Zaufanie to podstawa

- Instytucje, którymi kierujemy pełnią rolę strażników zaufania publicznego - powiedział prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski podczas konferencji w Bukareszcie zorganizowanej przez Trybunał Obrachunkowy Rumunii. Prezes NIK podkreślił stale rosnącą rolę doradczą Najwyższych Organów Kontroli i wynikające z tego korzyści społeczne. Spotkanie prezesów organów kontroli państw Unii Europejskiej zostało przygotowane w ramach trwającej właśnie prezydencji Rumunii w UE. Rumuńskiemu przewodnictwu przyświeca motto: spójność to wspólna europejska wartość rozumiana jako jedność, równe traktowanie i konwergencja czyli zbliżanie się do siebie narodów tworzących Unię w dziedzinach gospodarki i kultury.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski na kongresie w Rumunii

Motywem przewodnim spotkania w Bukareszcie było ulepszanie działań kontrolnych i zwiększenie roli doradczej Najwyższych Organów Kontroli UE na rzecz społeczeństwa. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił polskie doświadczenia w tym zakresie. Przede wszystkim społeczeństwo coraz bardziej zdaje sobie sprawę, że to właśnie działania najwyższych instytucji kontroli znacząco wzmacniają możliwości obywateli w zakresie egzekwowania od rządzących zadań i zobowiązań. Skuteczność tych działań powinna być widoczna w wynikach rankingów poziomu zaufania do NOK-ów. Jako przykład Krzysztof Kwiatkowski podał wyniki marcowego sondażu, zaufania do instytucji publicznych w Polsce które pokazują, że liczba dobrze oceniających pracę NIK wzrosła w ciągu roku do prawie 50 procent. Ten wzrost jest najbardziej zauważalny wśród najmłodszych respondentów. Izba nie raz pokazała, że angażuje się niezależnie we wzmacnianie działań państwa. Jednym z takich problemów jest wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza w Polsce. Przeprowadzone przez Izbę kontrole jednoznacznie wykazały, że Polska jest jednym z krajów UE z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Dlatego NIK zawarła porozumienie z Global Compact ONZ i Alarmem Smogowym w celu uświadamiania Polaków jak wielkim zagrożeniem dla życia jest brudne powietrze. Jednym z przykładów jest zorganizowany przez NIK w styczniu tego roku ”Kongres Seniora - nie daj się smogowi”, podczas którego wybitni naukowcy, przedstawiciele rządu, studenci uniwersytetów trzeciego wieku oraz samorządowcy dyskutowali o zagrożeniach i sposobach ochrony przed zanieczyszczeniami. Druga taka dziedzina, w którą zaangażowana jest NIK to rozwój tak zwanych firm rodzinnych. Ubiegłoroczna kontrola wykazała, że wprowadzone regulacje prawne, jakkolwiek potrzebne, nie dotyczyły zagadnień najbardziej oczekiwanych przez przedsiębiorców a tym samym w minimalnym stopniu przyczyniły się do likwidacji istniejących barier prawnych w rozwoju firm rodzinnych. Dlatego NIK zorganizowała panel, podczas którego naukowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele rządu zastanawiali się, jak ułatwić działalność firm rodzinnych. Szczegółowy raport z dyskusji przedstawiono jako załącznik do Informacji o wynikach kontroli.

Otwierająca Kongres Premier Rumunii - pani Viorica Dăncilă
Otwierająca Kongres Premier Rumunii - pani Viorica Dăncilă

- Najwyższa Izba Kontroli którą mam zaszczyt kierować próbuje aktywnie włączać się w dyskusję dotyczącą skuteczności działań rządu, zarówno w aspekcie osiągania zaplanowanych rezultatów jak i optymalizacji wybranych działań mających służyć efektywnemu osiąganiu celów- powiedział prezes NIK kończąc swoje wystąpienie na spotkaniu prezesów organów kontroli państw UE w Bukareszcie.

Jednocześnie konferencja w Bukareszcie w której uczestniczyło liczne grono szefów Urzędów Kontroli z Europy była okazją do prezentacji i promocji kandydatury polskiej NIK do Zarządu INTOSAI (Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli).

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski na kongresie w Rumunii obok delegacja Turcji
Seyit Ahmet Bas - Prezes NOK Turcji, Przewodniczący EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) i Krzysztof Kwiatkowski - Prezes NIK, wiceprzewodniczący EUROSAI

- Za trzy miesiące kończy się kadencja obecnych władz INTOSAI. Zgłosiłem kandydaturę polskiej NIK, żebyśmy w przyszłym zarządzie byli reprezentantami Europy. Zrobię wszystko żeby nasza kandydatura uzyskała w najbliższym czasie poparcie zarządu EUROSAI (Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli), co w praktyce przesądza poźniej o pozytywnej decyzji światowego kongresu INTOSAI. Jestem przekonany, że nasze doświadczenie i pozycja międzynarodowa oraz zaufanie jakim się cieszymy wśród innych urzędów kontroli, daje mocne podstawy do ubiegania się o to zaszczytne ale też niezwykle odpowiedzialne stanowisko - powiedział prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.

Trybunał Obrachunkowy Rumunii działa od 1992 roku. Kontroluje wydatkowanie środków finansowych sektora państwowego oraz publicznego. Audyty mogą być przeprowadzane na wniosek izby deputowanych lub senatu. Zgodnie z rumuńskim prawem postępowania wszczęte na skutek działalności NOK rozstrzygają sądy.

NOK bada również prawidłowość wykorzystania funduszy przedakcesyjnych z programów PHARE, ISPA oraz SAPARD jak również funduszy strukturalnych, funduszy spójności, Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy poakcesyjnych.

Trybunałem kieruje tzw. Plenum, w skład którego wchodzi 18 członków, w tym Prezes Trybunału i dwóch Wiceprezesów. Członkowie powoływani są przez parlament na okres dziewięciu lat.

Trybunał Obrachunkowy Rumunii jest członkiem dwóch międzynarodowych grup roboczych kierowanych przez NIK: Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej oraz Grupy Roboczej EUROSAI ds. IT.  Działa również w pięciu innych grupach tych organizacji. Trybunał jest także członkiem struktur Komitetu Kontaktowego. W lutym tego roku prezes Mihai Busuioc gościł w Najwyższej Izbie Kontroli. Jak powiedział, rumuńscy kontrolerzy szukali w Polsce dobrych wzorców dla swojej pracy. Podczas wizyty prezesi Mihai Busuioc i Krzysztof Kozłowski podpisali porozumienie systematyzujące działalność rumuńskich i polskich kontrolerów.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
05 maja 2019 21:13
Data publikacji:
06 maja 2019 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
07 maja 2019 10:19
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
logotypy prezydencji Rumunii w UE i NOK Rumunii w tle flaga Rumuni © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie