Zarządzenie Prezesa NIK z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie rekrutacji kandydatów do pracy na stanowiska pracowników administracyjnych i pracowników obsługi w Najwyższej Izbie Kontroli

ZARZĄDZENIE Nr 62/2022
PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI


z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie rekrutacji kandydatów do pracy na stanowiska pracowników administracyjnych i pracowników obsługi w Najwyższej Izbie Kontroli

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623) oraz § 7 statutu Najwyższej Izby Kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11 Marszałka Sejmu z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zasady procesu rekrutacji kandydatów do pracy na stanowiska pracowników administracyjnych i pracowników obsługi w Najwyższej Izbie Kontroli, zwanej dalej „NIK".

§ 2.

 • 1. Jednostką organizacyjną Najwyższej Izby Kontroli (zwana dalej „Jednostką”) odpowiedzialną za przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych jest Jednostka właściwa do spraw kadrowych.
 • 2. Rekrutację przeprowadza Zespół rekrutacyjny (zwany dalej „Zespołem”) w składzie minimum dwuosobowym, powoływany pisemnie przez dyrektora albo wicedyrektora Biura Organizacyjnego (zwanego dalej „BOE”).
 • 3. W skład Zespołu wchodzą:
  • 1) przewodniczący: dyrektor albo wicedyrektor albo kierownik wydziału Jednostki właściwej do spraw kadrowych albo osoba przez nich upoważniona,
  • 2) członkowie: dyrektor lub wicedyrektor Jednostki rekrutującej lub osoba upoważniona przez dyrektora albo wicedyrektora Jednostki właściwej do spraw kadrowych.
 • 4. Zespół przeprowadza rekrutację, która ma na celu wyłonienie kandydata jak najlepiej odpowiadającego pod względem kwalifikacji potrzebom Jednostki, do której prowadzona jest rekrutacja.
 • 5. Osoby wchodzące w skład Zespołu podlegają wyłączeniu, jeżeli udział w pracach Zespołu mógłby wywołać podejrzenie o stronniczość lub stanowi konflikt interesów. Wyłączenia z całości lub części procesu rekrutacyjnego członka Zespołu dokonuje przewodniczący Zespołu, zaś przewodniczący Zespołu podlega wyłączeniu dyrektora lub wicedyrektora BOE.
 • 6. Obsługę prac Zespołu zapewnia Jednostka właściwa do spraw kadrowych.

§ 3.

 • 1. Wniosek o przeprowadzenie rekrutacji składa dyrektor albo wicedyrektor Jednostki, do której prowadzona jest rekrutacja albo dyrektor lub wicedyrektor Jednostki właściwej do spraw kadrowych. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 • 2. Wniosek zawiera w szczególności opis zadań na danym stanowisku oraz wymagania niezbędne i dodatkowe.
 • 3. Wymagania niezbędne oraz dodatkowe o których mowa w § 3 ust. 2 będą ustalane każdorazowo zgodnie ze specyfiką stanowiska, na które prowadzona będzie rekrutacja.
 • 4. Dyrektor lub wicedyrektor Jednostki właściwej do spraw kadrowych przedkłada do zatwierdzenia Prezesowi NIK wniosek o przeprowadzenie rekrutacji.

§ 4.

 • 1. Rekrutacja może być prowadzona w oparciu o wykorzystanie bazy kandydatów - ofert przesłanych na dedykowaną skrzynkę e-mail rekrutacja@nik.gov.pl lub poprzez publikację ogłoszenia rekrutacyjnego.
 • 2. Baza kandydatów, o której mowa w powyższym ustępie stanowi zbiór aplikacji kandydatów, które za ich zgodą NIK gromadzi na potrzeby rekrutacji.
 • 3. Ogłoszenie rekrutacyjne, zgodnie ze wskazaniem we wniosku o przeprowadzenie rekrutacji, zamieszczane jest na stronie Internetowej NIK lub na portalach rekrutacyjnych.
 • 4. Ogłoszenie zamieszczane jest na minimum 14 dni kalendarzowych wraz z adresem e-mail lub odnośnikiem do formularza aplikacyjnego.

§ 5.

 • 1. Podstawowymi narzędziami Zespołu do weryfikacji wiedzy, kwalifikacji i kompetencji kandydatów są: analiza przedłożonych dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana na podstawie kryteriów określonych we wniosku o przeprowadzenie rekrutacji lub w ogłoszeniu rekrutacyjnym, wynikających z potrzeb Jednostki, do której przeprowadzana jest rekrutacja.
 • 2. Zespół rekrutacyjny może zastosować dodatkowe narzędzia selekcji, w szczególności: wywiad wstępny, testy wiedzy, próbki pracy, opracowania, testy psychologiczne.

§ 6.

 • 1. Po zakończeniu procesu rekrutacji Zespół sporządza protokół z jego przeprowadzenia, który zawiera opis przebiegu rekrutacji wraz z rekomendacją wyboru kandydata lub braku wyboru kandydata. Wzór protokołu z przeprowadzenia rekrutacji określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.
 • 2. Komplet dokumentów, tj.: wniosek o rozpoczęcie rekrutacji, protokół z przeprowadzonej rekrutacji oraz wniosek o zatrudnienie, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia wraz z CV kandydata przedkładany jest Prezesowi NIK.
 • 3. Prezes NIK podejmuje decyzję o zatrudnieniu kandydata lub nierozstrzyganiu rekrutacji.
 • 4. Po uzyskaniu zgody Prezesa NIK na zatrudnienie rekomendowanego kandydata, dokumentacja z przeprowadzonej rekrutacji przekazywana jest do Jednostki właściwej do spraw kadrowych w celu procedowania zatrudnienia.
 • 5. W przypadku rezygnacji z podjęcia pracy przez kandydata zakwalifikowanego do pracy w NIK, Prezes NIK może zakwalifikować do pracy w NIK innego kandydata z listy kandydatów, albo podjąć decyzję o nierozstrzyganiu rekrutacji.
 • 6. Z uwagi na szczególne potrzeby kadrowe Jednostki, Prezes NIK może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia procesu rekrutacji.

§ 7.

Aplikacje kandydatów niezatrudnionych będą niezwłocznie niszczone zgodnie ze zgodami udzielonymi przez kandydatów oraz zapisami zamieszczonymi na stronie NIK w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 8.

Wraz z wejściem w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Nr 48/2015 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 24 września 2015 r. w sprawie opiniowania kandydatów do pracy na stanowiskach pracowników administracyjnych i pracowników obsługi w Najwyższej Izbie Kontroli.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Marian Banaś

Informacje o artykule

Data utworzenia:
19 kwietnia 2016 10:37
Data publikacji:
19 kwietnia 2016 10:37
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
23 czerwca 2022 15:53
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie