Wymiana doświadczeń w kontroli celów zrównoważonego rozwoju przyjętych w rezolucji ONZ Agenda 2030

W stolicy Portugalii spotkali się przedstawiciele Najwyższych Organów Kontroli (NOK) należących do organizacji zrzeszających NOK Europy i Afryki. W dniach 21-22 listopada odbyło się tam seminarium, którego uczestnicy wymienili się doświadczeniami z kontroli przygotowania do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, określonych przez ONZ w Agendzie 2030. NIK mogła pochwalić się dobrym stanem przygotowania do wdrażania tych celów. Międzynarodowa kontrola dotycząca przygotowania do wdrożenia SDG w poszczególnych krajach to dotychczas największa kontrola NOK współpracujących w INTOSAI. Seminarium w Lizbonie stało się też okazją do świętowania jubileuszu portugalskiego NOK.

Połączone spotkanie EUROSAI i AFROSAI w Lizbonie - uczestnicy na sali plenarnej seminarium

Zasada zrównoważonego rozwoju jest w Polsce podstawową zasadą prawa, wynikającą z art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Polski rząd realizuje cele zrównoważonego rozwoju poprzez Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Rządy 193 państw, które ratyfikowały rezolucję ONZ, realizują cele globalne w swoich krajach. NOK przyczyniają się do wdrażania celów zrównoważonego rozwoju zgodnie z ISSAI 5130 Rozwój zrównoważony: rola najwyższych organów kontroli. NIK pełni ważną rolę w monitorowaniu wdrażania globalnych celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w szczególności poprzez identyfikację problemów i dobrych praktyk, zgodnie z ISSAI 12 przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia obywateli.

Prezydium jednego ze spotkań w ramach połączonego seminarium EUROSAI i AFROSAI w Lizbonie - od lewej p.o. Dyrektora Departament Strategii NIK Marzena Rajczewska i Prezes NIK Marian Banaś

Marzena Rajczewska - Dyrektor Departamentu Strategii NIK, Marian Banaś - Prezes NIK, Eva Lindstrom - Członek ETO, Antonio Martins - Wiceprezes NOK Portugalii, Edmond Shoko - AFROSAI-E, Walton Alencar Rodrigues - Członek NOK Brazylii, Julio Correa Pinheiro - Członek NOK Brazylii.

W dniach 21-22 listopada w Lizbonie odbyło się seminarium z udziałem EUROSAI i AFROSAI. Prawie 160 przedstawicieli NOK krajów europejskich, afrykańskich oraz portugalskojęzycznych (w tym Timoru i Brazylii) przyjechało do stolicy Portugalii, aby podzielić się swoimi doświadczeniami z kontroli przygotowania do realizacji celów zrównoważonego rozwoju (z ang. Sustainable Development Goals - SDG) w swoich krajach. Prezes NIK Marian Banaś oraz Dyrektor Departamentu Strategii Marzena Rajczewska na seminarium w Lizbonie reprezentowali nie tylko Najwyższą Izbę Kontroli, ale także Europejską Organizację Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI).

W zeszłym roku Najwyższe Organy Kontroli zrzeszone w organizacji INTOSAI (Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli) sprawdziły, jak ich kraje przygotowały się do wdrożenia opracowanej przez ONZ Agendy 2030. Agenda ta - przyjęta do realizacji w 2015 r. przez 193 państwa, w tym Polskę - obejmuje realizację 17 wyzwań dotyczących m.in. eliminacji głodu i ubóstwa na świecie, poprawy jakości opieki zdrowotnej, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, dostępu do dobrej jakości edukacji, godnej pracy, a także ochrony środowiska czy zapewnienia dostępu do energii.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Opis grafiki

Ocena realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju jest jednym z priorytetów Planu Strategicznego INTOSAI na lata 2017-2022.

Wyniki kontroli przeprowadzonej w Polsce w 2018 r. były  pozytywne. Pokazały one bowiem, że nasz kraj dobrze i skutecznie przygotował się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Zobacz wyniki kontroli przygotowania Polski do realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Zobacz zbiorcze wyniki kontroli międzynarodowej "Are Nations Prepared for Implementation of the 2030 Agenda? Supreme Audit Institutions - Insights and Recommendations"

Delegacja NIK opowiedziała o działaniach, jakie polski rząd podjął w ramach przygotowań do wdrożenia w Polsce celów zrównoważonego rozwoju, określonych przez ONZ w Agendzie 2030. W ocenie Izby państwo polskie poczyniło znaczne postępy we wdrażaniu Agendy 2030, choć są obszary wymagające  intensyfikacji działań. Ministerstwa stworzyły system oparty na współpracy instytucji państwowych z samorządami, a także organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, środowiskami akademickimi, przedsiębiorcami. W ocenie NIK bardzo ważne jest, by w proces wdrażania Agendy 2030 włączyć jak najszersze grono osób . Celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat realizacji celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 w Polsce. Dlatego też NIK w swoich rekomendacjach wyraźnie mówi o konieczności rozpowszechniania tych celów w różnych środowiskach i grupach społecznych, a także o publikowaniu informacji na temat Agendy 2030 na stronach ministerstw i urzędów publicznych. Konieczne jest też zapewnienie zgodności wskaźników krajowych ze wskaźnikami przyjętymi przez ONZ tak, aby można było skutecznie mierzyć i oceniać postępy danego kraju (w tym Polski), także na arenie międzynarodowej.

Seminarium w Lizbonie  uświetniło podwójny jubileusz portugalskiego NOK: minęło bowiem 630 lat od utworzenia Najwyższego Organu Kontroli Portugalii, a Trybunał Obrachunkowy Portugalii - czyli NOK Portugalii we współczesnym kształcie - świętuje w tym roku swoje 170-lecie.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
25 listopada 2019 11:16
Data publikacji:
25 listopada 2019 12:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
12 czerwca 2023 07:55
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo Seminarium EUROSAI i EUROSAI w Lizbonie w tle zdjęcie z jednej z sesji spotkania

Przeczytaj treść ponownie