Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Każdego roku Najwyższa Izba Kontroli sprawdza, jak publiczne instytucje wydatkują pieniądze. Kontrola budżetowa to największe przedsięwzięcie NIK. Inspektorzy sprawdzają niemal 400 instytucji, które korzystają z publicznych środków. Efektem ich pracy jest Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej - dokument podsumowujący ustalenia kontrolerów. Ponadto NIK wydaje opinię w sprawie udzielenia absolutorium dla Rady Ministrów za wykonanie budżetu.

Zanim jednak Prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawi oba dokumenty na plenarnym posiedzeniu Sejmu, Marszałek przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu państwa wraz z analizą do rozpatrzenia Komisji Finansów Publicznych. Poszczególne części sprawozdań rozpatrują także właściwe komisje sejmowe, które przedkładają Komisji Finansów Publicznych (FPB) swoje stanowiska.  Coroczne Sprawozdanie z działalności NIK musi także przejść proces opiniowania. Prezydium Sejmu po otrzymaniu dokumentu przesyła go do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Sprawozdanie może zostać przekazane do ustosunkowania się właściwym komisjom sejmowym. W czerwcu sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z analizą oraz sprawozdanie z  działalności NIK rozpatrywały m.in. sejmowe komisje infrastruktury, gospodarki, innowacyjności i nowoczesnych technologii, rolnictwa i rozwoju wsi,  spraw zagranicznych, sprawiedliwości i praw człowieka, skarbu państwa, ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. 

Na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych nie zabrakło także innych raportów NIK. Przedstawiciele Izby zaprezentowali szczegółowe ustalenia kontroli dotyczące m.in. bezpieczeństwa ruchu drogowego, działalności samorządowych kolegiów odwoławczych czy prawidłowości postępowań kontrolnych i podatkowych. W sumie w czerwcu odbyło się blisko 100 posiedzeń komisji sejmowych z udziałem przedstawicieli NIK.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
20 lipca 2011 08:15
Data publikacji:
20 lipca 2011 08:15
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 11:31
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Wyniki kontroli NIK na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Przeczytaj treść ponownie