Współpraca sąsiedzka – wizyta szefa NOK Białorusi

Położenie geograficzne Polski i Białorusi sprawia, że nieodzowne jest poszerzanie polsko-białoruskiej współpracy transgranicznej. Porozumienie zawarte pomiędzy NIK a Komitetem Kontroli Państwowej Białorusi przewiduje przede wszystkim kontynuowanie współdziałania w ramach wspólnych kontroli równoległych. Porozumienie zakłada także współpracę w dziedzinie szkolenia zawodowego i rozwoju umiejętności pracowników organów kontroli oraz coroczne spotkania na szczeblu szefów Komitetu Kontroli Państwowej Republiki Białorusi i Najwyższej Izby Kontroli.

Przewodniczący Komitetu Kontroli Państwowej Białorusi Leonid Anfimow i Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski

W 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła równolegle z NOK Republiki Białorusi i NOK Ukrainy bardzo ważną międzynarodową kontrolę ochrony wód zlewni rzeki Bug przed zanieczyszczeniami. Izba pozytywnie oceniła wówczas udzielenie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stronie białoruskiej pomocy finansowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Brześciu, mającej na celu zmniejszenie zagrożenia ekologicznego dla wód zlewni Bugu.

W kwietniu 2017 r. odbyło się w Rzymie spotkanie grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli funduszy na rzecz kataklizmów i katastrof, na którym uczestnicy kontroli - szefowie NOK Białorusi, Polski i Ukrainy - oficjalnie podpisali raport końcowy z międzynarodowej kontroli ochrony zlewni rzeki Bug przed zanieczyszczeniami.

Przedstawiciele Białorusi w ramach wizyty w naszym kraju udali się także do Lasów Państwowych. Omówiono tam zagadnienia związane z ochroną lasów oraz zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych. Największe zainteresowanie, zarówno delegacji białoruskiej, jak i przedstawicieli polskiej NIK wzbudził system sprzedaży drewna obowiązujący w Lasach Państwowych. Goście mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem portalu leśno-drzewnego i systemem aukcji internetowych w aplikacji e-drewno.

Komitet Kontroli Państwowej Republiki Białorusi jest członkiem grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli środowiskowych i grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli funduszy na rzecz katastrof i klęsk żywiołowych.

W przyszłości NIK i NOK Białorusi planują kontrole, które odpowiedzą na pytanie co zrobić, żeby zwiększyć wymianę turystyczną między obydwoma krajami m.in. poprzez lepsze wykorzystanie przez turystów szlaku na Kanale Augustowskim, którego części znajdują się na terenie Białorusi i Polski.

Kierownictwo Najwyższej Izby Kontroli z przedstawicielami Komitetu Kontroli Państwowej Białorusi

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
30 maja 2018 12:15
Data publikacji:
30 maja 2018 12:15
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
01 czerwca 2018 15:42
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Współpraca sąsiedzka – wizyta szefa NOK Białorusi

Przeczytaj treść ponownie