Nieprzejrzysty proces dopuszczania podręczników do użytku szkolnego

W latach 2020-2022 (I połowa) Minister Edukacji i Nauki dopuszczał podręczniki do użytku szkolnego zgodnie z przepisami. Jednak proces wyboru rzeczoznawców do opiniowania podręczników był nieprzejrzysty. Nie ustalono zasad ani kryteriów wyłaniania takich osób. W praktyce o wyborze rzeczoznawców decydowały wiedza, doświadczenie i subiektywne opinie pracowników Ministerstwa. Brak procedur skutkował m.in. opiniowaniem podręczników przez ograniczoną liczbę ekspertów – opinie dla podręczników do kształcenia ogólnego sporządziło zaledwie 24% rzeczoznawców ujętych na liście prowadzonej przez Ministra. Innym efektem braku przejrzystości w procesie dopuszczania podręczników do użytku szkolnego był stwierdzony przez NIK przypadek konfliktu interesów: podręcznik zgłoszony przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne opiniował rzeczoznawca, który jednocześnie był autorem książek publikowanych przez tego wydawcę.

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwestię dopuszczania podręczników do użytku szkolnego są: ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenie w sprawie dopuszczania podręczników. Aby podręcznik mógł być dopuszczony do użytkowania w szkołach, najpierw jego wydawca składa wniosek do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Następnie minister bada wniosek pod kątem formalnym, po czym zleca opiniowanie podręcznika wskazanym przez siebie rzeczoznawcom.  Jeśli opinie są pozytywne, minister dopuszcza podręcznik do użytku szkolnego. Nauczyciele samodzielnie decydują o tym, czy będą korzystać z wybranego przez siebie podręcznika, czy z innych materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Mogą również prowadzić proces kształcenia bez korzystania z takich pomocy dydaktycznych.

Etapy dopuszczania podręcznika do użytku szkolnego (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Etapy dopuszczania podręcznika do użytku szkolnego

 1. Od wydawcy podręcznika do Ministra wpływa wniosek o jego dopuszczenie do użytku szkolnego
 2. Wniosek jest badany, czy spełnia wymagania formalne, tzn. zawiera załączony w wymaganej formie podręcznik, wymagane prawem oświadczenia, dowód wniesionej opłaty itp.
 3. Minister dokonuje wyboru trzech rzeczoznawców z prowadzonej przez siebie listy celem sporządzenia przez nich dwóch opinii merytoryczno-dydaktycznych i jednej opinii językowej
 4. Wydawca przekazuje podręcznik do opiniowania każdemu ze wskazanych przez Ministra rzeczoznawców
 5. Rzeczoznawcy sporządzają opinie w terminie 30 dni od dnia otrzymania egzemplarza podręcznika do opiniowania
 6. Gdy wszystkie trzy opinie sporządzone przez rzeczoznawców są pozytywne, to spełniony jest warunek uzyskania dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego i Minister wydaje decyzje administracyjna o jego dopuszczeniu
 7. Minister wpisuje podręcznik na prowadzona przez siebie listę podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, a wydawca zamieszcza w podręczniku adnotacje o jego dopuszczeniu
 8. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika do nauczania

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.

Sposób dopuszczania podręczników do użytku szkolnego w poszczególnych państwach europejskich jest bardzo zróżnicowany. Np. w Anglii, Walii i Irlandii Północnej tylko wydawnictwa komercyjne mają w swojej ofercie podręczniki, a ich publikacja nie wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez ministerstwo. Z kolei we Włoszech, podobnie jak w Hiszpanii stosowanie podręczników nie jest obowiązkowe, a nauczyciele mogą samodzielnie dobierać odpowiednie pomoce naukowe. Autonomii w doborze podręczników nie ma natomiast w Grecji, gdzie podręczniki zatwierdzane są na poziomie centralnym, a w całym kraju obowiązuje jeden zestaw podstawowych materiałów edukacyjnych. Ciekawym przykładem jest Słowacja, gdzie - podobnie jak w Polsce - treść podręczników podlega ocenie Ministerstwa Edukacji, ale dobór rzeczoznawców sporządzających opinię dokonywany jest losowo za pomocą generatora liczb losujących z rejestru rzeczoznawców.

Stopień autonomii szkół w zakresie wyboru podręcznika (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Stopień autonomii szkół w zakresie wyboru podręcznika

 • Pełna autonomia
  oznacza, że szkoła samodzielnie podejmuje decyzje w granicach określonych przez krajowe/lokalne ustawodawstwo lub przepisy. Władze oświatowe mogą udzielać wskazówek, ale nie ograniczają one autonomii szkoły.
  • Bułgaria
  • Czechy
  • Dania
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francja
  • Hiszpania
  • Holandia
  • Irlandia
  • Islandia
  • Litwa
  • Malta
  • Portugalia
  • Rumunia
  • Szwecja
  • Wielka Brytania
  • Włochy
 • Ograniczona autonomia
  Ograniczona autonomia oznacza, ze odpowiedzialność jest dzielona z centralnymi i/lub lokalnymi władzami oświatowymi.
  Przykłady takich praktyk obejmują następujące sytuacje: szkoły podejmują decyzje wspólnie z centralnymi i/lub lokalnymi władzami oświatowymi lub składają wnioski do zatwierdzenia; szkoły podejmują decyzje na podstawie zestawu możliwości określonych przez centralne i/lub lokalne władze oświatowe; szkoły posiadają pewna autonomie w danym obszarze, ale muszą odwoływać się do centralnych i/lub lokalnych władz oświatowych.
  • Albania
  • Austria
  • Belgia
  • Bośnia i Hercegowina
  • Chorwacja
  • Czarnogóra
  • Luksemburg
  • Łotwa
  • Niemcy
  • Norwegia
  • Polska
  • Serbia
  • Słowacja
  • Słowenia
  • Szwajcaria
 • Brak autonomii
  Brak autonomii oznacza, ze decyzje podejmują wyłącznie centralne lub lokalne władze oświatowe, chociaż na określonym etapie procesu mogą być one konsultowane ze szkołą.
  • Cypr
  • Grecja
  • Macedonia
  • Turcja

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie Eurydice.

Proces dopuszczania podręczników

W latach 2020-2022 (do 30 czerwca) dopuszczanie przez Ministra Edukacji i Nauki podręczników odbywało się zgodnie z przepisami. Jednak proces wybierania rzeczoznawców do opiniowania podręczników był nieprzejrzysty, co stwarzało ryzyko wystąpienia konfliktu interesów.

Nie opracowano szczegółowych zasad ani kryteriów doboru rzeczoznawców, w tym sposobu dokumentowania całego procesu. Nie zawierały ich ani wewnętrzne procedury MEN, ani rozporządzenie Ministra w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. W konsekwencji rzeczoznawców wybierano przede wszystkim w oparciu o ich dyspozycyjność czasową oraz brak przesłanek, na podstawie których nie mieliby oni prawa do opiniowania podręcznika. Ważnym kryterium wyboru rzeczoznawcy, zwłaszcza jeśli konieczne było sporządzenie dodatkowej opinii o podręczniku, był tytuł naukowy. Natomiast w przypadku podręczników do nauczania historii jednym ze wskazań była specjalizacja rzeczoznawcy w danym okresie historycznym.

Podczas wyboru rzeczoznawców nie brano pod uwagę ich doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na etapie edukacyjnym, do którego przeznaczony był opiniowany podręcznik. Pracownicy Ministerstwa wyznaczali rzeczoznawców w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie oraz subiektywne opinie.

Wybór rzeczoznawców nie był dokumentowany – brakowało m.in. pisemnego uzasadnienia dla dokonanego wyboru. Przedstawiciele MEiN nie przedstawili dowodów na to, że przy wskazywaniu rzeczoznawców kierowali się kryteriami rozumianymi jako rekomendacje wydawane przez uprawnione instytucje czy organizacje w ramach procedury wpisywania ich na listę.

Efektem braku przejrzystości w procesie wyłaniania przez MEiN rzeczoznawców do opiniowania podręczników był ujawniony przez kontrolerów NIK przypadek konfliktu interesów. Okazało się, że do sporządzenia opinii na temat podręcznika zgłoszonego przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne wskazano rzeczoznawcę, który był autorem książek wydawanych przez to wydawnictwo. Było to niezgodne z ustawą o systemie oświaty  i podpisanym przez niego oświadczeniem. Co istotne,  Ministerstwo przyjęło oświadczenie rzeczoznawcy bez wcześniejszej weryfikacji.

W związku z brakiem ustalonych procedur i ich dokumentowania, zgłoszone do MEiN podręczniki opiniowało tylko 189 spośród 792 rzeczoznawców do kształcenia ogólnego, wpisanych na prowadzoną przez MEiN listę. Część ekspertów sporządzała opinie wielokrotnie - nawet do 21 razy.

Ponadto MEiN nie wyegzekwowało terminowego opiniowania od 106 rzeczoznawców. Z tytułu opóźnienia lub nienależytego wykonania przez nich umowy Ministerstwo nałożyło w sumie 210 kar umownych na łączną kwotę prawie 13 tys. zł. NIK zauważa, że zgodnie z przepisami, w przypadku dwukrotnego, nieuzasadnionego przekroczenia terminu na sporządzenie opinii, Minister może skreślić rzeczoznawcę z listy. Tymczasem w przypadku 46 rzeczoznawców kary nakładano wielokrotnie. NIK zwraca uwagę, że Minister nie stworzył odpowiednich procedur, które umożliwiłyby mu skuteczne egzekwowanie terminowego sporządzania opinii przez rzeczoznawców. NIK dostrzega konieczność doprecyzowania zapisów w umowach z rzeczoznawcami tak, by umożliwić monitorowanie terminowości wydawania przez nich opinii w każdym przypadku, a nie tylko w sytuacji otrzymania informacji o opóźnieniach od wydawców.

Zapewnienie uczniom dostępu do podręczników

W okresie objętym kontrolą NIK do użytku szkolnego dopuszczono w sumie 297 podręczników, z czego: 279 do kształcenia ogólnego, 10 dla mniejszości narodowych, etnicznych oraz posługujących się językiem regionalnym, cztery do kształcenia specjalnego i cztery do kształcenia w zawodach.

W latach 2019-2022 (do 30 czerwca) Minister udzielił organom prowadzącym dotacji celowej na wyposażenie klas I-VIII szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz na refundację kosztów poniesionych na zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w łącznej kwocie ponad 1,2 mld zł. Wspierał również wyposażanie placówek nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą, przeznaczając na ten cel ponad 7 mln zł w latach 2020-2021. Dotacja celowa wypłacona przez Ministra w latach 2020-2021 na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyniosła ok. 4,7 mln zł.

Kwoty udzielonych dotacji (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Kwoty udzielonych dotacji (wg stanu na 30 czerwca 2022 r.)

Rok Dotacje ogółem Dotacje dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
2019 267597 tys. zł 17770,9 tys. zł
2020 354780,4 tys. zł 13817,2 tys. zł
2021 424063 tys. zł 17770,9 tys. zł
2022 (do 30 czerwca) 173612,4 tys. zł 0 zł

Dotacje celowe na wyposażenie klas I–VIII podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz na refundacje kosztów poniesionych na zapewnienie podręczników (stan na dzień 30.06.2022 r.)

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.

Trzeba podkreślić, że jednocześnie Minister kontynuował działania na rzecz zwiększenia oferty podręczników do kształcenia specjalnego i zawodowego. Była to reakcja MEiN na wnioski skierowane przez NIK po kontrolach: Dostępność podręczników szkolnych (2015 r.) oraz Kształcenie w szkołach specjalnych (2020 r.).

Zarzuty ekspertów dotyczące treści podręczników

W lutym 2021 r. Minister Edukacji i Nauki powołał zespół składający się z 14 ekspertów, którzy mieli stworzyć raport na temat funkcjonowania systemu dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Wnioski z raportu miały służyć zmianie przepisów i procedur, a ostatecznie poprawie jakości podręczników. W raporcie z marca 2021 r. eksperci ocenili treść 47 podręczników do szkół średnich z wybranych przedmiotów i sformułowali wnioski dla rzeczoznawców, autorów i wydawców. Zdaniem ekspertów rzeczoznawcy MEiN powinni zwracać większą uwagę na zgodność treści podręczników z podstawą programową. Oceniający wskazywali też, że podręczniki zawierają za dużo szczegółowych treści, są mało atrakcyjne, poza tym zdarzają się nieścisłości, a nawet błędy merytoryczne. Podkreślano również, że podręczniki często pomijają kontrowersyjne, a jednocześnie bardzo istotne kwestie, takie jak aborcja czy eutanazja. Dodano, że brakuje przygotowania dydaktycznego rzeczoznawców, którzy nie znają szkolnych realiów. W ocenie NIK raport nie odnosił się bezpośrednio do wszystkich elementów systemu dopuszczania podręczników do użytku szkolnego, np. doboru rzeczoznawców, a skupiał się głównie na treści podręczników.

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Jednostką wspierającą ministra ds. oświaty jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Ośrodek odpowiada m.in. za opracowywanie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i pomocniczych w formie papierowej lub elektronicznej w zakresie kształcenia ogólnego. W okresie objętym kontrolą opracowano w ORE 11 takich pozycji. ORE gromadzi i upowszechnia materiały informacyjne i edukacyjne zwłaszcza za pośrednictwem Biblioteki Cyfrowej Ośrodka, w której na 25 maja 2022 r. udostępniono ponad 1000 woluminów. Na przestrzeni ostatnich 15 lat użytkownicy korzystali z tych zasobów średnio ok. 2,5 mln razy rocznie.

Ośrodek Rozwoju Edukacji wspiera też placówki edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udostępniając nauczycielom tam pracującym dedykowane materiały edukacyjne i merytoryczne. W okresie objętym kontrolą ORE dokonał odbioru 52 adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących, a także zapewnił wydruk i dystrybucję do szkół prawie 2 tys. egzemplarzy zaadaptowanych podręczników w druku powiększonym i w systemie Braille’a. W ramach obsługi aplikacji „Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami”, Ośrodek zamieszczał wersje elektroniczne zaadaptowanych podręczników szkolnych. Wspierał również kształcenie zawodowe poprzez tworzenie i prowadzenie ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół zawodowych kształcących w zawodach unikatowych (takich jak np.: kaletnik, zdun, kowal, kamieniarz).

Wnioski NIK do Ministra Edukacji i Nauki

 • opracowanie procedury wyboru rzeczoznawców do sporządzania opinii na temat podręczników, w tym zasad i kryteriów tego wyboru oraz sposobu dokumentowania podejmowanych czynności;
 • uwzględnianie – podczas wyboru rzeczoznawców – ich doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na etapie edukacyjnym, do którego ma być przeznaczony podręcznik będący przedmiotem procedury dopuszczenia do użytku szkolnego;
 • opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur mających na celu skuteczne egzekwowanie terminowego sporządzania opinii przez rzeczoznawców lub/i podjęcie działań mających na celu doprecyzowanie treści postanowień umów zawartych z rzeczoznawcami w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe i efektywne monitorowanie ich obowiązków;
 • stosowanie procedur zakupu, określonych w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego MEiN w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów w MEiN, w odniesieniu do umów o dzieło zawieranych z rzeczoznawcami w przedmiocie opiniowania podręczników.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
23 lutego 2023 07:41
Data publikacji:
23 lutego 2023 11:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
23 lutego 2023 11:09
Ostatnio zmieniał/a:
Bogdan Ulka

Przeczytaj treść ponownie