Zarządzenie Prezesa NIK z dnia 24 września 2015 r. w sprawie opiniowania kandydatów do pracy na stanowiskach pracowników administracyjnych i pracowników obsługi w Najwyższej Izbie Kontroli

ZARZĄDZENIE Nr 48/2015
PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI


z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie opiniowania kandydatów do pracy na stanowiskach pracowników administracyjnych i pracowników obsługi w Najwyższej Izbie Kontroli

Tekst ujednolicony ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 59/2019 z 19 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096) oraz § 7 statutu Najwyższej Izby Kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11 Marszałka Sejmu z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli, zarządza się, co następuje:

§ 1.

  • 1. Kandydaci, którzy złożyli podania o zatrudnienie w Najwyższej Izbie Kontroli, zwanej dalej „NIK”, na przewidziane do obsadzenia stanowiska określone w części III i IV Tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników Najwyższej Izby Kontroli, stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli (M.P. Nr 79, poz. 803 oraz z 2012 r. poz. 1023), podlegają opiniowaniu.
  • 2. Dyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej w sprawach kadrowych albo jego zastępca wyznacza zespoły trzyosobowe w celu opiniowania kandydatów, o których mowa w ust. 1, spośród dyrektorów lub wicedyrektorów jednostek organizacyjnych NIK, radców Prezesa NIK lub doradców dyrektora jednostki organizacyjnej NIK właściwej w sprawach kadrowych. Przewodniczącym zespołu jest dyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej w sprawach kadrowych albo jego zastępca.
  • 3. Prezes NIK może odstąpić od opiniowania kandydata, o którym mowa w ust. 1.

§ 2.

Podstawę do wydania opinii stanowi ocena kwalifikacji oraz doświadczenia kandydata z punktu widzenia potrzeb jednostki organizacyjnej NIK, w której przewiduje się jego zatrudnienie, w tym ocena jego zawodowych kwalifikacji i umiejętności, stopnia samodzielności i odpowiedzialności w pracy - dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów oraz rozmowy wstępnej.

§ 3.

  • 1. Oceny kandydata dokonuje się podczas posiedzenia zespołu zwołanego przez przewodniczącego zespołu albo jego zastępcę.
  • 2. Na posiedzenie zaprasza się kandydata do pracy oraz dyrektora jednostki organizacyjnej NIK,w której przewiduje się zatrudnienie kandydata.
  • 3. Podczas posiedzenia przeprowadza się rozmowę wstępną z kandydatem do pracy,poprzedzoną zapoznaniem go z wymaganiami i warunkami pracy na przewidzianym do obsadzenia stanowisku.
  • 4. Posiedzenie jest protokołowane.

§ 4.

  • 1. Zespół wydaje pozytywną albo negatywną opinię o kandydacie do pracy na podstawie oceny stopnia spełnienia przez kandydata przesłanek określonych w § 2.
  • 2. Opinię, o której mowa w ust. 1, zespół przyjmuje większością głosów.
  • 3. Opinię wraz z uzasadnieniem sporządza się na piśmie; opinię podpisują wszyscy członkowie składu opiniującego.

§ 5.

Obsługę prac zespołu zapewnia jednostka organizacyjna NIK właściwa w sprawach kadrowych.

§ 6.

Traci moc zarządzenie Nr 17/2015 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Najwyższej Izbie Kontroli Regulaminu rekrutacji na stanowiska pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Krzysztof KWIATKOWSKI

Informacje o artykule

Data utworzenia:
19 kwietnia 2016 10:37
Data publikacji:
19 kwietnia 2016 10:37
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 grudnia 2020 12:00
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie