Wnioski Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

Pod koniec kwietnia wiceprezes NIK, Stanisław Jarosz, zaprezentował na posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (KOP) wyniki kontroli NIK dotyczące ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń oraz członków funduszy emerytalnych, a w połowie maja szczegóły audytu bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny. Raporty z obu kontroli były na tyle niepokojące i dotyczyły tak ważnych kwestii, że posłowie KOP zdecydowali się na wystosowanie dezyderatów. Dezyderat w sprawie ochrony interesów konsumentów został przesłany do Prezesa Rady Ministrów, a wniosek dotyczący bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny do Ministrów Środowiska i Gospodarki.

O co wnioskują posłowie? W przypadku pierwszego dezyderatu, dotyczącego ochrony konsumentów, KOP zauważa, że ubezpieczyciele ignorują wezwania do rozstrzygnięć sporów z klientami przez sądy polubowne lub nie wyrażają zgody na takie postępowanie. W tej sytuacji posłowie uważają za uzasadnione przeprowadzenie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, we współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rzecznikiem Ubezpieczonych, analizy możliwości zmian legislacyjnych, których celem byłoby wprowadzenie domniemanej zgody przedsiębiorcy (np. ubezpieczyciela) na rozstrzyganie sporu z klientami przez sądy polubowne. Zwracają także uwagę na możliwość wprowadzenia w takich sytuacjach instytucji Arbitrażu Konsumenckiego.

Drugi dezyderat, dotyczący bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny, wskazuje za raportem NIK, że krajowe złoża tego surowca nie wyczerpią się do 2035 roku. NIK dostrzega jednak zagrożenie perspektywiczne wynikające z nieracjonalnej, bieżącej gospodarki złożami. Posłowie wnioskują m.in. o podjecie przez Ministra Środowiska skutecznych działań zapobiegających stosowaniu przez przedsiębiorców górniczych nieracjonalnych metod wydobycia węgla oraz o kontynuowanie przez Ministra Gospodarki działań wspomagających technologiczną modernizację polskiego górnictwa.

Oba dezyderaty uchwalone zostały 25 maja i przekazane adresatom.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
08 czerwca 2011 15:57
Data publikacji:
08 czerwca 2011 15:57
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 11:34
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Wnioski Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

Przeczytaj treść ponownie