Przejdź do treści

Informacje o wynikach kontroli

Logo programu Swiss Contribution w tle zdjęcia systemu solarnego na dachu, rozbiórki dachu z azbestu, odnowionego dworca

NIK o realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury

28 kwietnia 2017 11:00

NIK pozytywnie ocenia wykorzystanie przez administrację publiczną funduszy ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury. Polska otrzymała najwyższą - w wysokości 489 mln franków szwajcarskich – pomoc spośród 10 państw, którym przyznano wsparcie. Wzrost kursu franka spowodował wygospodarowanie dodatkowych środków, przez co kontrolowanym jednostkom samorządu terytorialnego udało się zrealizować więcej inwestycji niż pierwotnie planowano. NIK jedynie zaleca dołożenie starań, aby przyspieszyć realizację niezakończonych inwestycji, tak aby do połowy czerwca rozdysponować wszystkie przyznane fundusze.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury

Droga zniszczona przez osuwanie się gruntu

NIK o zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom

26 kwietnia 2017 09:00

Organy administracji publicznej i państwowa służba geologiczna nieskutecznie i nie w pełni prawidłowo działały na rzecz zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom. Brakuje kompletnych danych ogólnokrajowych nt. osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Nie ma systemu bieżącego uzyskiwania i gromadzenia informacji w tej materii z różnych źródeł, w tym od samorządów. Nie powstały narzędzia analityczne do prognozowania, oceny i redukcji ryzyka wystąpienia osuwisk.

więcej treści z artykułu: NIK o zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom

Logo Ministerstwa Skarbu Państwa, w tle banknoty stuzłotowe

NIK o gospodarowaniu funduszami celowymi w dyspozycji Ministra Skarbu Państwa

25 kwietnia 2017 08:00

Wszystkie cztery fundusze celowe, których dysponentem był Minister Skarbu Państwa służyły realizacji celów ustawowych. Środki gromadzone na rachunkach pozwalały na zaspokojenie roszczeń. Niecelowe natomiast było pokrywanie przez Ministra Skarbu wydatków równolegle ze środków Funduszu Skarbu Państwa i z części budżetowej 36 – Skarb Państwa. Skutkowało to brakiem przejrzystości gospodarki finansowej Ministerstwa.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu funduszami celowymi w dyspozycji Ministra Skarbu Państwa

Plan zagospodarowania przestrzennego, w tle mapka z wbitymi kolorowymi pinezkami

NIK o systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym [analiza NIK]

18 kwietnia 2017 10:00

Funkcjonujący system planowania i zagospodarowania przestrzennego nie zapewnia racjonalnego gospodarowania przestrzenią, jako dobrem publicznym. Polska przestrzeń jest źle zarządzana, a chaos i brak ładu przestrzennego negatywnie wpływają na szeroko rozumianą jakość życia mieszkańców. Skutki wadliwie zarządzanej przestrzeni to m.in.: niekontrolowana urbanizacja, lokowanie inwestycji na obszarach zagrożonych powodzią, brak pełnej ochrony zabytków przyrody, dewastacja ładu przestrzennego oraz niska ocena atrakcyjności polskich miast dla inwestorów.

więcej treści z artykułu: NIK o systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym [analiza NIK]

Napis KLAUZULE SPOŁECZNE w tle grupa ludzi, wśród nich osoba na wózku inwalidzkim

NIK o stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych Zawiera wideo

11 kwietnia 2017 08:00

Działania szefa KPRM oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz upowszechnienia klauzul społecznych w zamówieniach publicznych administracji rządowej nie zwiększyły skali ich stosowania. Również samorządy w znikomym stopniu korzystają z tego rozwiązania.

więcej treści z artykułu: NIK o stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Dziecięcy rysunek przedstawiający dużą rodzinę pod parasolem z napisem RODZINA ZASTĘPCZA, nad parasolem unoszą się bijące się postaci, butelki alkoholu, torebka dopalaczy z napisem

NIK o działaniach powiatów na rzecz tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych

04 kwietnia 2017 07:30

Rodzinne formy opieki rozwijają się zbyt wolno w stosunku do potrzeb, choć jest to najkorzystniejsza z form pomocy dla dzieci potrzebujących wsparcia. System pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz system wsparcia już funkcjonujących rodzin zastępczych jest niewydolny. Rodzin zastępczych nie tylko nie przybywa, ale ich liczba spada.

więcej treści z artykułu: NIK o działaniach powiatów na rzecz tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych

Kontrola techniczna samochodu

NIK o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

04 kwietnia 2017 07:00

Po polskich drogach poruszają się setki tysięcy pojazdów, które nie powinny zostać dopuszczone do ruchu ze względu na ich zły stan techniczny. Sprzyja temu rosnący import coraz starszych samochodów z Europy Zachodniej, których właściciele bez problemu na konkurencyjnym rynku załatwiają stempel dopuszczający auto do ruchu. Z ustaleń kontroli NIK wynika, że ponad połowa skontrolowanych stacji wykonywała badania samochodów powierzchownie – w niepełnym zakresie lub urządzeniami, które nie spełniały wymagań. W dużej mierze jest to konsekwencja słabego nadzoru starostów nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów i zatrudnionymi w nich diagnostami.

więcej treści z artykułu: NIK o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Nauczyciel przed grupą uczniów

NIK o przygotowaniu do zawodu nauczyciela

31 marca 2017 08:00

Procedura rozwoju zawodowego nauczycieli nie spełnia swojej roli. W założeniach miała sprzyjać rozwojowi, podnoszeniu wiedzy i umiejętności nauczycieli, a także promować najlepszych pedagogów. Tymczasem wyniki kontroli pokazują, że w niektórych szkołach procedura ta sprowadza się do automatycznego promowania na kolejne stopnie awansu. Także z kształceniem przyszłych nauczycieli nie jest najlepiej: na kierunki nauczycielskie przyjmowanych jest coraz więcej najsłabszych maturzystów, a programy kształcenia przyszłych wychowawców młodzieży są od lat nieaktualizowane.

więcej treści z artykułu: NIK o przygotowaniu do zawodu nauczyciela

Lekarz z różową wstążka na fartuchu

NIK o programach wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki macicy

30 marca 2017 11:00

Skuteczność programów, które miały pomóc we wczesnym wykrywaniu nowotworów piersi i szyjki macicy na Lubelszczyźnie była niewielka. Nie pomogło nawet zapewnienie wystarczających środków na profilaktykę. Liczba kobiet zgłaszających się na badania cytologiczne spadła, a zasadniczy cel Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, czyli zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu raka piersi i raka szyjki macicy nie został osiągnięty.

więcej treści z artykułu: NIK o programach wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki macicy

Więźniowie w drodze do pracy, w tle ogrodzenie z drutem kolczastym

NIK o zatrudnianiu osadzonych

29 marca 2017 07:30

W systemie zatrudniania osób pozbawionych wolności wystąpiły poważne trudności w zakresie pracy odpłatnej, wykonywanej przez osadzonych. Wynikły one ze zmiany przepisów prawa. NIK ocenia jednak pozytywnie wysiłki, jakie podjęła Służba Więzienna w celu utrzymania i pozyskania miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności. Jako nieskuteczne NIK ocenia natomiast działania instytucji gospodarki budżetowej, czyli publicznych podmiotów powołanych w celu zapewnienia pracy osobom pozbawionym wolności. W instytucjach tych, pomimo poprawy sytuacji ekonomicznej, liczba pracujących osadzonych spadała.

więcej treści z artykułu: NIK o zatrudnianiu osadzonych

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052