"YES 2019" czyli IV Konferencja Młodych EUROSAI

Jak Najwyższe Organy Kontroli powinny reagować na zmiany technologiczne i społeczne? Jak pozostać słuchanym i cieszyć się autorytetem obywateli? Jak przeprowadzać kontrole z wykorzystaniem najnowszych technologii? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali młodzi kontrolerzy z całego świata - uczestnicy  IV Konferencji Młodych EUROSAI „YES 2019”.  W tym roku audytorską młodzież gościł Narodowy Urząd Kontroli Zjednoczonego Królestwa (National Audit Office) w Londynie.

Współtwórcą idei spotkań najmłodszych kontrolerów jest Najwyższa Izba Kontroli. Pomysł cyklicznego organizowania konferencji powstał w 2008 roku na Kongresie EUROSAI w Krakowie. Konferencje mają na celu integrację i włączanie młodych pracowników Najwyższych Organów Kontroli (NOK) z Europy i ze świata w dyskusję na tematy dotyczące nowych wyzwań dla kontroli państwowej.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji była rola najwyższych instytucji kontrolnych w błyskawicznie zmieniającym się świecie (ang. Relevance: Ensuring supreme audit institutions remain relevant in rapidly changing landscapes). Młodzi kontrolerzy zgodnie przyznali, że wysoka jakość przygotowywanych raportów pokontrolnych może już wkrótce nie wystarczyć, żeby podtrzymywać autorytet instytucji kontrolnych we współczesnym społeczeństwie.  NOK-i coraz częściej bowiem muszą mierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi zachowania swojej niezależności nie tylko od władzy wykonawczej, ale także od mediów i opinii publicznej. Z tym ostatnim wiąże się także kwestia zaufania obywateli do NOK-ów, jako instytucji tworzonych przez profesjonalnych kontrolerów, którzy opierają swoją pracę na wiarygodnych i rzetelnych danych w trudnych warunkach doby „fake news-ów”.

Spotkanie w ramach konferencji YES 2019

Z dużym zainteresowaniem uczestników Konferencji spotkał się  warsztat pt.: „Kontrolując kontrole żywności - badanie skuteczności urzędowych kontroli żywności w świetle zmian technologicznych i społecznych” (ang. Food control audit - an assessment of the effectiveness of the food official controls in the light of technological and social changes) przygotowany i poprowadzony przez młodą prawniczkę z Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego NIK. Temat warsztatu nawiązywał do głównej myśli konferencji, dotyczącej przyjęcia długofalowej strategii w zakresie ochrony środowiska i zasobów ziemi. Uczestnicy warsztatu uznali, że w sytuacji przeciążenia systemu bezpieczeństwa żywności, wyjątkowo istotna okazuje się  rola organów odpowiedzialnych za kontrolę żywności.

Korzyści  płynące z wymiany informacji i doświadczeń między audytorami (ang. Sharing of information and experience among auditors) szeroko omówiono z kolei podczas warsztatów przygotowanych przez młodego kontrolera z Delegatury NIK we Wrocławiu we współpracy z przedstawicielami NOK Republiki Czeskiej. Młodzi kontrolerzy poznali m.in. możliwości międzynarodowej współpracy kontrolerów w ramach Benchmarking Information Exchange Project  (BIEP) z wykorzystaniem portalu internetowego dostępnego dla kontrolerów ze wszystkich krajów (strona portalu BIEP).

Delegacja NIK aktywnie włączyła się również w dyskusję dotyczącą wykorzystania nowych technologii podczas publikowania i promowania wyników kontroli. Uczestnicy Konferencji zwracali uwagę na wykorzystanie narzędzi takich jak Twitter czy LinkedIn, jednocześnie nie zapominając o osobach dotkniętych wykluczeniem cyfrowym. Podkreślono jednak, że najlepszym sposobem dotarcia do mediów i współczesnego odbiorcy jest rzetelność przeprowadzonej kontroli i jej wyników.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji YES 2019

Młodzi kontrolerzy zwracali również uwagę na problemy komunikacyjne i odwieczny konflikt pokoleń, którego skutki nie omijają - jak się okazuje - także Najwyższych Organów Kontroli. Podczas dyskusji podsumowującej Konferencję stwierdzono, że zarówno słowo „młody” jak i „doświadczony” może mieć znamiona dyskryminacji. Za klucz do rozwiązania tego problemu uznano wzajemny szacunek i poszukiwanie wspólnych płaszczyzn w komunikacji.

Konferencja stała się też dla młodych kontrolerów świetną okazją do wymiany informacji i podzielenia się własnymi doświadczeniami zawodowymi z kolegami z innych krajów. A to, jak pokazały opinie na, i już po samej Konferencji, zdarza się, że napotyka na przeszkody. Jak wskazali bowiem młodzi, często współpraca międzynarodowa między NOK-ami odbywa się na wysokim i najwyższym szczeblu zarządzania. Tymczasem podnoszeniu jakości pracy na pewno mogłaby się przysłużyć stała wymiana informacji na temat poszczególnych metodyk kontroli i doświadczeń w ich stosowaniu także na szczeblach ściśle kontrolerskich. Dlatego m.in. uczestnicy tak wysoko ocenili szansę udziału w Konferencji Młodych „YES”. Już po jej zakończeniu kontrolerzy nie tylko za pośrednictwem portalu BIEP, ale również portali społecznościowych i komunikatorów wymieniają doświadczenia i przedstawiają kolejne pomysły, dotyczące m.in. sposobów przeprowadzania poszczególnych kontroli.

Uczestnicy Konferencji wyrazili także nadzieję, że wnioski z ich dotychczasowej współpracy oraz oczekiwania (nie tylko) młodych kontrolerów spotkają się ze zrozumieniem i dyskusją na nadchodzącym Kongresie EUROSAI.

W tegorocznej Konferencji udział wzięło 79 uczestników poniżej 35 roku życia, reprezentujących czterdzieści organizacji kontrolnych z całego świata. Kolejna Konferencja Młodych „YES” została zaplanowana na 2021 r. Jej gospodarzem będzie NOK Finlandii.

Zdjęcia yes2019.org.uk

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
02 grudnia 2019 10:10
Data publikacji:
02 grudnia 2019 10:10
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
16 grudnia 2019 09:02
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo konferencji YES obok zdjęcia z konferecji © yes2019.org.uk

Przeczytaj treść ponownie