Wspólna troska o jak najwyższy poziom kontroli

Prezes Krzysztof Kwiatkowski zwrócił uwagę, że przed kontrolerami i audytorami stoi wiele wyzwań, przede wszystkim zapewnienie wysokiego poziomu profesjonalizmu w coraz szybciej zmieniającym się otoczeniu, przy coraz większym nacisku na przyspieszanie tempa kontroli i dostosowanie się do prowadzenia kontroli w zinformatyzowanym świecie. Jednocześnie trzeba wiedzieć, jak skutecznie docierać z wynikami kontroli do bezpośrednio zainteresowanych jej wynikami oraz społeczeństwa, biorąc pod uwagę zalew informacji i nowe sposoby komunikowania się, szczególnie w przypadku młodego, cyfrowego pokolenia. Obecnie nikt poza profesjonalistami nie ma czasu na czytanie całych raportów napisanych specjalistycznym językiem. Najważniejsze wyniki kontroli powinny być zatem przekazywane prosto, syntetycznie i przystępnie, z wykorzystaniem prezentacji i infografik.  - NIK stale pracuje nad sposobami przedstawiania wyników kontroli. Celem jaki sobie postawiła Izba jest, aby nasze informacje były cennym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa, spełniającymi normy jakościowe - powiedział prezes Krzysztof Kwiatkowski.

Od maja 2015 r. w NIK funkcjonuje Nowy System Zapewnienia Jakości Procesu kontrolnego. Jedną z istotnych zmian jaka wprowadzona została w NIK równocześnie z systemem zapewnienia jakości był nowy sposób zarządzania kontrolami i jednostkami wewnętrznymi NIK. Poprzednią formę, polegającą na podległości departamentów kontrolnych i delegatur poszczególnym wiceprezesom zastąpiło   zarządzanie o charakterze projektowym.

Aktualnie poszczególni wiceprezesi i ja sam - powiedział prezes Krzysztof Kwiatkowski, zarządzamy przypisanymi kontrolami ujętymi w planie pracy, a departamenty i delegatury uczestniczą  w tych kontrolach stosownie do potrzeb. Zmiana taka była dużym wyzwaniem, również organizacyjnym, i w chwili obecnej mogę powiedzieć, że udało się  ją przeprowadzić bez większych problemów i z pozytywnym skutkiem dla jakości naszych kontroli - stwierdził prezes Najwyższej Izby Kontroli.

NIK i Polska Izba Biegłych Rewidentów ściśle ze sobą współpracują,  m. in. wymieniają wzajemne doświadczenia, koordynują działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji kontrolerów NIK oraz biegłych rewidentów.  Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte w grudniu 2017 r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów jest samorządem zawodowym zrzeszającym wszystkich biegłych rewidentów w Polsce. Izba dba o wiarygodność informacji finansowej oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Członkowie tego samorządu świadczą usługi audytorskie i doradcze. PIBR dba o uczciwość, obiektywizm, poszanowanie tajemnicy informacji i profesjonalne postępowanie biegłego rewidenta. Izba pełni nadzór nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta oraz zapewnia stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków. Nadzór publiczny nad działalnością samorządu sprawuje, powoływana przez Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Audytowego.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 października 2018 11:30
Data publikacji:
23 października 2018 11:20
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
23 października 2018 16:10
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Wspólna troska o jak najwyższy poziom kontroli

Przeczytaj treść ponownie