Wniosek NIK w sprawie tzw. outsourcingu pracowniczego zrealizowany

Po kontroli, której wyniki Izba przedstawiła w październiku 2016 r., podjęte zostały prace w celu zmian w prawie. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zrealizował wniosek pokontrolny NIK, w którym zwróciliśmy się o wprowadzenie regulacji nakładających na przedsiębiorców obowiązek informowania ZUS, przy rejestrowaniu po raz pierwszy osoby podlegającej ubezpieczeniu, a zatrudnianej w trybie wynikającym z zawartej między przedsiębiorcami umowy biznesowej, o sytuacji prawnej zatrudnianych pracowników.

Do tej pory brakowało rozwiązań, które spowodowałyby skuteczną reakcję ZUS w przypadku m.in. masowego wyrejestrowywania znacznej liczby pracowników oraz ponownego ich rejestrowania przez podmioty oferujące usługę z zakresu tzw. outsourcingu pracowniczego.

Nowe rozporządzenie (Dz.U. 2016 poz. 222), które wprowadza nowy kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego (kod 800), który umożliwi bieżące monitorowanie zmiany płatnika składek, przez co interesy ubezpieczonych w ZUS będą zabezpieczone. Będzie możliwe monitorowanie masowych wyrejestrowań z ZUS ubezpieczonych pracowników.

Ustalenia kontroli NIK o tzw. outsourcingu pracowniczym

NIK oceniła, że ZUS i organy podatkowe nie były przygotowane, aby odpowiednio wcześnie, skutecznie reagować na negatywne zjawiska związane z brakiem należnych wpływów z tytułu składek i podatków. Izba ustaliła, że działania w celu ustalenia płatnika składek były podejmowane dopiero po ujawnieniu zaległości na kontach ubezpieczonych. Wcześniej jednak nie reagowano na sygnały mogące wskazywać na patologiczne zjawiska w tym obszarze. Nie zwracano uwagi na masowe wyrejestrowywanie znacznej liczby pracowników oraz ponowne ich rejestrowanie.

Więcej o wynikach kontroli NIK z października 2016 r. o tzw. outsourcingu pracowniczym >>>

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
01 marca 2017 12:20
Data publikacji:
01 marca 2017 12:20
Wprowadził/a:
Katarzyna Prędota
Data ostatniej zmiany:
20 marca 2017 10:41
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Napis outsourcing © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie