Zmiany w przepisach farmaceutycznych po kontroli NIK

Po kontroli NIK wchodzą w życie zmiany m.in. w Prawie farmaceutycznym. Od 16 kwietnia liczba farmaceutów pracujących w szpitalnych aptekach i działach farmacji będzie uzależniona od liczby łóżek i stanowisk dializacyjnych wykorzystywanych w danym szpitalu, a sami farmaceuci będą mieli obowiązek niezwłocznego przedstawienia poświadczeń podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zmiany są realizacją wniosków de lege ferenda, zgłoszonych przez kontrolerów NIK po kontroli działania aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej.

W 2017 r. poznańska Delegatura Najwyższej Izby Kontroli przeprowadziła kontrolę „Funkcjonowanie aptek szpitalnych oraz działów farmacji szpitalnej”, której celem była m.in. ocena realizacji usług farmaceutycznych w szpitalach. Wyniki tej kontroli wykazały, że gospodarowanie lekami w szpitalach oraz funkcjonowanie w nich aptek i działów farmacji nie zapewniało bezpiecznego procesu leczenia, a niektóre stwierdzone nieprawidłowości stanowiły wręcz zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

W części skontrolowanych przez NIK lecznic stwierdzono przypadki nieobecności farmaceutów w aptekach/ działach farmacji i realizowania usług farmaceutycznych przez osoby do tego nieuprawnione. Był to istotny czynnik, obniżający poziom bezpieczeństwa farmakoterapii szpitalnej. Praktyka ta, wynikająca najczęściej ze zbyt małej obsady kadrowej, naruszała obowiązek zawarty w przepisie art. 92 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Aby wyeliminować to negatywne zjawisko, NIK wnioskowała o ustawowe ustalenie minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych i działach farmacji. W wyniku zainicjowanego przez Radę Ministrów procesu legislacyjnego, proponowana przez Izbę regulacja została wprowadzona do Prawa farmaceutycznego poprzez dodanie, ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, przepisu art. 87a, uzależniającego wymagany poziom zatrudnienia farmaceutów w aptekach i działach farmacji od liczby wykorzystywanych w szpitalu łóżek i stanowisk dializacyjnych.

Ustalenia kontroli wykazały także, iż w większości skontrolowanych szpitali, ich dyrektorzy nie pozyskiwali od farmaceutów zatrudnionych w aptekach i działach farmacji informacji o odbyciu przez nich wymaganych szkoleń. Kierownictwo podmiotów leczniczych nie miało zatem informacji, czy w szpitalach usługi farmaceutyczne świadczone były przez osoby spełniające odpowiednie wymagania dot. kwalifikacji i wiedzy zawodowej. Główną przyczyną tego stanu rzeczy był brak odpowiedniej regulacji w obowiązujących przepisach, dlatego Izba zwróciła się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych w celu wprowadzenia do Prawa farmaceutycznego wymogu monitorowania przez dyrektorów szpitali odbywania przez farmaceutów obowiązkowych szkoleń.

Formą realizacji zgłoszonego w tej sprawie przez NIK wniosku de lege ferenda było wprowadzenie ustawą o zawodzie farmaceuty przepisu art. 78 ust. 3, zgodnie z którym farmaceuci zostali zobowiązani do niezwłocznego przedstawienia pracodawcy, dokumentu poświadczającego udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zarówno obowiązek zapewnienia przez dyrektorów szpitali minimalnej normy zatrudnienia farmaceutów jak i wymóg informowania przez nich dyrektorów szpitali o odbyciu wymaganych szkoleń, wejdą w życie z dniem 16 kwietnia 2021 r.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
14 kwietnia 2021 15:03
Data publikacji:
14 kwietnia 2021 15:03
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
14 kwietnia 2021 17:33
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Drzwi z napisem Apteka, w tle farmaceuta przez półkami z lekami, obok pierwsza strona ustawy o zawodzie farmaceuty © Adobe Stock

Przeczytaj treść ponownie