Niecelowy i niegospodarny najem

Roczne koszty najmu 14.100 m2 powierzchni biurowej w budynku przy ul. Pięknej 20 w Warszawie (nowej siedzibie Urzędu) wyniosą około 15,5 mln zł, dodatkowo Urząd będzie ponosił corocznie opłaty eksploatacyjne w wysokości około 4,0 mln zł. Tymczasem roczne koszty najmu powierzchni biurowej (ponad 6.400 m2) ponoszone przez Urząd do końca 2018 r. wynosiły około 4,0 mln zł, a opłaty związane z eksploatacją budynków będących w trwałym zarządzie Urzędu wynosiły łącznie około 2,9 mln zł. Łącznie były to koszty w granicach 7 mln zł, niższe od kosztów najmu budynku przy ul. Pięknej 20 o około 12,5 mln zł.

W lipcu 2018 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zawarł dwie umowy na bezpłatne użyczenie Narodowemu Bankowi Polskiemu ww. dwóch budynków biurowych o łącznej pow. około 6.680 m2, opuszczonych przez KNF po przeniesieniu siedziby Urzędu do wynajętego budynku przy ul. Pięknej 20. NBP został zobowiązany w tych umowach do ponoszenia kosztów administrowania tymi nieruchomościami, ewentualnych napraw awarii i konserwacji oraz ponoszenia kosztów eksploatacyjnych. Zdaniem NIK, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie zadbał o swój interes przy zawieraniu tych umów. Obiekty te zostały oddane do bezpłatnego używania w sytuacji, gdy za wynajmowane od Narodowego Banku Polskiego pomieszczenia biurowe na siedziby 14 zamiejscowych Wydziałów Kontroli Ryzyka, Urząd ponosi opłaty według stawek rynkowych, w wysokości około 2,4 mln zł rocznie.

W związku z zawarciem przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wyżej wymienionych umów, NIK zawiadamia Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, czyli przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Komisja Nadzoru Finansowego jest centralnym organem administracji publicznej, sprawującym nadzór nad rynkiem finansowym. Nadzorem objęty m. in. rynek bankowy, ubezpieczeniowy, kapitałowy, fundusze emerytalne, instytucje płatnicze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa. Specyfika wykonania budżetu państwa polega na tym, że KNF i obsługujący ją Urząd pokrywają wydatki w całości z wpłat od podmiotów nadzorowanych. Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność Komisji Nadzoru Finansowego i jej Urzędu pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
02 sierpnia 2019 07:04
Data publikacji:
02 sierpnia 2019 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
02 sierpnia 2019 08:34
Ostatnio zmieniał/a:
Bogdan Ulka
Tablica z napisem Komisja Nadzoru Finansowego w tle teczki z dokumentami obok Budynek KNF w Warszawie Akta: © Fotolia, Siedziba KNF: © Adrian Grycuk CC BY SA 3.0

Przeczytaj treść ponownie