Przejdź do treści

Gospodarka

Samolot pasażerski ponad chmurami

NIK o restrukturyzacji PLL LOT

12 kwietnia 2016 08:10

Udzielona Spółce PLL LOT przez Ministra Skarbu Państwa pomoc publiczna uratowała Spółkę przed upadłością. Wdrożony Plan Restrukturyzacji przyniósł częściową poprawę sytuacji finansowej. Jednak w ocenie NIK uzyskiwane wyniki wciąż nie dają podstaw do stwierdzenia, że istnienie Spółki nie jest zagrożone, ani że osiągnie ona trwałą rentowność i w konsekwencji będzie generować zyski – co było celem udzielenia pomocy publicznej. Potrzebne są szybkie, przemyślane i długofalowe decyzje.

więcej treści z artykułu: NIK o restrukturyzacji PLL LOT

Mężczyzna używający kalkulator, w tle na biurku dokumenty i ekran komputera.

NIK o przeciwdziałaniu wyłudzaniu VAT

07 kwietnia 2016 08:00

Dotychczasowe sposoby przeciwdziałania wyłudzaniu VAT-u na podstawie fikcyjnych faktur okazały się nieskuteczne. Nie pomaga nawet niezwykle trafne typowanie nieuczciwych podmiotów przez organy kontroli skarbowej. Należnych podatków nie udaje się odzyskać, luka podatkowa utrzymuje się na wysokim poziomie, a zamiast przestępców udaje się odnaleźć jedynie tzw. słupy. NIK wskazuje, że konieczne jest pilne wprowadzenie skojarzonych działań, wykorzystujących jednocześnie siłę różnych narzędzi, dobranych przez Ministra Finansów do specyfiki polskiego rynku.

więcej treści z artykułu: NIK o przeciwdziałaniu wyłudzaniu VAT

Ilustracja: Kolarz dwóch zdjęć: węgiel oraz wieża ekstrakcyjna z płomieniem

NIK o czystych technologiach węglowych

01 lutego 2016 08:00

Aby spełnić unijne wymogi Polska musi zredukować emisję gazów cieplarnianych, wykorzystując jednocześnie węgiel kamienny jako podstawowy surowiec energetyczny. W realizacji obu celów mają pomóc tzw. czyste technologie węglowe. Jednak w ocenie NIK działania na rzecz wdrożenia jednej z nich - technologii zgazowania węgla nie były skuteczne.

więcej treści z artykułu: NIK o czystych technologiach węglowych

Ilustracja: Teren budowy, na środku dzwig budowlany

NIK o realizacji wieloletnich programów budowlanych

28 stycznia 2016 08:00

Większość inwestorów nie działała wystarczająco skutecznie na rzecz prawidłowego przygotowania, planowego przebiegu oraz terminowego i sukcesywnego oddawania do użytku obiektów powstających w ramach wieloletnich programów budowlanych. Choć inwestorzy posiadali kompletną i aktualną dokumentację, a wykonawców robót budowlanych wybierano zgodnie z prawem, to jednak poszczególne inwestycje były mocno opóźnione. Przyczynił się do tego nieskuteczny nadzór oraz słabe wykorzystywanie przyznanych środków publicznych.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji wieloletnich programów budowlanych

Zaniedbany korytarz kopalni

NIK o odwadnianiu nieczynnych zakładów górniczych

12 stycznia 2016 08:00

Budżet państwa dotuje odwadnianie części nieczynnych już zakładów górniczych, aby uchronić przed zalaniem sąsiednie czynne kopalnie. NIK zwraca uwagę, że budzi to pytania o rzeczywiste koszty prowadzonego w ten sposób wydobycia i wskazuje możliwości zmniejszenia wydatków. Rocznie odwadnianie nieczynnych wyrobisk kosztuje budżet państwa ponad 200 mln.

więcej treści z artykułu: NIK o odwadnianiu nieczynnych zakładów górniczych

Ilustracja: Dłoń wsuwająca list do skrzynki pocztowej

NIK o restrukturyzacji Poczty Polskiej SA i dostępności do usług powszechnych

23 grudnia 2015 08:00

NIK ocenia, że restrukturyzacja Poczty Polskiej, polegająca m.in. na zamykaniu urzędów pocztowych i zmniejszeniu zatrudnienia, nie sprzyjała poprawie dostępu do powszechnych usług pocztowych. Z przeprowadzonej przez Izbę ankiety wynika, że klienci są niezadowoleni z szybkości obsługi w urzędach pocztowych, wysokości cen za usługi pocztowe oraz pracy listonoszy.

więcej treści z artykułu: NIK o restrukturyzacji Poczty Polskiej SA i dostępności do usług powszechnych

Ilustracja: Osoba wykonujące obliczenia z użyciem kalkulatora

NIK o prywatyzacji wybranych spółek Skarbu Państwa

08 grudnia 2015 07:00

Działania prywatyzacyjne Ministra Skarbu Państwa w latach 2012–2014 były zgodne z misją i celami strategicznymi przyjętymi przez Radę Ministrów. 11 z 15 największych prywatyzacji przeprowadzono wówczas bez istotnych nieprawidłowości. NIK wskazuje jednak, że akcje czterech spółek sprzedano po cenach, które nie oddawały ich faktycznej wartości. Stwierdzone nieprawidłowości potwierdzają - wskazywaną już po raz kolejny przez NIK - potrzebę wprowadzenia niezależnej weryfikacji autorskich wycen wartości spółek dokonywanych przez doradców zatrudnianych przy prywatyzacji.

więcej treści z artykułu: NIK o prywatyzacji wybranych spółek Skarbu Państwa

Ilustracja: Dłoń wskazująca rysunek świecącej żarówki, w tle mapa Polski z zaznaczonym województwem opolskim

NIK o działaniach na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej Opolszczyzny

22 października 2015 07:45

Samorząd Województwa Opolskiego stworzył w ramach RPO WO 2007-2013 warunki umożliwiające przekazanie ponad 330 mln zł na dofinansowanie projektów skierowanych na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, jak też na wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego B+R oraz instytucji otoczenia biznesu. Pomimo jednak osiągnięcia zakładanych przez Zarząd Województwa Opolskiego celów udzielonego wsparcia, w dotychczasowych ocenach innowacyjności dokonywanych przez Komisję Europejską, województwo opolskie nadal klasyfikowane było na najniższym poziomie, co świadczy o ograniczonej skuteczności podejmowanych do tej pory działań, w kontekście tego sposobu pomiaru oraz oceny regionów.

więcej treści z artykułu: NIK o działaniach na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej Opolszczyzny

Ilustracja: Naukowiec zapisuje równania na szklanej tablicy

NIK o instytutach badawczych

20 października 2015 07:30

Skontrolowane instytuty badawcze nie wykorzystywały w pełni swojego potencjału badawczego. W znikomym stopniu prowadziły działalność wdrożeniową, która jest ich ustawowym obowiązkiem. Choć liczba opatentowanych wynalazków wzrosła dwukrotnie, nie przełożyło się to na analogiczny wzrost ich wykorzystania – jedynie 20 proc. z nich znalazło zastosowanie w praktyce. Tymczasem w krajach o wysokim stopniu rozwoju za nieefektywne uważa się mniejsze niż 50 proc. wykorzystanie uzyskanych patentów. NIK zwraca również uwagę, że tylko 5 proc. zdobytych patentów stanowiły patenty zagraniczne, które są szczególnie ważne dla gospodarki.

więcej treści z artykułu: NIK o instytutach badawczych

Logo BGK

NIK o obsłudze programów rządowych przez BGK

14 października 2015 08:00

NIK nie wnosi większych zastrzeżeń do obsługi przez BGK rządowych programów wsparcia: Bank był odpowiednio przygotowany i skutecznie przekazywał przewidziane środki finansowe. Poprawy wymaga natomiast efektywność samych programów: należy lepiej zadbać o pełne zagospodarowanie funduszy i zachęcać do ich wykorzystania.

więcej treści z artykułu: NIK o obsłudze programów rządowych przez BGK

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052