Wyniki kontroli NIK na posiedzeniach komisji sejmowych

Dorośli źle kształceni

- Struktura kształcenia zawodowego w szkołach dla dorosłych nie jest dostosowana do potrzeb rynku pracy - tak wiceprezes NIK, Józef Górny posumował wyniki kontroli kształcenia dorosłych na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.  Kształcenie w zawodach, w których panuje największe bezrobocie; niska efektywność nauczania - zaledwie 45 proc. absolwentów uzyskuje dyplom; brak podstaw programowych w 118 zawodach - to jedne z wielu stwierdzonych nieprawidłowości. Po tej kontroli NIK sformułowała niemal 180 wniosków naprawczych. Do kogo je skierowała? M.in. do Minister Edukacji Narodowej i dyrektorów placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego. Ponad 70 proc. zaleceń zostało już zrealizowanych.

Dbamy o dobry klimat

Posłowie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poznali szczegóły ustaleń NIK zawarte w raporcie z kontroli dot. zmian klimatu. Izba pozytywnie oceniła stan wdrożenia postanowień konwencji klimatycznej, Protokołu z Kioto oraz Dyrektywy UE. Polsce udało się m.in. utrzymać redukcję gazów cieplarnianych na tym samym poziomie (mimo wzrostu PKB). Rośnie ilość energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych a system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych funkcjonuje bez większych problemów. Polski audyt był elementem europejskiej kontroli równoległej EUROSAI - przeprowadzonej w 10 państwach. Wspólny raport został przedstawiony na kopenhaskim szczycie klimatycznym w grudniu 2009 roku.    

Kosztowna ochrona środowiska

- Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia - takimi słowami Stanisław Jarosz, wiceprezes NIK rozpoczął prezentacje wyników kontroli dot. funduszy ochrony środowiska na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Posłowie dowiedzieli się jak urzędy marszałkowskie oraz wojewódzkie inspekcje ochrony środowiska zbierają i gospodarują środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Pod lupą NIK znalazły się także powiaty i gminy. Mimo pozytywnej oceny, Izba stwierdziła wiele istotnych nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. Opieszałe egzekwowanie opłat i kar za korzystanie ze środowiska skutkowało ich przedawnieniem. Ponad 28 mln zł z powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano niezgodnie z prawem - zamiast na ochronę środowiska - remontowano drogi, wymieniano okna i drzwi w mieszkaniach, kupowano sprzęt do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
16 kwietnia 2010 10:17
Data publikacji:
16 kwietnia 2010 10:17
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
06 września 2021 15:14
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Zdjęcie z komisji sejmowej, poniżej okładki informacji z kontroli NIK

Przeczytaj treść ponownie