Współpraca NIK z krajowymi organami kontroli, rewizji i inspekcji

W 2010 r. NIK kilkanaście razy występowała z prośbą o udostępnienie wyników kontroli przeprowadzonych przez inne organy. Izba korzystała z informacji m.in. Inspektora Transportu Drogowego, Policji i urzędów skarbowych.

Kontrolą, która wymagała współpracy wielu organów kontroli i inspekcji, był audyt weryfikujący działania samorządów w zakresie organizacji regionalnych przewozów autobusowych. NIK skorzystała z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komendę Główną Policji, Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz ich wojewódzkie oddziały. Przydatne okazały się także dane z lokalnych urzędów skarbowych. Dzięki przekazanym informacjom inspektorzy NIK zapoznali się z wynikami kontroli: stanu dróg, legalności działania przewoźników, rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania, wykorzystywania kas rejestrujących sprzedaż usług oraz przestrzegania ulg ustawowych.

W kontroli dotyczącej zarządzania drogami wykorzystano informacje pozyskane od powiatowych komend policji nt. ruchu drogowego pojazdów nienormatywnych. Z kolei informacje Inspekcji Transportu Drogowego, Policji i Straży Granicznej o współpracy z GDDKiA okazały się ważne dla audytu dotyczącego rozliczeń budżetu państwa z koncesjonariuszami z tytułu rekompensat za przejazd autostradami. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przeprowadziła na przełomie lat 2009 - 2010 dwie kontrole w Urzędzie Miasta w Biłgoraju. Kontrolerzy NIK wykorzystali ich wyniki w audycie dotyczącym wychowania przedszkolnego.

NIK ma prawo zwracać się do organów kontroli, inspekcji i rewizji o wyniki kontroli na podstawie art. 12 Ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 sierpnia 2011 13:07
Data publikacji:
23 sierpnia 2011 13:07
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 11:27
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Współpraca NIK z krajowymi organami kontroli, rewizji i inspekcji

Przeczytaj treść ponownie