Przejdź do treści

Gospodarka

PKP Energetyka logo, w tle trakcja elektryczna na bocznicy kolejowej

NIK o prywatyzacji PKP Energetyka SA

22 czerwca 2016 07:30

Prywatyzacja spółki PKP Energetyka nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia legalności. Jednak z uwagi na chęć maksymalizacji ceny – spółkę sprzedano inwestorowi finansowemu, a nie branżowemu. NIK zwraca uwagę na ryzyka związane z takim rozwiązaniem i na fakt, iż rzeczywiste następstwa tej transakcji: zarówno z punktu widzenia rynku usług kolejowych, samej Spółki, jak i funkcjonowania spółek grupy kapitałowej PKP SA zostaną dopiero zweryfikowane przez przyszłe wydarzenia.

więcej treści z artykułu: NIK o prywatyzacji PKP Energetyka SA

Tabliczka z napisem Ministerstwo Skarbu Państwa poniżej logo Eurlot i Zakładów Ceramicznymi Bolesławiec

NIK o wykonywaniu uprawnień właścicielskich nad spółkami Eurolot i ZC Bolesławiec

16 czerwca 2016 08:00

Działania Ministra Skarbu Państwa w celu ratowania spółki Eurolot okazały się nieskuteczne. Spółka nie rozwinęła zakładanej liczby własnych połączeń lotniczych, a ze współpracy wycofał się jej główny kontrahent, czyli PLL LOT. Dodatkowo umowa czarterowa z 4You, zamiast zysku, przyniosła ogromne straty. To wszystko spowodowało, że w marcu 2015 r. ogłoszono upadłość Eurolotu. Pozytywnie natomiast NIK ocenia nadzór Ministra Skarbu nad Zakładami Ceramicznymi Bolesławiec.

więcej treści z artykułu: NIK o wykonywaniu uprawnień właścicielskich nad spółkami Eurolot i ZC Bolesławiec

Sprzedawca prezentuje garnki

NIK o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom w sprzedaży bezpośredniej

08 czerwca 2016 09:04

Obowiązujący system ochrony praw konsumentów w sprzedaży bezpośredniej umożliwia zapewnienie pomocy kupującym oraz reakcję na naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Jednak w ocenie NIK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rzecznicy konsumentów nie zapewniają pełnej ochrony wszystkim nabywcom dóbr i usług poza lokalami sprzedawców. NIK zwraca uwagę, że konieczne jest zdecydowane przeciwdziałanie wykorzystywaniu niewiedzy konsumentów, w tym szczególnie osób starszych.

więcej treści z artykułu: NIK o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom w sprzedaży bezpośredniej

Zdjęcie osiedla mieszkaniowego z lotu ptaka

NIK o wydawaniu pozwoleń na budowę i użytkowanie budynków

01 czerwca 2016 08:00

Organy administracji architektoniczno – budowlanej oraz nadzoru budowlanego nie zawsze dbają o interes społeczny przy wydawaniu pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie domów wielorodzinnych. Inwestorzy ubiegający się w urzędach miast o pozwolenie na budowę nie zawsze mogą liczyć na równe traktowanie, jasne zasady czy możliwości przedstawienia swoich racji. Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego zaniedbują obowiązek rzetelnej kontroli zgodności z prawem i bezpieczeństwa budowli przed wydaniem pozwolenia na jej użytkowanie. Problemem jest brak odpowiednio przygotowanych kadr oraz nieprzestrzeganie przepisów.

więcej treści z artykułu: NIK o wydawaniu pozwoleń na budowę i użytkowanie budynków

Logo Sejmu, w tle elektrownie wiatrowe

Prezes NIK w Sejmie o elektrowniach wiatrowych

13 maja 2016 08:24

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury prezes NIK przedstawił wyniki kontroli dotyczących elektrowni wiatrowych w Polsce. Krzysztof Kwiatkowski szczególny nacisk położył na analizę zabezpieczenia interesów społecznych w procesie lokalizacji i budowy wiatraków.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK w Sejmie o elektrowniach wiatrowych

Ilustracja: Kolaż zdjęć - kolej linowa, zbiornik gazu LPG, samochód cysterna, betoniarki

NIK o Transportowym Dozorze Technicznym

10 maja 2016 08:45

Pomimo dobrej organizacji pracy, wykwalifikowanych kadr, a także pomimo wyposażenia w odpowiedni sprzęt - jednostki Transportowego Dozoru Technicznego nie wykorzystywały w pełni swojego potencjału. Dozór sprawowany był głównie nad eksploatacją urządzeń zgłoszonych do badań przez użytkowników. Pozostałe urządzenia znajdujące się w ewidencji TDT i wykorzystywane w przestrzeni publicznej były objęte dozorem w ograniczonym zakresie.

więcej treści z artykułu: NIK o Transportowym Dozorze Technicznym

Ilustracja: Dłoń na której ułożone są coraz wyżej ułożone słupki z monet na szczycie których wyrastają drzewa

NIK o realizacji Programu „Inwestycje Polskie”

02 maja 2016 08:15

Sposób przygotowania i realizacji Programu „Inwestycje Polskie” nie zagwarantował osiągnięcia zakładanych efektów w postaci wsparcia procesów inwestycyjnych ze środków publicznych. W latach 2013-2015 wsparcie to wyniosło około 30 mld zł zamiast deklarowanych 40 mld zł. Nie przewidziano bowiem, że przygotowanie finansowania kapitałowego przez Polskie Inwestycje Rozwojowe będzie procesem długotrwałym, ani tego, że przedsiębiorstwa krajowe nie przedstawią dostatecznej liczby projektów spełniających wymagania.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Programu „Inwestycje Polskie”

Rząd masztów elektrowni wiatrowych

NIK o lokalizacji i budowie lądowych farm wiatrowych

26 kwietnia 2016 08:10

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła szereg kontroli, obejmujących okres od 2008 do 2015 roku, oceniających różne etapy procesu lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych z uwzględnieniem zaangażowania w ten proces zarówno organów administracji jak i społeczeństwa. Przedstawiona analiza oparta została zarówno na wynikach kontroli jednostkowych przeprowadzonych w 51 urzędach gmin i 19 starostwach powiatowych jak i na ocenie procesów powstawania lądowych elektrowni wiatrowych w Polsce, przedstawionej w Informacji o wynikach kontroli „Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych”.

więcej treści z artykułu: NIK o lokalizacji i budowie lądowych farm wiatrowych

Lotnisko Chopina w Warszawie widok z lotu ptaka

NIK o restrukturyzacji Grupy PPL

21 kwietnia 2016 07:22

NIK pozytywnie ocenia rozpoczętą w 2014 r. restrukturyzację Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” i podkreśla, że uzyskane od tamtej pory wyniki finansowe oraz efekty restrukturyzacji zatrudnienia mogą wskazywać, że niekorzystne trendy zostały odwrócone. Jednocześnie Izba wymienia największe uchybienia, które doprowadziły do kłopotów PPL: niewłaściwie przygotowaną strategię, niekorzystny układ zbiorowy pracy, przerost zatrudnienia, nietrafione i źle nadzorowane inwestycje oraz konieczność inwestowania w nierokujące przedsięwzięcia.

więcej treści z artykułu: NIK o restrukturyzacji Grupy PPL

Dwie osoby przeglądają dokumenty przy biurku

NIK o wydatkach spółek Grupy PKP na usługi doradcze i eksperckie

15 kwietnia 2016 07:00

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia udzielanie podmiotom zewnętrznym zamówień na usługi doradcze i eksperckie przez skontrolowane spółki Grupy PKP. Obowiązujące w nich procedury nie zapobiegały zlecaniu na zewnątrz zadań należących do komórek organizacyjnych spółek i ich pracowników, a także zamawianiu usług, które nie zostały później wykorzystane. Funkcjonujący w spółkach system zlecania usług doradczych i eksperckich stwarzał warunki do kupowania prac zbędnych oraz zawyżania ich kosztów.

więcej treści z artykułu: NIK o wydatkach spółek Grupy PKP na usługi doradcze i eksperckie

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052