Wyniki kontroli NIK na majowych posiedzeniach komisji sejmowych

Każdego miesiąca przedstawiciele NIK biorą udział w dziesiątkach posiedzeń komisji sejmowych. Przedstawiają wyniki kontroli oraz uczestniczą w pracach legislacyjnych. W maju br. pracownicy Izby byli obecni na ponad 70 posiedzeniach komisji. Najczęściej brali udział w obradach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Infrastruktury.

Dodatki mieszkaniowe

- NIK nie ma zastrzeżeń do organizacji wypłat dodatków mieszkaniowych w gminach. Wypłaty te poza nielicznymi przypadkami dokonywane były terminowo i rzetelnie. Uchybienia stwierdzone przez NIK dotyczyły przede wszystkim nieprawidłowo prowadzonych postępowań administracyjnych - tak wyniki kontroli funkcjonowania systemu dodatków mieszkaniowych podsumował Marek Zająkała, wiceprezes NIK, na wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Izba, kontrolując ten obszar, chciała sprawdzić, jak mechanizm dodatków funkcjonuje po wprowadzonej w 2004 roku zmianie systemu finansowania. Zastąpiono wówczas dotacje budżetowe wypłatami z dochodów gmin. Po kontroli okazało się, że zmiana usprawniła system. Kontrolerzy zauważyli jednak, że w 53 proc. skontrolowanych gmin wydawano decyzje w sprawach dodatków bez upoważnienia oraz nieterminowo. W części nie przestrzegano terminu wypłaty oraz źle obliczano wysokość dodatku. Gminy tylko incydentalnie przeprowadzały wywiady środowiskowe, które pomogłyby zweryfikować informacje zawarte we wniosku o przyznanie dodatku oraz w deklaracji o dochodach.

Turystyka w kontekście EURO 2012

NIK sprawdziła również, jak marszałkowie województw realizują swoje obowiązki wynikające z ustawy o usługach turystycznych. - Najwyższa Izba Kontroli potraktowała tę kontrolę jako istotną z punktu widzenia wzmożonego nadzoru nad działalnością podmiotów świadczących usługi w kontekście EURO 2012 - wyjaśniała na forum Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Alicja Szczepaniak, dyrektor Delegatury NIK w Gdańsku. NIK wystawiła pozytywną ocenę marszałkom województw. Niestety nie obyło się bez uchybień - m.in. nierzetelnie prowadzono rejestry biur podróży, do egzaminów na przewodnika turystycznego i pilota wycieczek przystępowały osoby, które nie spełniały warunków udziału w egzaminie, a w komisjach egzaminacyjnych zasiadali ludzie, którzy wcześniej szkolili egzaminowanych.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze

Nawet 12 miesięcy muszą czekać pacjenci, którzy chcą dostać się do zakładu opiekuńczo-leczniczego (ZOL). Procedury kwalifikowania i kierowania do ZOL nie są przestrzegane, a warunki socjalne w zakładach bywają fatalne. Posłów komisji z wynikami kontroli zapoznał Lech Rejnus, Dyrektor Departamentu Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia w NIK. W raporcie Izba wytyka zakładom uznaniowość przy przyjmowaniu pacjentów poza kolejnością oraz nierzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej. NIK skierowała do ZOL kilkadziesiąt wniosków naprawczych (pokontrolnych). Ich wykonanie jest stale monitorowane przez Izbę.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
12 lipca 2010 09:15
Data publikacji:
04 czerwca 2010 09:14
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
20 września 2019 13:41
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Ilustracja: Zdjęcie z komisji sejmowej, poniżej okładki informacji z kontroli NIK

Przeczytaj treść ponownie