Zarządzenie Prezesa NIK w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych NIK

Zarządzenie Nr 12/2011
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli

Tekst ujednolicony ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezesa Najwyższej Izby Kontroli: 33/2013, 1/2014, 15/2014, 50/2015, 55/2015, 43/2016, 50/2019, 69/2019, 26/2020, 35/2020, 36/2020.

Na podstawie § 9 statutu Najwyższej Izby Kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11 Marszałka Sejmu z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli, zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa szczegółową organizację wewnętrzną i właściwość jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli, zwanej dalej „NIK”.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o:

 • 1) „ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli[1];
 • 2) „działach administracji rządowej” - rozumie się przez to działy, o których mowa w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej[2];
 • 3) „statucie NIK” - rozumie się przez to statut Najwyższej Izby Kontroli nadany zarządzeniem Nr 11 Marszałka Sejmu z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli;
 • 4) „kontroli”, „postępowaniu kontrolnym” i „czynnościach kontrolnych” - rozumie się przez to postępowanie kontrolne określone w rozdziale 3 ustawy i w zarządzeniu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wydanym na podstawie art. 65 ustawy;
 • 5) „ustawie o Radzie Ministrów” - rozumie się przez to ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów[3];
 • 6) „sprawach objętych działami administracji rządowej” rozumie się przez to w szczególności zadania z zakresu danego działu administracji rządowej realizowane przez organy, urzędy bądź jednostki podporządkowane lub nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów, wojewodów, organy jednostek samorządu terytorialnego, związki komunalne, jak również zadania realizowane przez urzędy i jednostki podporządkowane lub nadzorowane przez te podmioty, a także przez jednostki, w stosunku do których podmioty te pełnią funkcję organu założycielskiego.

§ 3.

Kontrolne jednostki organizacyjne zgodnie ze swoją właściwością kontrolują działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.

§ 4.

 • 1. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych NIK kierują pracą tych jednostek przy pomocy wicedyrektorów, a w szczególności dokonują podziału pracy i nadzorują wykonanie poszczególnych zadań oraz oceniają pracę podległych pracowników.
 • 2. Dyrektorzy kontrolnych jednostek organizacyjnych zapewniają należytą jakość postępowania kontrolnego.

§ 5.

 • 1. Kontrolne jednostki organizacyjne, w zakresie swojej właściwości, przygotowują i przeprowadzają kontrole oraz opracowują informacje o wynikach kontroli i inne dokumenty związane z prowadzonymi kontrolami.
 • 2. Kontrolne jednostki organizacyjne przeprowadzają postępowanie kontrolne w ramach kontroli doraźnych za zgodą Prezesa lub upoważnionego wiceprezesa NIK.

§ 6.

 • 1. Kontrolne jednostki organizacyjne w zakresie swojej właściwości współdziałają z działającymi w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym organami kontroli, rewizji i inspekcji.
 • 2. Kontrolne jednostki organizacyjne biorą udział w kontrolach prowadzonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.

§ 7.

 • 1. Kontrolne jednostki organizacyjne współpracują ze sobą, udzielając sobie pomocy i dokonując uzgodnień stosownie do trybu postępowania kontrolnego oraz właściwości rzeczowej i terytorialnej, a także wymieniając informacje wynikające z postępowań kontrolnych i badań analitycznych.
 • 2. Przeprowadzenie kontroli w jednostce kontrolowanej objętej właściwością innej jednostki kontrolnej, następuje w porozumieniu z dyrektorem właściwej kontrolnej jednostki organizacyjnej oraz dyrektorem Departamentu Strategii. Porozumienie następuje w ramach opracowywania projektu planu pracy NIK lub programu kontroli, a w przypadku kontroli doraźnych - przed rozpoczęciem postępowania kontrolnego.
 • 3. Dyrektor kontrolnej jednostki organizacyjnej przed rozpoczęciem kontroli w jednostce kontrolowanej objętej właściwością innej kontrolnej jednostki organizacyjnej, informuje dyrektora tej jednostki o terminie podjęcia kontroli.

§ 7a.

Kontrolne jednostki organizacyjne są zobowiązane do współpracy i udzielania pomocy Departamentowi Budżetu i Finansów w wykonywaniu zadania polegającego na badaniu rocznych sprawozdań finansowych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

§ 8.

 • 1. Obowiązek współpracy Najwyższej Izby Kontroli z komisjami sejmowymi realizują dyrektorzy kontrolnych jednostek organizacyjnych, zgodnie z właściwością tych jednostek oraz radcy Prezesa NIK, stosownie do poleceń wydanych przez Prezesa NIK.
 • 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do reprezentowania Najwyższej Izby Kontroli wobec innych organów i instytucji.
 • 3. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, zgodnie z ich właściwością, a także wyznaczeni radcy Prezesa NIK, analizują projekty aktów normatywnych oraz programów uchwalanych przez Radę Ministrów, kierowanych do NIK, uwzględniając w szczególności ustalenia przeprowadzonych kontroli i ocenę kontrolowanej działalności oraz wynikające z niej uwagi i wnioski, zwłaszcza co do stosowania lub dokonania zmian obowiązującego prawa; opinie w tych sprawach przekazują do Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego.

Rozdział 2
Szczegółowa właściwość jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli

§ 9.

Do właściwości Departamentu Administracji Publicznej należy przeprowadzanie kontroli, w szczególności w zakresie:

 • 1) spraw objętych działami administracji rządowej: administracja publiczna, członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozwój regionalny, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, informatyzacja, sprawy zagraniczne;
 • 2) zadań realizowanych przez ministrów właściwych do spraw działów administracji rządowej wymienionych w pkt 1 oraz Prezesa Rady Ministrów, a wynikających z ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o Radzie Ministrów;
 • 3) zadań realizowanych przez organy, urzędy i jednostki podporządkowane lub nadzorowane przez ministrów właściwych do spraw działów administracji rządowej wymienionych w pkt 1;
 • 4) działalności Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Zamówień Publicznych;
 • 5) wykonania budżetu państwa w częściach:
  • a) 05 - Naczelny Sąd Administracyjny,
  • b) 06 - Trybunał Konstytucyjny,
  • c) 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
  • d) 17 - Administracja Publiczna,
  • e) 23 - Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
  • f) 27 - Informatyzacja,
  • g) 34 - Rozwój regionalny,
  • h) 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,
  • i) 45 - Sprawy zagraniczne,
  • j) 49 - Urząd Zamówień Publicznych,
  • k) 58 - Główny Urząd Statystyczny,
  • l) 75 - Rządowe Centrum Legislacji,
  • m) 80 - Regionalne Izby Obrachunkowe,
  • n) 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego,
  • o) 84 - Środki własne Unii Europejskiej;
 • 6) powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa;
 • 7) realizacji zadań audytu wewnętrznego oraz gospodarki finansowej i majątkowej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego.
 • 8) uchylony

§ 10.

Do właściwości Departamentu Budżetu i Finansów należy:

 • 1. Przeprowadzanie kontroli, w szczególności w zakresie:
  • 1) praw objętych działami administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe;
  • 2) zadań realizowanych przez ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej wymienionych w pkt 1, a wynikających z ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o Radzie Ministrów;
  • 3) zadań realizowanych przez organy, urzędy i jednostki podporządkowane lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej wymienionych w pkt 1;
  • 4) działalności Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego;
  • 5) wykonania budżetu państwa w częściach:
   • a) 01 - Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
   • b) 02 - Kancelaria Sejmu,
   • c) 03 - Kancelaria Senatu,
   • d) 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich,
   • e) 11 - Krajowe Biuro Wyborcze,
   • f) 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe,
   • g) 70 - Komisja Nadzoru Finansowego,
   • h) 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa,
   • i) uchylony
   • j) 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa,
   • k) 81 - Rezerwa ogólna,
   • l) 83 - Rezerwy celowe,
   • m) 87 - Dochody budżetu środków europejskich,
   • n) 97 - Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
   • o) 98 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;
  • 6) wydatkowania dotacji i subwencji z budżetu państwa przez partie polityczne i komitety wyborcze;
  • 7) kontroli realizacji zadań audytu wewnętrznego oraz gospodarki finansowej i majątkowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu; Kancelarii Senatu, Krajowego Biura Wyborczego, Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • 2. Wykonywanie zadań w zakresie:
  • 1) koordynacji kontroli wykonania budżetu państwa i prowadzenia kontroli wykonania założeń polityki pieniężnej;
  • 2) przygotowania projektu analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz projektu opinii w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów.
  • 3. Badanie rocznych sprawozdań finansowych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

§ 11.

Do właściwości Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji należy przeprowadzanie kontroli, w szczególności w zakresie:

 • 1) spraw objętych działami administracji rządowej: energia, gospodarka, gospodarka złożami kopalin, Skarb Państwa;
 • 2) zadań realizowanych przez ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej wymienionych w pkt 1, a wynikających z ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o Radzie Ministrów;
 • 3) zadań realizowanych przez organy, urzędy i jednostki podporządkowane lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej wymienionych w pkt 1;
 • 4) działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Agencji Rezerw Materiałowych i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Rozwoju Przemysłu;
 • 5) wykonania budżetu państwa w częściach:
  • a) 20 - Gospodarka,
  • b) 36 - Skarb Państwa,
  • c) 47 - Energia,
  • d) 48 - Gospodarka złożami kopalin,
  • e) 50 - Urząd Regulacji Energetyki,
  • f) 53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • g) 60 - Wyższy Urząd Górniczy,
  • h) 61 - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
  • i) 64 - Główny Urząd Miar,
  • j) 65 - Polski Komitet Normalizacyjny,
  • k) 68 - Państwowa Agencja Atomistyki,
  • l) 74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa;
 • 6) przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz wykonania planów finansowych: Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Skarbu Państwa, Funduszu Rekompensacyjnego.

§ 12.

Do właściwości Departamentu Infrastruktury należy przeprowadzanie kontroli, w szczególności w zakresie:

 • 1) spraw objętych działami administracji rządowej: gospodarka morska, transport, łączność, budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa;
 • 2) zadań realizowanych przez ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej wymienionych w pkt 1 a wynikających z ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o Radzie Ministrów;
 • 3) zadań realizowanych przez organy, urzędy i jednostki podporządkowane lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej wymienionych w pkt 1;
 • 4) wykonania budżetu państwa w częściach:
  • a) 18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
  • b) 21 - Gospodarka morska,
  • c) 26 - Łączność,
  • d) 39 - Transport,
  • e) 69 - Żegluga śródlądowa,
  • f) 71 - Urząd Transportu Kolejowego,
  • g) 76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej;
 • 5) wykonania planu finansowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

§ 13.

Do właściwości Departamentu Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego należy wspomaganie czynności kontrolnych, w szczególności w zakresie:

 • 1) opracowania i rozwoju metodyki kontroli;
 • 2) wspierania kontrolnych jednostek organizacyjnych we wdrażaniu metodyki kontroli oraz udzielania pomocy w posługiwaniu się narzędziami wykorzystywanymi w przygotowaniu i prowadzeniu kontroli;
 • 3) wspierania jednostek kontrolnych w wykorzystywaniu dla potrzeb kontroli dostępnych zasobów i narzędzi informatycznych;
 • 4) analiz jakości kontroli oraz rozwoju metodyki zarządzania jakością kontroli;
 • 5) opiniowania projektów planów pracy oraz programów kontroli i informacji o wynikach kontroli, w szczególności pod względem metodyki kontroli, w tym kontroli spraw objętych przepisami o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • 6) opracowania zasad tworzenia indywidualnych ścieżek kariery zawodowej pracowników i zasad nadzoru nad ich realizacją;
 • 7) opracowania i zarządzania systemem podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników NIK;
 • 8) opracowania i realizacji programów aplikacji kontrolerskiej, planów szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego;
 • 9) opracowania i doskonalenia szczegółowych zasad naboru kontrolerów;
 • 10) współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym oraz innymi instytucjami prowadzącymi badania statystyczne lub gromadzącymi dane w systemach informacyjnych administracji publicznej.

§ 14.

Do właściwości Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego należy przeprowadzanie kontroli, w szczególności w zakresie:

 • 1) spraw objętych działami administracji rządowej: nauka, oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, turystyka;
 • 2) zadań realizowanych przez ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej wymienionych w pkt 1, a wynikających z ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o Radzie Ministrów;
 • 3) zadań realizowanych przez organy, urzędy i jednostki podporządkowane lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej wymienionych w pkt 1;
 • 4) wykonania budżetu państwa w częściach:
  • a) 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
  • b) 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  • c) 25 - Kultura fizyczna,
  • d) 28 - Nauka,
  • e) 30 - Oświata i wychowanie,
  • f) 38 - Szkolnictwo wyższe,
  • g) 40 - Turystyka,
  • h) 67 - Polska Akademia Nauk;
 • 5) wykonania planów finansowych Funduszu Promocji Kultury, Funduszu Promocji Twórczości, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, Funduszu Nauki i Technologii Polskiej;
 • 6) kontroli realizacji zadań audytu wewnętrznego oraz gospodarki finansowej i majątkowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

§ 15.

Do właściwości Departamentu Obrony Narodowej należy przeprowadzanie kontroli, w szczególności w zakresie:

 • 1) spraw objętych działem administracji rządowej obrona narodowa;
 • 2) zadań realizowanych przez ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej wymienionego w pkt 1, a wynikających z ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o Radzie Ministrów;
 • 3) zadań realizowanych przez organy, urzędy i jednostki podporządkowane lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej wymienionego w pkt 1;
 • 4) działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Agencji Mienia Wojskowego;
 • 5) wykonania budżetu państwa w części 29 - Obrona narodowa;
 • 6) wykonania planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

§ 16.

Do właściwości Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy przeprowadzanie kontroli, w szczególności w zakresie:

 • 1) spraw objętych działami administracji rządowej: sprawiedliwość oraz sprawy wewnętrzne;
 • 2) zadań realizowanych przez ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej wymienionych w pkt 1, a wynikających z ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o Radzie Ministrów;
 • 3) zadań realizowanych przez organy, urzędy i jednostki podporządkowane lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej wymienionych w pkt 1;
 • 4) zadań Prokuratora Generalnego i podległych mu prokuratorów, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 • 5) wykonania budżetu państwa w częściach:
  • a) 04 - Sąd Najwyższy,
  • b) 10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  • c) 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
  • d) 15 - Sądy powszechne,
  • e) 37 - Sprawiedliwość,
  • f) 42 - Sprawy wewnętrzne,
  • g) 52 - Krajowa Rada Sądownictwa,
  • h) 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne,
  • i) 57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • j) 59 - Agencja Wywiadu,
  • k) 88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury;
 • 6) wykonania planów finansowych: Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
 • 7) realizacji zadań audytu wewnętrznego oraz gospodarki finansowej i majątkowej Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

§ 17.

Do właściwości Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny należy przeprowadzanie kontroli, w szczególności w zakresie:

 • 1) spraw objętych działami administracji rządowej: praca, zabezpieczenie społeczne, rodzina;
 • 2) zadań realizowanych przez ministrów właściwych do spraw działów administracji rządowej wymienionych w pkt 1, a wynikających z ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o Radzie Ministrów;
 • 3) zadań realizowanych przez organy, urzędy i jednostki podporządkowane lub nadzorowane przez ministrów właściwych do spraw działów administracji rządowej wymienionych w pkt 1;
 • 4) wykonania budżetu państwa w częściach:
  • a) 12 - Państwowa Inspekcja Pracy,
  • b) 14 - Rzecznik Praw Dziecka,
  • c) 31 - Praca,
  • d) 44 - Zabezpieczenie społeczne,
  • e) 54 - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
  • f) 63 - Sprawy rodzinne,
  • g) 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • h) 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • 5) wykonania planów finansowych: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, Funduszu Administracyjnego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Pracy.
 • 6) realizacji zadań audytu wewnętrznego oraz gospodarki finansowej i majątkowej Państwowej Inspekcji Pracy oraz Rzecznika Praw Dziecka.

§ 18.

Do właściwości Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego należy wykonywanie i wspomaganie czynności kontrolnych, w szczególności w zakresie:

 • 1) rozpatrywania zastrzeżeń przez komisję rozstrzygającą;
 • 2) przygotowania projektów uchwał Kolegium NIK związanych z rozpatrywaniem zastrzeżeń;
 • 3) udzielania pomocy prawnej kontrolnym jednostkom organizacyjnym NIK;
 • 4) opiniowania pod względem prawnym projektów programów kontroli i informacji o wynikach kontroli oraz - na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej - projektów tematyk kontroli doraźnych;
 • 5) koordynowania i opiniowania spraw związanych ze współpracą NIK z organami powołanymi do ścigania przestępstw i innych czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność, a także prowadzenia rejestrów zawiadomień kierowanych do tych organów;
 • 6) opiniowania projektów wniosków dotyczących stanowienia lub stosowania prawa;
 • 7) opracowania analizy wykorzystania wynikających z kontroli wniosków dotyczących stanowienia lub stosowania prawa;
 • 8) opracowania wniosków Prezesa NIK do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach określonych w art. 11 ustawy;
 • 9) sporządzania opinii prawnych oraz projektów umów w sprawach kierowanych do Prezesa, wiceprezesów, dyrektora generalnego i dyrektorów jednostek organizacyjnych NIK;
 • 10) przygotowania wewnętrznych aktów prawnych Prezesa NIK;
 • 11) reprezentowania NIK w postępowaniu sądowym i administracyjnym w sprawach, w których stroną jest NIK oraz prowadzenie rejestru takich spraw;
 • 12) koordynowania współpracy NIK z Sejmem, Senatem i ich organami oraz z innymi organami państwa dotyczącej prac legislacyjnych i realizacji wniosków de lege ferenda;
 • 13) opiniowania projektów porozumień zawieranych z innymi organami państwa oraz prowadzenia rejestru takich porozumień;
 • 14) prowadzenie obsługi prawnej procesu udzielania zamówień publicznych.

§ 19.

Do właściwości Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi należy przeprowadzanie kontroli, w szczególności w zakresie:

 • 1) spraw objętych działami administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo;
 • 2) zadań realizowanych przez ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej wymienionych w pkt 1, a wynikających z ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o Radzie Ministrów;
 • 3) zadań realizowanych przez organy, urzędy i jednostki podporządkowane lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej wymienionych w pkt 1;
 • 4) działalności Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych;
 • 5) wykonania budżetu państwa w częściach:
  • a) 32 - Rolnictwo,
  • b) 33 - Rozwój wsi,
  • c) 35 - Rynki rolne,
  • d) 62 - Rybołówstwo.

§ 20.

Do właściwości Departamentu Strategii należy wykonywanie i wspomaganie czynności kontrolnych, w szczególności w zakresie:

 • 1) przygotowania strategii działalności kontrolnej NIK, tworzenia projektów planów pracy NIK oraz koordynowania ich realizacji;
 • 2) przeprowadzanie kontroli doraźnych oraz koordynowanie zadań jednostek organizacyjnych NIK w zakresie prowadzenia kontroli doraźnych;
 • 3) opiniowania projektów programów kontroli oraz informacji o wynikach kontroli, w szczególności pod względem zgodności z planem pracy,
 • 4) opiniowanie wystąpień pokontrolnych podpisywanych przez Prezesa NIK;
 • 5) dokonywania analiz działalności jednostek organizacyjnych;
 • 6) koordynowania i wykonywania sprawozdawczości wewnętrznej oraz przygotowania sprawozdań z działalności NIK;
 • 7) koordynacji udziału jednostek organizacyjnych NIK w kontrolach międzynarodowych;
 • 8) uchylony
 • 9) uchylony
 • 10) współpracy z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, organizacjami międzynarodowymi oraz organami kontroli innych państw;
 • 11) uchylony
 • 12) audytu i kontroli wewnętrznej, z zachowaniem zasady bezpośredniej podległości Audytora Wewnętrznego Prezesowi NIK;
 • 13) uchylony
 • 14) rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do NIK oraz koordynacji tych zadań realizowanych przez inne jednostki organizacyjne.

§ 21.

Do właściwości Departamentu Środowiska należy przeprowadzanie kontroli, w szczególności w zakresie:

 • 1) spraw objętych działami administracji rządowej: gospodarka wodna oraz środowisko;
 • 2) zadań realizowanych przez ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej wymienionych w pkt 1, a wynikających z ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o Radzie Ministrów;
 • 3) zadań realizowanych przez organy, urzędy i jednostki podporządkowane lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej wymienionych w pkt 1;
 • 4) wykonania budżetu państwa w częściach:
  • a) 22 - Gospodarka wodna,
  • b) 41 - Środowisko;
 • 5) wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 22.

Do właściwości Departamentu Zdrowia należy przeprowadzanie kontroli, w szczególności w zakresie:

 • 1) spraw objętych działem administracji rządowej zdrowie;
 • 2) zadań realizowanych przez ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej wymienionego w pkt 1, a wynikających z ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o Radzie Ministrów;
 • 3) zadań realizowanych przez organy, urzędy i jednostki podporządkowane lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej wymienionego w pkt 1;
 • 4) wykonania budżetu państwa w częściach:
  • a) 46 - Zdrowie,
  • b) 66 - Rzecznik Praw Pacjenta;
 • 5) wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 23.

Do właściwości delegatur Najwyższej Izby Kontroli należy przeprowadzanie kontroli, w szczególności:

 • 1) w jednostkach mających siedziby na terenie województw objętych właściwością terytorialną delegatury;
 • 2) wykonania części budżetów przez właściwych wojewodów w części 85 budżetu państwa;
 • 3) wykonania części budżetów przez właściwe samorządowe kolegia odwoławcze w części 86 budżetu państwa.

§ 24.

Do właściwości Biura Gospodarczego należy wykonywanie zadań w zakresie organizacji i obsługi funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli, w szczególności dotyczących:

 • 1) zapewnienia warunków technicznych niezbędnych dla funkcjonowania jednostek organizacyjnych NIK w Warszawie, w tym w zakresie wyposażenia, pomocy biurowych i transportu;
 • 2) gospodarowania oraz utrzymania we właściwym stanie mienia będącego w zarządzie NIK;
 • 3) prowadzenia spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa dotyczących mienia powierzonego jednostkom organizacyjnym NIK w Warszawie;
 • 4) prowadzenia spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 • 5) obsługi administracyjno-gospodarczej, oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych w Warszawie;
 • 6) zapewnienia funkcjonowania Zakładowej Przychodni Lekarskiej;
 • 7) prowadzenia Ośrodka Szkoleniowego w Goławicach;
 • 8) wspomagania zadań wymienionych w pkt 1 - 4 realizowanych przez delegatury.

§ 25.

Do właściwości Biura Informatyki należy wykonywanie zadań w zakresie organizacji i obsługi funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli, w szczególności dotyczących:

 • 1) zapewnienia warunków technicznych niezbędnych dla funkcjonowania jednostek organizacyjnych NIK, w zakresie teleinformatyki;
 • 2) zarządzania i rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów i aplikacji;
 • 3) planowania, koordynacji oraz realizacji wydatków z zakresu teleinformatyki;
 • 4) zarządzania projektami teleinformatycznymi prowadzonymi dla potrzeb NIK i wyznaczania standardów teleinformatycznych w zakresie infrastruktury informatycznej NIK;
 • 5) zarządzania i administrowania zasobami teleinformatycznymi oraz zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji, w tym udzielania pomocy ich użytkownikom;
 • 6) uchylony
 • 7) koordynacji i kontroli zadań, o których mowa w pkt 2-6, w jednostkach organizacyjnych NIK.

§ 26.

Do właściwości Biura Organizacyjnego należy wykonywanie zadań w zakresie organizacji i obsługi funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli, w szczególności dotyczących:

 • 1) spraw kadrowych, w tym: naborów i konkursów, okresowych ocen kwalifikacyjnych, spraw dyscyplinarnych, oświadczeń majątkowych oraz indywidualnych ścieżek kariery zawodowej;
 • 2) obsługi kancelaryjnej i organizacji posiedzeń Kolegium NIK, z zastrzeżeniem § 18 pkt 2;
 • 3) prowadzenia obsługi kancelaryjnej, w tym kancelarii ogólnej NIK i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej;
 • 4) koordynacji i wykonywania prac związanych z kształtowaniem zasobu archiwalnego Najwyższej Izby Kontroli;
 • 5) opracowania instrukcji kancelaryjnej i nadzoru nad jej przestrzeganiem;
 • 6) realizacji zadań Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, z zachowaniem zasady bezpośredniej podległości Pełnomocnika Prezesowi NIK;
 • 7) organizacji pracy sekretariatów Prezesa, wiceprezesów oraz dyrektora generalnego;
 • 8) organizacji konferencji, narad i wizyt Prezesa, wiceprezesów oraz dyrektora generalnego;
 • 9) prowadzenia spraw związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych, z zachowaniem zasady bezpośredniej podległości Inspektora ochrony danych Prezesowi NIK;
 • 10) prowadzenia spraw związanych z ochroną tajemnicy kontrolerskiej, w szczególności:
  • a) dotyczących opiniowania wniosków o zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy kontrolerskiej,
  • b) związanych z przeprowadzaniem kontroli w jednostkach organizacyjnych NIK w zakresie przestrzegania tajemnicy kontrolerskiej;
 • 11) działalności wydawniczej i poligraficznej;
 • 12) prowadzenia redakcji dwumiesięcznika Kontrola Państwowa;
 • 13) prowadzenia biblioteki zakładowej;
 • 14) bezpieczeństwa i higieny pracy, z zachowaniem zasady bezpośredniej podległości służby BHP Prezesowi NIK;
 • 15) prowadzenia działalności socjalnej w NIK;
 • 16) spraw z zakresu działalności obronnej w NIK;
 • 17) koordynowania współpracy NIK z Sejmem, Senatem i ich organami oraz z innymi organami państwa, z zastrzeżeniem § 18 pkt 12 i 13;
 • 18) uchylony
 • 19) podawania do publicznej wiadomości wyników kontroli, prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej NIK, podawania do wiadomości pracowników NIK informacji o działalności Prezesa NIK oraz prowadzenia strony intranetowej;
 • 20) wdrażania zasad polityki bezpieczeństwa dotyczących systemów i sieci teleinformatycznych, przetwarzania danych w systemach NIK oraz nadzoru nad ich przestrzeganiem;
 • 21) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osobowego, fizycznego oraz teleinformatycznego.

§ 27.

Do właściwości Biura Rachunkowości należy wykonywanie zadań w zakresie organizacji i obsługi funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli, w szczególności dotyczących:

 • 1) opracowania projektów planów dochodów i wydatków budżetu NIK;
 • 2) wykonywania planu dochodów i wydatków oraz sporządzania sprawozdań w tym zakresie;
 • 3) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obsługi finansowej;
 • 4) obsługi wynagrodzeń i monitorowania wykorzystania funduszu płac;
 • 5) koordynacji i kontroli zadań, o których mowa w pkt 1-4 w jednostkach organizacyjnych.

§ 28.

 • 1. Dyrektor Biura Gospodarczego reprezentuje Skarb Państwa w imieniu Prezesa NIK w odniesieniu do mienia powierzonego jednostkom organizacyjnym zlokalizowanym w Warszawie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 • 2. Dyrektorzy delegatur reprezentują Skarb Państwa w imieniu Prezesa NIK w odniesieniu do mienia powierzonego delegaturze i w zakresie wykonywanych przez nią zadań, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 • 3. Dyrektor Biura Informatyki, a w uzasadnionych przypadkach dyrektorzy delegatur w porozumieniu z Dyrektorem Biura Informatyki, reprezentują Skarb Państwa w imieniu Prezesa NIK w odniesieniu do wydatków z zakresu teleinformatyki, z zastrzeżeniem ust. 4.
 • 4. Dokonanie czynności prawnej przez osoby o których mowa w ust. 1, 2 i 3, której wartość przekracza równowartość 30.000 euro wymaga pisemnej zgody dyrektora generalnego; zgody takiej wymaga również podjęcie działań zmierzających do dokonania tej czynności.
 • 5. Delegatury wykonują zadania związane z organizacją i obsługą ich funkcjonowania. Obsługę funkcjonowania Delegatury w Warszawie wykonują biura.

 

Rozdział 3
Szczegółowa organizacja wewnętrzna jednostek organizacyjnych
Najwyższej Izby Kontroli

§ 29.

 • 1. W skład Departamentu Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego wchodzą:
  • 1) Wydział Metodyki Kontroli;
  • 2) Wydział Rozwoju Zawodowego.
 • 1a. W skład Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego wchodzą:
  • 1) Wydział Prawny;
  • 2) Wydział Orzecznictwa.
 • 2. uchylony
 • 3. W skład Departamentu Strategii wchodzą:
  • 1) Wydział Planowania i Analiz;
  • 2) Wydział Koordynacji Kontroli;
  • 3) Wydział Spraw Międzynarodowych;
  • 4) uchylony
  • 5) Wydział Audytu, Kontroli Zarządczej i Kontroli Wewnętrznej;
  • 6) uchylony
  • 7) uchylony
  • 8) uchylony
  • 9) Wydział Skarg i Wniosków;
  • 10) Wydział Koordynacji Kontroli Doraźnych.
 • 4. W skład Biura Gospodarczego wchodzą:
  • 1) Wydział Obsługi i Transportu;
  • 2) Wydział Inwestycji i Remontów;
  • 3) Wydział Zamówień Publicznych;
  • 4) Wydział - Zakładowa Przychodnia Lekarska;
  • 5) Wydział - Ośrodek Szkoleniowy w Goławicach, używający nazwy „Ośrodek Szkoleniowy Najwyższej Izby Kontroli”;
  • 6) Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi prawnej;
  • 7) Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy do spraw planowania i realizacji budżetu;
  • 8) Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy do spraw administracyjnych.
 • 5. W skład Biura Informatyki wchodzą:
  • 1) Wydział Administrowania Infrastrukturą Teleinformatyczną;
  • 2) Wydział Utrzymania i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji;
  • 3) Wydział Wsparcia Technicznego;
  • 4) uchylony
  • 5) Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy do spraw finansów i zamówień publicznych;
  • 6) Jednoosobowe samodzielne stanowisko pracy do spraw analitycznych;
  • 7) Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy do spraw administracyjnych.
 • 6. W skład Biura Organizacyjnego wchodzą:
  • 1) Wydział Kadr;
  • 2) Wydział - Archiwum;
  • 3) Wydział - Biblioteka;
  • 4) uchylony
  • 5) Wydział Prezydialny;
  • 6) Wydział Kancelaria Ogólna;
  • 7) Wydział Kancelaria Tajna;
  • 8) Wydział Bezpieczeństwa Fizycznego;
  • 9) Wydział Bezpieczeństwa Obiegu Informacji;
  • 10) Wydział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Socjalnych;
  • 11) Wydział Wydawniczy;
  • 12) Wydział - Redakcja Kontroli Państwowej;
  • 13) uchylony
  • 14) Wydział - Kancelaria Prezesa NIK;
  • 15) Wydział Prasowy;
  • 16) uchylony
  • 17) Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego;
  • 18) Wydział Bezpieczeństwa Technicznego.
 • 6a. Wydziały, o których mowa w ust. 6 pkt 7-9, stanowią Pion ochrony.
 • 7. W skład Biura Rachunkowości wchodzą:
  • 1) Wydział Budżetu;
  • 2) Wydział Płac;
  • 3) Wydział Rachunkowości i Finansów;
  • 4) Wydział Obsługi Systemów Teleinformatycznych;
  • 5) Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy do spraw administracyjnych.
 • 8. Pozostałe jednostki organizacyjne mają strukturę bezwydziałową.

 

Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 30.

Do postępowań kontrolnych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy tego zarządzenia.

§ 31.

Traci moc zarządzenie Nr 9/04 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli, zmienionego zarządzeniami: Nr 10/2004, Nr 18/2004, Nr 25/2005, Nr 16/2007, Nr 19/2007, Nr 20/2007, Nr 2/2008, Nr 8/2008, Nr 7/2009, Nr 13/2009 oraz Nr 17/2009.

§ 32.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
Najwyższej Izby Kontroli

Jacek Jezierski


[1] Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315, Nr 225, poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 227, poz. 1482 i Nr 238, poz. 1578.

[2] Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1035 i Nr 239, poz. 1592.

[3] Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
29 sierpnia 2011 14:56
Data publikacji:
29 sierpnia 2011 14:56
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
20 lipca 2020 15:30
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Aktualności