Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Wizyta gości NIK - ukraińskich deputowanych w polskim parlamencie

Flagi Polski i Ukrainy

21 lipca 2017 13:10

Delegacja parlamentu Ukrainy podsumowała wizytę w Polsce poświęconą systemowi kontroli państwowej. Deputowani byli zgodni co do konieczności implementacji wielu polskich rozwiązań, określając Najwyższą Izbę Kontroli mianem „wbudowanego w system konstytucyjny najważniejszego think-tanku państwowości”. Ich zdaniem osiągane przez Polskę sukcesy są w znacznej mierze związane z gotowością władzy do systemowego wykorzystywania rezultatów pracy NIK, prowadzącej do poprawy jakości państwa.

Wizyta odbywała się w trakcie rozstrzyganego przez parlament ukraiński konkursu, którego celem jest wyłonienie władz Izby Obrachunkowej. Deputowani szczegółowo zapoznali się z miejscem NIK w polskim systemie konstytucyjnym, jej organizacją i zasadami działania oraz metodologią kontroli. Przyglądali się uważnie funkcjonowaniu Izby jako narzędziu realizacji przez władzę ustawodawczą swych funkcji kontrolnych. 

Zobacz galerię zdjęć z wizytyPodczas 16 spotkań seminaryjnych z ekspertami NIK deputowani mieli możliwość zapoznania się z polskimi doświadczeniami okresu transformacji z perspektywy najwyższego organu kontrolnego. Celowi temu służyły także spotkania w Sejmie i Senacie, gdzie ukraińska delegacja została uroczyście powitana podczas obrad plenarnych. Podczas spotkania z kierownictwem sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - z udziałem jej przewodniczącego Pana Wojciecha Szaramy - omówiono wpływ NIK na doskonalenie rozwiązań prawnych i poprawę jakości działania instytucji publicznych.

Ukraińscy deputowani spotkali się także z wicemarszałkiem Senatu Adamem Bielanem oraz ministrem Dariuszem Gwizdałą, który zaprosił ich do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zdaniem Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego Ukraina posiada unikalne i ważne dla Polski doświadczenia, a wynikające z ich analizy poszczególne zagrożenia i ryzyka powinny być impulsem dla adekwatnego działania naszych organów kontroli. 

Prezes Krzysztof  Kwiatkowski podkreślił znaczenie daleko idącego, wręcz systemowego wsparcia NIK dla poprawy jakości działania instytucji ukraińskich. Zwrócił jednocześnie uwagę na wynikający ze wspólnych kontroli potencjał dla współpracy Ukrainy i UE, czego przykładem może być niedawno zakończony audyt zanieczyszczeń dorzecza Bugu. Możliwy jest także przegląd partnerski wykonany przez polskich kontrolerów dla Izby Obrachunkowej - przedsięwzięcie to będzie zrealizowane w najbliższym czasie w ramach środków instytucji europejskich przyznanych Ukrainie.

Ambasador Andrey Deszczyca podziękował Najwyższej Izbie Kontroli za wielowymiarowe, konsekwentne i efektywne wsparcie dla swojego kraju, czego zakończona wizyta jest dla Ukraińców kolejnym potwierdzeniem.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Zdjęcia:

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 21 lipca 2017 14:14
Data publikacji: 21 lipca 2017 13:10
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 21 lipca 2017 15:45
Ostatnio zmieniał/a: Daniel Michalecki

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052