Wizyta gości NIK - ukraińskich deputowanych w polskim parlamencie

Wizyta odbywała się w trakcie rozstrzyganego przez parlament ukraiński konkursu, którego celem jest wyłonienie władz Izby Obrachunkowej. Deputowani szczegółowo zapoznali się z miejscem NIK w polskim systemie konstytucyjnym, jej organizacją i zasadami działania oraz metodologią kontroli. Przyglądali się uważnie funkcjonowaniu Izby jako narzędziu realizacji przez władzę ustawodawczą swych funkcji kontrolnych. 

Zobacz galerię zdjęć z wizytyPodczas 16 spotkań seminaryjnych z ekspertami NIK deputowani mieli możliwość zapoznania się z polskimi doświadczeniami okresu transformacji z perspektywy najwyższego organu kontrolnego. Celowi temu służyły także spotkania w Sejmie i Senacie, gdzie ukraińska delegacja została uroczyście powitana podczas obrad plenarnych. Podczas spotkania z kierownictwem sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - z udziałem jej przewodniczącego Pana Wojciecha Szaramy - omówiono wpływ NIK na doskonalenie rozwiązań prawnych i poprawę jakości działania instytucji publicznych.

Ukraińscy deputowani spotkali się także z wicemarszałkiem Senatu Adamem Bielanem oraz ministrem Dariuszem Gwizdałą, który zaprosił ich do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zdaniem Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego Ukraina posiada unikalne i ważne dla Polski doświadczenia, a wynikające z ich analizy poszczególne zagrożenia i ryzyka powinny być impulsem dla adekwatnego działania naszych organów kontroli. 

Prezes Krzysztof  Kwiatkowski podkreślił znaczenie daleko idącego, wręcz systemowego wsparcia NIK dla poprawy jakości działania instytucji ukraińskich. Zwrócił jednocześnie uwagę na wynikający ze wspólnych kontroli potencjał dla współpracy Ukrainy i UE, czego przykładem może być niedawno zakończony audyt zanieczyszczeń dorzecza Bugu. Możliwy jest także przegląd partnerski wykonany przez polskich kontrolerów dla Izby Obrachunkowej - przedsięwzięcie to będzie zrealizowane w najbliższym czasie w ramach środków instytucji europejskich przyznanych Ukrainie.

Ambasador Andrey Deszczyca podziękował Najwyższej Izbie Kontroli za wielowymiarowe, konsekwentne i efektywne wsparcie dla swojego kraju, czego zakończona wizyta jest dla Ukraińców kolejnym potwierdzeniem.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
21 lipca 2017 14:14
Data publikacji:
21 lipca 2017 13:10
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
21 lipca 2017 15:45
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki
Flagi Polski i Ukrainy

Przeczytaj treść ponownie