Wyniki kontroli NIK na lipcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Przedstawiciele NIK uczestniczyli w lipcu w blisko 100 posiedzeniach komisji sejmowych, najczęściej w obradach Komisji Finansów Publicznych. Na 11 posiedzeniach komisja rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w zakresie własnych części budżetowych oraz opinie 24 komisji sejmowych. NIK przedstawiła również swoje oceny wykonania budżetu państwa w poszczególnych jego częściach. Efektem końcowym prac Komisji w tym obszarze było zatwierdzenie sejmowego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2010 rok oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.

Posłowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR) poznali szczegóły raportu  NIK dotyczącego planowania i zagospodarowania przestrzennego. Efektem dyskusji na forum STR była decyzja o wystosowaniu dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów z prośbą, by w pierwszych miesiącach kolejnej kadencji parlament zajął się projektem ustawy o planowaniu przestrzennym. Przygotowaniem dokumentu zajmie się Prezydium Komisji.
 
Zobacz szczegóły raportu NIK o realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego >>

Ponadto komisje sejmowe przedstawiły Komisji do Spraw Kontroli Państwem (KOP) propozycje tematów, które mogłyby znaleźć się w planie pracy NIK na 2012 rok. KOP przedłożyła Prezydium Sejmu opinie w sprawie przedstawionych sugestii, rekomendując 20 z 36 proponowanych tematów. Czego dotyczyłyby wskazane kontrole? M.in. projektów informatycznych w MSWiA, realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, funkcjonowania systemów emerytalnych, ZUS, KRUS, realizacji inwestycji centralnych nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kształcenia w szkołach specjalnych, dostępu do świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 sierpnia 2011 12:17
Data publikacji:
17 sierpnia 2011 12:17
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 11:27
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Wyniki kontroli NIK na lipcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Przeczytaj treść ponownie