Wyszehradzki szczyt organów kontroli w Warszawie

Doroczne spotkania szefów NOK-ów państw Grupy V4+2 mają już kilkunastoletnią tradycję - pierwsze odbyło się w 2002 roku, aczkolwiek współpraca trwa już od roku 1993. Spotkania mają na celu wzmocnienie współpracy regionalnej i wzajemną wymianę doświadczeń. Uczestnicy w szczególności omawiają sposoby sprostania nowym wyzwaniom technologicznym, zmianom w świadomości ludzi, efektom globalizacji i przemianom w obszarze komunikacji.

Ale nie tylko temu poświęcają uwagę delegaci podczas spotkań. Istotnym motywem obrad jest też umacnianie roli regionu w ramach EUROSAI i wobec Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Pierwszy raz w historii Grupy Wyszehradzkiej dwóch jej członków: prezes organu kontroli Polski i Czech pełni funkcję wiceprzewodniczącego EUROSAI (Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli). Nie mniejszą wagę organizatorzy przykładają do planowania i wdrażania pomocy logistycznej, prawnej i technologicznej, świadczonej na rzecz NOK-ów europejskich, w tym m.in. Albanii, Mołdawii, Ukrainy czy Gruzji.

Uczestnicy spotkania zgromadzeni na sali im. Lecha Kaczyńskiego

Do wiodących wątków kolejnych spotkań delegacji NOK-ów państw Grupy V4+2 należą sposoby komunikowania się z interesariuszami oraz podnoszenie jakości kontroli w zmieniającym się technologicznie świecie. Partnerzy z Grupy Wyszehradzkiej chętnie korzystają z polskich doświadczeń i dokonań. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się m.in. wewnętrzny system wdrażania jakości, stosowany w NIK od kilku lat, system planowania kontroli łącznie z analizą ryzyka i skrupulatnym badaniem otoczenia prawnego obszaru, w którym ma być przeprowadzona kontrola, czy wreszcie tryb, w jakim NIK przedstawia raporty parlamentowi.

Odrębny temat to sposoby wdrażania przez poszczególne kraje sformułowanych przez ONZ w dokumencie Agenda 2030 Celów Zrównoważonego Rozwoju, będących formą ratunku dla planety. To, jak poszczególne kraje implementują Agendę 2030, podlega skrupulatnej kontroli NOK-ów. Ocena realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w kontekście założeń zrównoważonego rozwoju danego kraju oraz mandatu konkretnego NOK, jest jednym z priorytetów Planu Strategicznego Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli INTOSAI na lata 2017-2022.  Zgodnie z wytycznymi INTOSAI, NOK-i nie tylko mogą monitorować tryb wdrażania Celów, ale też, poprzez analizę wyników tego monitoringu, wpływać na udoskonalanie tego procesu.

Wśród wspólnych przedsięwzięć NOK-ów państw Grupy V4+2 wiele jest, co oczywiste, działań dwustronnych.

Po południu prezesi najwyższych organów kontroli krajów Grupy Wyszehradzkiej złożyli wieńce przed pomnikiem Jana III Sobieskiego na Agrykoli w Warszawie.

Złożenie wieńców przed pomnikiem Jana III Sobieskiego przez delegacje Czech, Polski, Słowacji, Węgier oraz Austrii i Słowenii.
Złożenie wieńców przed pomnikiem Jana III Sobieskiego przez delegacje Czech, Polski, Słowacji, Węgier oraz Austrii i Słowenii.

Misja Grupy Wyszehradzkiej V4+2

Cele:

  • Definiować wspólne obszary zainteresowań w zakresie zewnętrznej kontroli rządu
  • Identyfikować i omawiać obszary problematyczne, które tworzą część tych wspólnych zainteresowań i wypracowywać wspólne podejścia do ich rozwiązywania
  • Stanowić forum wymiany poglądów i opinii na temat kwestii wspólnych zainteresowań
  • Reprezentować wspólne interesy w obszarze zewnętrznej kontroli rządu na forum Komitetu Kontaktowego i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
  • Podjąć się roli łącznika pomiędzy NOK członkowskimi Grupy V4+2 a krajami kandydującymi do UE.

Dla osiągnięcia tych celów, Grupa Wyszehradzka V4+2 koncentruje się na następujących kwestiach:

  • Spotkania robocze Grupy Wyszehradzkiej V4+2
  • Wypracowywanie wspólnych stanowisk i podjeść operacyjnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów w zakresie kontroli rządowej  (np. dotyczących relacji z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym)
  • Współpraca dwustronna i wielostronna (np. w przypadku kontroli wspólnych, z udziałem kilku krajów)
  • Wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy członkami Grupy

Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 czerwca 2019 14:39
Data publikacji:
26 czerwca 2019 14:39
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
11 kwietnia 2023 10:24
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Zdjęcie ze spotkania grupy V4+2 obok mapa Europy z oznaczonymi krajami grupy © Adobe Stock (mapa Europy)

Przeczytaj treść ponownie