Duże wykorzystanie środków, ale efekty nietrwałe i nadużyć wiele

NIK o wykorzystaniu unijnego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim

W ocenie NIK minister właściwy ds. rozwoju regionalnego powinien określić katalog ograniczeń w zakresie udzielania i wydatkowania bezzwrotnych środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Należy też doprecyzować zasady kontroli beneficjentów przez donatorów tak, aby przeciwdziałać nieprawidłowościom w tym obszarze. Kontrola NIK wykazała bowiem szereg nadużyć. Wiele osób wykorzystało dotacje, otwierając firmę, ale bez zamiaru zajmowania się biznesem przez dłuższy czas. Część osób brała dotacje tylko po to, by wesprzeć finansowo działalność członków rodziny. Takie sytuacje były możliwe m.in. ze względu na brak skutecznej kontroli ze strony beneficjentów. Zdaniem NIK zmienione w sierpniu 2019 r. zasady wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Wytycznych w obszarze rynku pracy mogą zwiększyć skalę wykorzystania bezzwrotnych środków unijnych niezgodnie z ich przeznaczeniem. Wyniki kontroli pokazują, że ogromne wsparcie unijne nie przełożyło się na zwiększenie liczby trwałych miejsc pracy w województwie lubelskim.

W 2016 r. województwo lubelskie było jednym z najuboższych województw w Polsce i regionów Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu wskaźnik PKB wyniósł tam 47% i był tym samym najniższy w Polsce. W Unii Europejskiej niższe wskaźniki odnotowały tylko niektóre regiony Bułgarii, Grecji, Rumunii i Węgier. Mimo wysokiego potencjału na rynku pracy w województwie lubelskim, stopa bezrobocia w latach 2014-2017 była tam najniższa w kraju.

Aby zaradzić tej sytuacji Zarząd Województwa Lubelskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ RPO WL), w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) przewidział środki finansowe przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości osób pozostających bez pracy. W pierwotnym planie finansowym RPO z 2015 r. na priorytet dotyczący wsparcia przedsiębiorczości w województwie lubelskim założono wydatkowanie prawie 56 mln euro ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego). W 2018 r., w związku z dużym zapotrzebowaniem na tego rodzaju wsparcie, wynegocjowano zwiększenie wsparcia unijnego do ok. 84 mln euro, tj. prawie o połowę. Do końca 2018 r. ok. 4,4 tys. osób bezrobotnych otrzymało bezzwrotne środki finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej - w formie dotacji i comiesięcznego wsparcia tzw. pomostowego (przeznaczonego na dofinansowanie składek ZUS i innych opłat związanych z prowadzeniem działalności) w łącznej kwocie do 45 tys. zł na osobę.

Spośród 15 województw realizujących działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości, w województwie lubelskim najwięcej osób otrzymało wsparcie finansowe, wykazano utworzenie największej liczby miejsc pracy i wykorzystano najwięcej środków unijnych na rozwój przedsiębiorczości.

Liczba osób objętych wsparciem bezzwrotnym w województwie lubelskim w priorytecie inwestycyjnym 8iii RPO do końca 2018 r. w porównaniu do innych województw w Polsce. Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz 14 Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi Województw.

Ogólne warunki realizacji projektów w zakresie wsparcia przedsiębiorczości zostały określone w wytycznych wydanych  przez Ministra Inwestycji i Rozwoju (tzw. Wytyczne w obszarze rynku pracy). Osoby zainteresowane wsparciem na rozpoczęcie działalności gospodarczej musiały m.in. pozostawać bez pracy, nie mogły równolegle korzystać ze środków publicznych z innych źródeł, a po przystąpieniu do projektu musiały prowadzić firmę przez co najmniej rok. W sierpniu 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmieniło Wytyczne, w których uproszczono metodę rozliczania wydatków wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Założono m.in., że warunkiem przyznania dotacji jest prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy, a głównym celem kontroli prowadzonej przez beneficjenta jest ustalenie, czy dotowana działalność gospodarcza jest rzeczywiście prowadzona.

Ustalając zasady wsparcia przedsiębiorczości w województwie lubelskim, Zarząd Województwa Lubelskiego nie określił dodatkowych ograniczeń w zakresie udzielania i wydatkowania środków finansowych poza te wynikające z ministerialnych Wytycznych. Według ustaleń NIK brak dodatkowych obostrzeń przekładał się na niską trwałość przedsiębiorstw i zatrudnienia w nich pracowników.

Słabości funkcjonowania systemu wsparcia przedsiębiorczości realizowanego w ramach priorytetu 8iii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w świetle ustaleń kontroli NIK  Źródło: opracowanie własne NIK.

Kontrola NIK ujawniła szereg działań o charakterze nadużyć i wyłudzeń:

 1. 1 Wykorzystanie udzielonego wsparcia finansowego na dofinansowanie innej działalności gospodarczej niż prowadzona przez uczestnika.

W przypadku ok. 20% osób, które otrzymały dotacje i rozpoczęły działalność gospodarczą, zachodziło uzasadnione podejrzenie, że dofinansowanie dotyczyło innej (niż założona przez nich) działalności gospodarczej. Polegało to m.in. na tym, że:

 • Środki finansowe zostały przyznane uczestnikowi, który zakładał działalność taką samą jak prowadzona już wcześniej przez osobę o tym samym nazwisku, w tym samym miejscu. Np. uczestniczka jednego z projektów, która otrzymała dotację w 2017 r., w latach 2011-2017 prowadziła ten sam rodzaj działalności, pod tym samym adresem na zmianę z mężem (mąż w latach 2014-2017) i w tym okresie oboje małżonkowie korzystali w tym czasie z różnych form wsparcia.
 • Uczestnik zawiesił lub wykreślił działalność gospodarczą po 12 miesiącach, a jednocześnie osoba o tym samym nazwisku wznowiła lub kontynuowała działalność w tym samym miejscu. Np. w latach 2013-2014 osoba prowadziła działalność gospodarczą w zakresie fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych. W sierpniu 2017 r. ponownie założyła działalność o tym samym profilu, korzystając z bezzwrotnego wsparcia i wykreśliła działalność po roku prowadzenia. Parę dni po wykreśleniu osoba nosząca to samo nazwisko co uczestniczka wznowiła zawieszoną działalność o tym samym profilu, w tym samym miejscu.
 • Uczestnik prowadził taką samą działalność jak członek jego rodziny. Taka sytuacja miała miejsce np. w projekcie, gdzie jedna z uczestniczek otrzymała bezzwrotne wsparcie w kwocie 34,5 tys. zł na otwarcie restauracji i prowadzenie pensjonatu i była aktywnym przedsiębiorcą w czasie kontroli NIK. Miejsce i charakter prowadzonej przez nią działalności pokrywały się z działalnością (także aktywną w czasie kontroli NIK) prowadzoną od 2008 r. przez ojca tej osoby. Uczestniczka była w poprzednich latach zatrudniona u ojca na stanowisku kierownika ds. marketingu.
 • Powiązani rodzinnie uczestnicy otrzymali dofinansowanie na różne działalności, z których po 12 miesiącach aktywna pozostała jedna, a inne wykreślano z CEIDG. Przykładem może być dofinansowanie (w ramach jednego projektu) trzech działalności powiązanych rodzinnie uczestników (żony, męża i ojca/teścia), z których dwie zostały po 12 miesiącach wykreślone przez uczestniczkę (żonę) działającą jako pełnomocnik pozostałych.                    

Samochód dostawczy Fiat Ducato - zdjęcie z materiałów kontrolnych NIK

Używany Fiat Ducato zakupiony z dotacji przez uczestnika jednego z projektów na potrzeby działalności usługowej, która po 12 miesiącach została wykreślona przez żonę (pełnomocnika uczestnika). Żona jednocześnie uczestniczyła w tym samym projekcie i uzyskała dotację na inną działalność usługową.

 1. 2 Dofinansowanie pracownika współpracującego z byłym pracodawcą.

W czterech projektach były osoby, które przed udziałem w projekcie rozwiązały stosunek pracy i po założeniu działalności gospodarczej świadczyły usługi na rzecz dotychczasowych pracodawców. Jeden z najbardziej rażących przykładów nadużycia dotyczył czterech uczestniczek jednego projektu, które otrzymały bezzwrotne wsparcie po 45,5 tys. zł każda, a działalność gospodarczą zlikwidowały dzień po upływie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia. Przed przystąpieniem do projektu były zatrudnione u tego samego pracodawcy świadczącego usługi gastronomiczne. Wszystkie uczestniczki zakończyły pracę miesiąc przed przystąpieniem do projektu. Założone działalności polegały na świadczeniu usług gastronomicznych i były prowadzone w lokalach byłego pracodawcy. Z otrzymanej dotacji sfinansowały zakup używanego wyposażenia od swojego byłego pracodawcy za łączną kwotę ok. 71 tys. zł. Trzy uczestniczki zatrudniły się wzajemnie tak, aby wykazać „nowych pracowników” na potrzeby rozliczenia dotacji, przy czym wszystkie umowy o pracę zostały rozwiązane w dniu wskazanym w nich jako dzień rozpoczęcia pracy. Po zakończeniu działalności gospodarczych ponownie zatrudniły się u tego samego pracodawcy.

 1. 3 Podejrzenie przedłożenia fikcyjnych dokumentów w celu wyłudzenia dotacji.
 • W jednym projekcie wystąpiły przesłanki do podejrzenia, że dwóch uczestników zawarło i przedłożyło w celu rozliczenia dotacji fikcyjne umowy na zaprojektowanie i założenie stron internetowych (z wynagrodzeniem w łącznej kwocie 33,5  tys. zł). Umowy były zawarte z osobami, które nie figurowały w urzędowych rejestrach mieszkańców pod wskazanymi w umowach adresami. Poza tym w przypadku jednego z tych uczestników stwierdzono, że fikcyjne mogły być także jego dane adresowe. Według danych Poczty Polskiej SA, adresat przesyłki był nieznany.
 • W czterech projektach stwierdzono przypadki dofinansowania przez uczestników zakupu usług lub sprzętu, w szczególności używanego, od osób o tym samym nazwisku i/lub adresie zamieszkania, co rodzi przypuszczenia, że transakcja miała charakter pozorny. W jednym projekcie uczestniczka kupiła do swojego sklepu od osoby o tym samym nazwisku dwie lady chłodnicze i krajalnicę o łącznej wartości ok. 6 tys. zł. Zarówno uczestniczka, jak i osoba sprzedająca te elementy wyposażenia, ujawniły w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) do kontaktów ten sam adres email. Poza tym osoba sprzedająca prowadziła działalność gospodarczą w tym samym miejscu co mąż uczestniczki projektu.
 1. 4 Duża skala korzystających z dotacji osób powiązanych rodzinnie i adresowo.

Spośród prawie 4,4 tys. uczestników projektów wsparcia przedsiębiorczości, którzy do końca 2018 r. otrzymali środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 324 uczestników (7,5%) miało taki sam adres zamieszkania jak osoby, które również otrzymały dotację na założenie działalności gospodarczej w ramach tego samego lub innego projektu. W większości przypadków osoby te nosiły również identyczne nazwiska. Przypadki takie wystąpiły w 67 projektach (spośród 83). W jednym przypadku pod jednym adresem mieszkało czworo uczestników, w 10 innych po trzy osoby korzystające z dotacji. Niezależnie ok. 10% osób, które otrzymały dotacje (405), stanowili najbliżsi sąsiedzi, tj. osoby mieszkające w tej samej nieruchomości, lecz w różnych lokalach.

 1. 5 Podejrzenie prowadzenia pozornej działalności gospodarczej.

Co czwarty uczestnik zawiesił lub zlikwidował działalność gospodarczą bezpośrednio po upływie minimalnego, 12-miesięcznego okresu jej prowadzenia, wymaganego pod rygorem zwrotu dotacji. Uczestnicy ci najczęściej zawiesili lub zlikwidowali działalność dzień lub kilka dni po zakończeniu wymaganego okresu i po tym, jak przestali otrzymywać miesięczne środki finansowe na opłacenie składek ZUS i innych należności. Działalność gospodarcza części tych uczestników mogła mieć charakter pozorny. Innymi słowy osoby te mogły nie być zainteresowane prowadzeniem biznesu, a jedynie otrzymaniem dofinansowania.

Samochód Jaguar z ozdobami do ślubu - zdjęcie z materiałów kontrolnych NIK

Samochód Jaguar (za 21 tys. zł) zakupiony przez uczestnika jednego z projektów. Uczestnik nie osiągnął żadnych dochodów i wykreślił działalność po dziewięciu dniach od zakończenia 12-miesięcznego obowiązkowego okresu prowadzenia działalności.

 1. 6 Jednoczesne uczestnictwo w różnych projektach w celu wyłudzenia bezzwrotnego wsparcia.

Jedenaście osób, które otrzymały dotacje, uczestniczyło w sposób nieuprawniony w innych projektach osi priorytetowej Rynek pracy, a były rekrutowane jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Charakterystycznym przykładem nadużycia w tym zakresie był przypadek rencisty, który w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej zadeklarował się jako osoba niepracująca (czyli także nieprowadząca działalności gospodarczej) i przystąpił do czterech innych projektów. W jednym projekcie uczestnik zaświadczył niezgodnie z prawdą, że nie prowadzi działalności gospodarczej, a we wszystkich czterech złożył nieprawdziwe oświadczenia dotyczące jego statusu na rynku pracy. Mimo że uczestnik nie kwalifikował się do projektów, otrzymał łącznie prawie 23 tys. zł bezzwrotnego wsparcia. Warto podkreślić, że osoba, która w latach 2017-2018 prowadziła dofinansowaną działalność równo przez rok (zlikwidowała ją bezpośrednio po wymaganym okresie), wcześniej także równo przez rok prowadziła działalność w tym samym zakresie w latach 2014-2015, dofinansowaną w ramach wsparcia przedsiębiorczości w kwocie ok. 36 tys. zł.

 1. 7 Wielokrotne udzielenie wsparcia tym samym osobom.

Trzy osoby uzyskały wielokrotne wsparcie na założenie przedsiębiorstwa - w sumie ponad 171 tys. zł. Jednym z ciekawszych był przypadek uczestnika, który przystąpił jednocześnie do czterech projektów realizowanych w tym samym działaniu i od trzech beneficjentów uzyskał środki finansowe na założenie działalności gospodarczej w łącznej kwocie ok. 104 tys. zł.

Wózek widłowy - zdjęcie z materiałów kontrolnych NIK

Wózek widłowy, z ceną 9 tys. zł, rozliczony trzykrotnie przez uczestnika w dotacjach w trzech projektach.

Jedną z przyczyn niewykrycia powyższych nadużyć w zakresie wielokrotnego udzielania wsparcia i uczestniczenia tych samych osób w sposób nieuprawniony w różnych projektach był fakt, iż do końca 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego nie wykorzystywał danych dostępnych w systemie informatycznym pod kątem możliwości udzielenia wsparcia osobom niekwalifikującym się do projektów.

Istotną rolę w zapobieganiu przypadkom wielokrotnego udzielania dotacji odgrywały sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej (w formie elektronicznej przekazywane przez podmioty udzielające wsparcia i upublicznione przez UOKiK w tzw. systemie SUDOP). Beneficjenci często składali je z opóźnieniem, jednocześnie nie sprawdzając w systemie danych dotyczących uczestników (tj. czy wcześniej otrzymali oni pomoc publiczną). Była to jedna z przyczyn, dla których beneficjentom przy udzielaniu dotacji umykał fakt, że uczestnicy otrzymali już środki finansowe. Przeprowadzona przez NIK kontrola beneficjentów w tym zakresie wykazała, że w przypadku sześciu spośród dziewięciu badanych projektów, z opóźnieniem przekazywano do UOKiK dane dotyczące udzielonego wsparcia publicznego dla małych i średnich firm, a największe opóźnienia przekraczały 300 dni (podczas gdy przepisy wymagały przekazania informacji w terminie siedmiu dni od udzielenia pomocy).

Wiele do życzenia pozostawiała kontrola uczestników - przedsiębiorców przez podmioty udzielające dotacji, czyli beneficjentów. Czynności kontrolne były dokumentowane w sposób powierzchowny i ogólnikowy, a część wizyt monitorujących odbyła się po zakończeniu 12-miesięcznego okresu, w którym uczestnik był związany umową z beneficjentem. Nie badano powiązań uczestników z innymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tym samym miejscu i - poza dwoma projektami - nie badano przychodów osiągniętych przez uczestników. W tej sytuacji beneficjenci nie mieli informacji, czy uczestnicy uzyskiwali jakiekolwiek dochody jako przedsiębiorcy. Tylko jeden beneficjent (urząd pracy) wykazał nieprawidłowości w wyniku kontroli. Pozostali (12) nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości lub uchybień u 446 skontrolowanych uczestników.

Jeśli chodzi o efekty wsparcia w zakresie trwałości przedsiębiorstw, w RPO WL przyjęto, że 2,5 roku (30 miesięcy) po uzyskaniu wsparcia finansowego aktywnych będzie 49% firm założonych przez osoby, którym udzielono wsparcia. Przeprowadzona przez NIK analiza dotycząca 511 uczestników, w przypadku których upłynęło 1,5 roku (18 miesięcy) od rozpoczęcia działalności gospodarczej, wykazała, że aktywny wpis w CEIDG miało mniej niż 54% uczestników — pozostali zawiesili lub zlikwidowali działalność. W ocenie NIK wskaźnik ten świadczy o niskiej efektywności udzielonego wsparcia i może powodować ryzyko nieosiągnięcia zakładanego celu w RPO WL.

Porównanie rzeczywistych wskaźników przeżywalności przedsiębiorstw założonych przy wsparciu ze środków RPO WL oraz z innych źródeł środków publicznych

Koszt utworzenia przedsiębiorstwa był wysoki i wynosił on średnio ok. 67 tys. zł. W najdroższym projekcie koszt utworzenia aktywnego przedsiębiorstwa sięgał 207 tys. zł, a przy uwzględnieniu łącznych poniesionych kosztów tego projektu przekraczał  271 tys. zł.

Koszt utworzenia przedsiębiorstwa - stosunek nakładów poniesionych na utworzenie badanych przez NIK przedsiębiorstw uczestników do liczby podmiotów, które pozostały aktywne na rynku po upływie 18 miesięcy.

Badanie zatrudnienia pracowników w nowo powstałych przedsiębiorstwach wykazało, że 74% pracowników spośród ok. 700 wykazanych przez beneficjentów jako nowe miejsca pracy, było zatrudnionych w większości na krótki okres nie dłuższy niż osiem miesięcy i w wymiarze nie większym niż pół etatu. W przypadku zatrudnienia 10 osób, których dane w formie zanonimizowanej zostały przekazane jednemu z beneficjentów, stwierdzono, że faktycznie zatrudniona była tylko jedna osoba, ponieważ pozostałych dziewięć zrezygnowało z pracy w dniu jej rozpoczęcia lub jeszcze przed tym dniem. Ujawniono także, że osoby te nie zostały zgłoszone do ZUS.

Według ustaleń kontroli NIK, spośród 507 uczestników skontrolowanych 11 projektów, którzy otrzymali bezzwrotne dotacje, ponad 99% prowadziło działalność przez wymagany okres 12 miesięcy. Zawieszenie lub likwidacja działalności przed zakończeniem 12-miesięcznego okresu jej prowadzenia nie było dla uczestników opłacalne, ponieważ wiązało się z koniecznością zwrotu dotacji. Kontrola wykazała m.in. dwa przypadki osób, które wykreśliły lub zawiesiły działalność przed zakończeniem 12 miesięcy. Osoby te wykorzystały jednak obowiązujące przepisy, pozwalające na zmianę dat zawieszenia/ likwidacji działalności w CEIDG kilka miesięcy później tak, aby okres prowadzenia działalności był 12 miesięczny. W tej sytuacji przyjęcie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w zmienionych Wytycznych w obszarze rynku pracy zasady, że dotacja zostaje uznana za kwalifikowalną, jeśli działalność gospodarcza uczestnika rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez 12 miesięcy, nie daje żadnej gwarancji utworzenia trwałego przedsiębiorstwa na rynku pracy.

Wnioski:

Do Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego m.in. o:

 1. doprecyzowanie Wytycznych w obszarze rynku pracy, w tym:
 • określenie katalogu ograniczeń dotyczących udzielania i wydatkowania środków bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • określenie zasad i procedur kontrolowania uczestników przez beneficjentów tak, aby mieć pewność, że osoby, którym udzielono dotacji, rzeczywiście prowadzą działalność gospodarczą,
 • przeanalizowanie wprowadzonych w sierpniu 2019 r. zmian w Wytycznych pod kątem tego, czy udzielona dotacja powinna być uznana za kwalifikowalną wyłącznie w przypadku gdy uczestnik prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej rok;
 1. wprowadzenie poprawki w systemie informatycznym SL2014 tak, by beneficjenci podpisując umowę dotacyjną mogli zidentyfikować przypadki wcześniejszego udzielenia dotacji uczestnikowi przez inne podmioty;
 2. rozważenie wprowadzenia zmiany w systemie informatycznym SL2014 tak, by system potwierdzał (na podstawie danych CEIDG) prowadzenie działalności gospodarczej przez uczestnika przed przystąpieniem do projektu.
 3. wdrożenie procedur audytowych mających na celu systematyczne weryfikowanie danych: czy uczestnik otrzymał dotację więcej niż jeden raz, czy reprezentuje właściwą grupę docelową i czy osoba, która otrzymała dotację, przystąpiła do innego projektu, którego grupę docelową nie mogą stanowić osoby pracujące;
 4. dopilnowanie rzetelności kontroli prowadzonych przez beneficjentów w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, w tym czy prawidłowo:

Do Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi Województw/Instytucji Pośredniczących m.in. o:

 • wykazują pracowników zatrudnionych przez uczestników wsparcia,
 • prowadzą kontrolę działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników,
 • przekazują sprawozdania z udzielania pomocy publicznej Prezesowi UOKiK;
 1. przeanalizowanie zasad wsparcia obowiązujących w priorytecie inwestycyjnym 8iii na terenie województwa pod kątem ograniczeń w zakresie udzielania i wydatkowania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej i ewentualne wprowadzenie dodatkowych obostrzeń uniemożliwiających nadużycia;
 2. Do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego (Zarządu Województwa) m.in. o podjęcie działań w celu zminimalizowania ryzyka nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu długoterminowego dotyczącego liczby utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego.
 3. systematyczne weryfikowanie kandydatów na uczestników wsparcia oraz uczestników projektów, w szczególności na dzień rekrutacji i podpisania umowy o udzieleniu wsparcia finansowego;
 4. przestrzeganie terminowości przekazywania Prezesowi UOKiK sprawozdań z udzielania pomocy publicznej;
 5. prowadzenie kontroli działalności gospodarczych uczestników zgodnie z obowiązującymi beneficjenta zasadami oraz z należytą starannością.

Do beneficjentów realizujących projekty wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego 8iii o:

W związku z wynikami kontroli skierowano zawiadomienia do prokuratury. Dwa z nich, złożone przez Delegaturę NIK w Lublinie, dotyczyły podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na przedłożeniu przez uczestników jednego projektu fałszywych dokumentów. Kolejne zawiadomienia wystosował do prokuratury Zarząd Województwa Lubelskiego, a dotyczyły one nieuzasadnionego uczestnictwa trzech osób w różnych projektach.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
04 marca 2020 11:41
Data publikacji:
05 marca 2020 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
10 czerwca 2020 13:06
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie