Zmiana prawa po kontroli NIK

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  to pierwsze w Polsce rozwiązanie o charakterze systemowym, które określa środki służące poprawie dostępności przestrzeni publicznej (a chodzi o dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną) oraz obowiązki instytucji publicznych w tym zakresie.

Beneficjentami nowych przepisów będą seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, mające naruszoną sprawność w zakresie mobilności lub percepcji, czyli np. poruszające się o kulach, na wózku, osłabione chorobą, niesłyszące, niedowidzące i z trudnościami poznawczymi. Zmiany w prawie ułatwią także przebywanie w przestrzeni publicznej osobom z wózkami dziecięcymi czy dużym bagażem.

Nowa ustawa uwzględnia nie tylko wniosek NIK o wprowadzenie do krajowych regulacji prawnych obowiązku stosowania zasady uniwersalnego projektowania (co oznacza takie planowanie przestrzeni publicznej, by była ona dostępna dla wszystkich, w jak największym zakresie, bez konieczności jej modyfikowania), ale również częściowo odnosi się do wniosku Izby o doprecyzowanie przepisów regulujących zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnościami z obiektów użyteczności publicznej. Zgodnie z nowymi przepisami, w sytuacji zagrożenia trzeba będzie zapewnić takim osobom możliwość ewakuacji lub ratowania, np. poprzez umieszczenie ich w bezpiecznej części budynku.

Niezmiernie ważne jest także to, że obowiązkiem zapewnienia dostępności zostanie objętych kilkadziesiąt  tysięcy instytucji publicznych w całym kraju, co istotnie poprawi stan dostępności w sferze publicznej. Dodatkowo w ustawie wskazano, że do zapewnienia dostępności powinny dążyć instytucje prywatne i organizacje pozarządowe, które po uzyskaniu stosownego certyfikatu będą mogły płacić mniejsze składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a instytucje niepubliczne, które dysponują środkami publicznymi są zobowiązane do zapewnienia dostępności w sposób ustalony z tym, kto te środki przekazuje.

Zmiany w prawie, które wejdą w życie jeszcze w tym tygodniu w pełni zrealizują wniosek NIK sformułowany w informacji o wynikach kontroli na temat dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/miejsca-powszechnie-dostepne-wciaz-niedostepne.html ). Satysfakcja pracowników Izby zaangażowanych w przeprowadzenie kontroli koordynowanej przez poznańską delegaturę jest tym większa, że w uzasadnieniu uchwalonej przez sejm ustawy przywołuje się także ustalenia NIK.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 sierpnia 2019 13:14
Data publikacji:
26 sierpnia 2019 08:00
Wprowadził/a:
Bogdan Ulka
Data ostatniej zmiany:
05 czerwca 2020 10:43
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Wózek inwalidzki przed schodami © Adobe Stock

Przeczytaj treść ponownie