Biuletynie.

W latach 2019–2022 (do końca kwietnia) do skontrolowanych jednostek wpłynęło łącznie blisko 32 tys. wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do skontrolowanych ministerstw i KPRM (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do skontrolowanych ministerstw i KPRM w latach 2019–2022 (do 30 kwietnia)

Jednostka 2019 2020 2021 2022 (do 30 kwietnia)
MZ 571 1289 2887 797
MRiT 672 1770 2000 670
MS 1368 1199 1296 471
KPRM 780 979 1341 489
MSWiA 759 796 802 261
MI 594 670 664 254
MKiDN 426 414 506 160
MEiN 238 228 432 176
MRiPS 255 213 197 91
MAP 9 202 159 57

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK.

Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do skontrolowanych urzędów wojewódzkich (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do skontrolowanych urzędów wojewódzkich w latach 2019–2022 (do 30 kwietnia)

Jednostka 2019 2020 2021 2022 (do 30 kwietnia)
Wielkopolski UW 272 322 214 154
Łódzki UW 250 271 304 138
Zachodniopomorski UW 299 251 230 130
Podlaski UW 168 165 269 101
Lubelski UW 220 182 168 98
Świętokrzyski UW 129 154 135 83

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK.

Ministerstwa i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów udostępniły informację publiczną w odpowiedzi na blisko 70% wniosków (z odmową spotkał się 1%), zaś urzędy wojewódzkie – na ponad 84% (odmowa – ok. 2%). Na pozostałe wnioski odpowiadano na przykład, że dana jednostka nie posiada żądanej informacji, nie jest właściwa do jej udostępnienia lub że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej. Niekiedy organ zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, wbrew utrwalonemu orzecznictwu, nie informował wnioskodawców, że: informacja publiczna została już udostępniona w domenie publicznej, organ nie posiada żądanej informacji czy też wniosek nie dotyczy informacji o tym charakterze.

Sposób załatwienia wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do skontrolowanych urzędów (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Sposób załatwienia wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do skontrolowanych urzędów w latach 2019–2022 (do 30 kwietnia)

 • 27 142 - Liczba wniosków o informacje, które wpłynęły do ministerstw i KPRM
  • Wnioski o informacje załatwione poprzez udostepnienie informacji publicznej: 18 901 (69,6%)
  • Wnioski o informacje załatwione w inny sposób (np. decyzja o umorzeniu, pismo informujące o nieposiadaniu zadanej informacji): 7963 (29,4%)
  • Wnioski o informacje załatwione poprzez wydanie decyzji o odmowie udostepnienia informacji publicznej: 278 (1%)
 • 4807 - Liczba wniosków o informacje, które wpłynęły do UWs
  • Wnioski o informacje załatwione poprzez udostepnienie informacji publicznej: 4054 (84,4%)
  • Wnioski o informacje załatwione w inny sposób (np. decyzja o umorzeniu, pismo informujące o nieposiadaniu zadanej informacji): 665 (13,8%)
  • Wnioski o informacje załatwione poprzez wydanie decyzji o odmowie udostepnienia informacji publicznej: 88 (1,8%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK.

W siedmiu skontrolowanych urzędach opracowano wzory wniosków o udostępnienie informacji publicznej, ale respektowano tam również wnioski złożone w innej formie. Rozpatrzenie wniosku w Ministerstwie Zdrowia uzależniono od podania danych osobowych wnioskodawcy, a w Ministerstwie Sprawiedliwości od wyrażenia przez wnioskodawcę zgody na przetwarzanie danych osobowych w wypadku zastosowania formularza wniosku opracowanego przez to Ministerstwo. Było to niezgodne z art. 2 ust. 1 udip stanowiącym, że każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej i, w ocenie NIK, mogło nawet doprowadzić do rezygnacji ze złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

W KPRM i w Ministerstwie Sprawiedliwości dochodziło do pozostawienia wniosków o udostępnienie informacji bez odpowiedzi. Tymczasem w wypadku niemożności udzielenia informacji publicznej jednostka powinna przekazać wnioskodawcy informację o przyczynach nieudostępnienia (np. gdy takiej informacji nie posiadała). Wnioskodawcy, którzy nie dostali odpowiedzi i nie znają przyczyn nieudostępnienia żądanych informacji, mogą wystąpić ze skargą na bezczynność organu.

Zarówno podczas udostępniania informacji publicznej (13% zbadanych postępowań), jak i odmowy jej udzielenia (13,5% zbadanych decyzji) dochodziło do naruszenia terminu na odpowiedź. Rekordowe opóźnienie wyniosło dwa i pół roku. W niektórych urzędach (m.in. w KPRM i MRiPS) wskazywano, że w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji stosuje się terminy z Kodeksu postępowania administracyjnego, co w ocenie NIK nie jest prawidłowe. Izba zauważa, że również bogate orzecznictwo nakazuje tu stosować zawarty w art. 13 ust. 1 udip termin 14-dniowy, a w szczególnych wypadkach – najdalej 2-miesięczny określony w art. 13 ust. 2 ustawy.

Gdy na decyzję organu o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub na bezczynność organu wnioskodawcy kierowali skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w sądach zapadały wyroki – łącznie w badanym okresie było ich 136 – z czego blisko połowa wydana była na niekorzyść organu zobowiązanego do udostępnienia informacji. Wszystkie prawomocne wyroki zostały zrealizowane.

Liczba prawomocnych wyroków WSA wydanych w okresie objętym kontrolą dotyczących skontrolowanych jednostek (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Liczba prawomocnych wyroków WSA wydanych w okresie objętym kontrolą dotyczących skontrolowanych jednostek

Jednostka Wyroki WSA częściowo na korzyść i częściowo na niekorzyść jednostki Wyroki WSA wydane na niekorzyść jednostki Wyroki WSA wydane na korzyść jednostki Suma wydanych wyroków WSA
MZ - 16 15 31
KPRM - 11 11 22
MS - 10 9 19
MEIN 2 4 9 15
MI - 4 6 10
MSWIA - 2 6 8
MRiT - 2 6 8
MKiDN - 3 4 7
MAP - - 5 5
Łódzki UW - 4 - 4
MRiPS - 2 - 2
Podlaski UW - 2 - 2
Lubelski UW - - 1 1
Zachodniopomorski UW - - 1 1
Wielkopolski UW - 1 - 1
Świętokrzyski UW - - - 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK.

W pięciu skontrolowanych urzędach kontrolerzy stwierdzili nierzetelnie prowadzone rejestry spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej. Dwa ministerstwa (Sprawiedliwości i Zdrowia) nie aktualizowały zbiorów danych w portalu danych (dane.gov.pl) z przyjętą przez siebie częstotliwością, co było działaniem nierzetelnym.

W aż 12 z 16 skontrolowanych urzędów już w trakcie kontroli NIK podjęto działania zmierzające do usunięcia części stwierdzonych nieprawidłowości.

Ministerstwa i urzędy wojewódzkie nieobjęte kontrolą NIK przekazały uwagi i spostrzeżenia na temat udostępniania informacji publicznej. Wskazywano m.in. na:

 • brak w ustawie definicji m.in.: sprawy publicznej, informacji przetworzonej, dokumentu wewnętrznego – co stwarza problemy interpretacyjne i powoduje konieczność każdorazowej czasochłonnej analizy orzecznictwa sądów administracyjnych, które jest niejednolite i zmienne;
 • rosnącą liczbę wniosków o informację, która miałaby być wykorzystana do celów edukacyjnych lub zawodowych (np. dane na potrzeby napisania pracy naukowej), a których przygotowanie wymaga zaangażowania wielu komórek organizacyjnych urzędu;
 • trudność w realizacji wniosków o informację przetworzoną wymagających znacznych nakładów pracy ze względu na szeroki zakres wniosku lub złożoność sprawy.

Wnioski

Wnioski do organów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej

 • Wzmocnienie nadzoru nad realizacją obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej, w szczególności nad terminowym rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 • Podjęcie działań w celu zapewnienia publikacji informacji publicznych wymaganych przepisami udip, niezależnie od ich zamieszczenia na stronie BIP przez inne zobowiązane organy.
 • Oznaczanie informacji publikowanych w portalu GOV.PL jako treści BIP w celu zapewnienia ich wyświetlania w Biuletynie.

Wnioski de lege ferenda

Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do Rady Ministrów o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu:

 • doprecyzowanie art. 13 ust. 1 udip poprzez wskazanie, że termin określony w tym przepisie na udostępnienie informacji publicznej na wniosek dotyczy również sytuacji innych niż udostępnienie informacji publicznej, w tym m.in. poinformowania wnioskodawcy, że:
  • przedmiot wniosku nie obejmuje informacji publicznej w rozumieniu przepisów udip,
  • żądana informacja została już udostępniona w BIP lub portalu danych,
  • organ nie posiada informacji, o której mowa we wniosku,
  • zastosowanie mają przepisy posiadające pierwszeństwo (art. 1 ust. 2 udip);
 • doprecyzowanie przepisów art. 16 udip poprzez określenie terminu, w jakim wydaje się decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzję o umorzeniu postępowania.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
24 kwietnia 2023 09:26
Data publikacji:
24 kwietnia 2023 11:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
26 kwietnia 2023 10:49
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie