Zarządzenie Prezesa NIK z dnia 24 września 2015 r. w sprawie opiniowania kandydatów do pracy na stanowiskach pracowników administracyjnych i pracowników obsługi w Najwyższej Izbie Kontroli

ZARZĄDZENIE Nr 48/2015
PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie opiniowania kandydatów do pracy na stanowiskach pracowników administracyjnych i pracowników obsługi w Najwyższej Izbie Kontroli

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096) oraz § 7 statutu Najwyższej Izby Kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11 Marszałka Sejmu z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli, zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Kandydaci, którzy złożyli podania o zatrudnienie w Najwyższej Izbie Kontroli, zwanej dalej „NIK”, na przewidziane do obsadzenia stanowiska określone w części III i IV Tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników Najwyższej Izby Kontroli, stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli (M.P. Nr 79, poz. 803 oraz z 2012 r. poz. 1023), podlegają opiniowaniu.
  2. Dyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej w sprawach kadrowych albo jego zastępca wyznacza zespoły trzyosobowe w celu opiniowania kandydatów, o których mowa w ust. 1, spośród dyrektorów lub wicedyrektorów jednostek organizacyjnych NIK, radców Prezesa NIK lub doradców dyrektora jednostki organizacyjnej NIK właściwej w sprawach kadrowych. Przewodniczącym zespołu jest dyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej w sprawach kadrowych albo jego zastępca.
  3. Prezes NIK może odstąpić od opiniowania kandydata, o którym mowa w ust. 1.

§ 2.

Podstawę do wydania opinii stanowi ocena kwalifikacji oraz doświadczenia kandydata z punktu widzenia potrzeb jednostki organizacyjnej NIK, w której przewiduje się jego zatrudnienie, w tym ocena jego zawodowych kwalifikacji i umiejętności, stopnia samodzielności i odpowiedzialności w pracy - dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów oraz rozmowy wstępnej.

§ 3.

  1. Oceny kandydata dokonuje się podczas posiedzenia zespołu zwołanego przez przewodniczącego zespołu albo jego zastępcę.
  2. Na posiedzenie zaprasza się kandydata do pracy oraz dyrektora jednostki organizacyjnej NIK,w której przewiduje się zatrudnienie kandydata.
  3. Podczas posiedzenia przeprowadza się rozmowę wstępną z kandydatem do pracy,poprzedzoną zapoznaniem go z wymaganiami i warunkami pracy na przewidzianym do obsadzenia stanowisku.
  4. Posiedzenie jest protokołowane.

§ 4.

  1. Zespół wydaje pozytywną albo negatywną opinię o kandydacie do pracy na podstawie oceny stopnia spełnienia przez kandydata przesłanek określonych w § 2.
  2. Opinię, o której mowa w ust. 1, zespół przyjmuje większością głosów.
  3. Opinię wraz z uzasadnieniem sporządza się na piśmie; opinię podpisują wszyscy członkowie składu opiniującego.

§ 5.

Obsługę prac zespołu zapewnia jednostka organizacyjna NIK właściwa w sprawach kadrowych.

§ 6.

Traci moc zarządzenie Nr 17/2015 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Najwyższej Izbie Kontroli Regulaminu rekrutacji na stanowiska pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Krzysztof KWIATKOWSKI

Informacje o artykule

Data utworzenia:
19 kwietnia 2016 10:37
Data publikacji:
19 kwietnia 2016 10:37
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
02 kwietnia 2020 12:31
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie