Współpraca szkoleniowa NIK, KPRM i KSAP

Studium kontroli adresowane jest do kontrolerów zatrudnionych w ministerstwach, urzędach wojewódzkich oraz urzędach centralnych. Jego celem jest udoskonalenie warsztatu zawodowego służb kontroli w nowoczesnej administracji poprzez dostarczenie uporządkowanej wiedzy oraz trening umiejętności praktycznych.

Słuchacze studium uzyskają fachową wiedzę na temat polskich i międzynarodowych standardów kontroli, metodyki kontroli systemów IT oraz na temat systemu finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Znaczna część zajęć poświęcona zostanie aspektom praktycznym przygotowania kontroli, wykonywania i dokumentowania czynności kontrolnych, sporządzania dokumentów pokontrolnych  oraz komunikacji w procesie kontroli. W ramach studium realizowane są również tematy dotyczące etyki i psychologicznych aspektów pracy kontrolera oraz zapewnienia jakości procesu kontrolnego.

W opinii prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego Studium to udane współdziałanie trzech instytucji, mające na celu podnoszenie kompetencji zawodowych urzędników administracji rządowej oraz budowanie kultury dialogu pomiędzy kontrolowanymi a kontrolującymi. - W ramach tego współdziałania poznawane są zasady kontroli, powtarzające się nieprawidłowości oraz właściwe sposoby postępowania - wyjaśnia szef NIK.

Izba nie tylko współuczestniczyła w opracowaniu programu studium, ale również delegowała do prowadzenia zajęć ekspertów i praktyków w dziedzinie procedur oraz standardów nowoczesnej kontroli państwowej. Posiadają oni zarówno doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli oraz audytów międzynarodowych, jak również w prowadzeniu szkoleń dla kontrolerów. Wraz ze specjalistami KPRM oraz zaproszonymi ekspertami stanowią oni kadrę Studium.

Obecna edycja obejmuje 120 godzin dydaktycznych, z czego jedną trzecią przewidziano na wykłady, a dwie trzecie na zajęcia praktyczne. Zajęcia odbywają się w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
08 stycznia 2017 23:37
Data publikacji:
09 stycznia 2017 08:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 stycznia 2017 09:00
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logotypy KPRM, NIK i KSAP

Przeczytaj treść ponownie