Kosowo bliżej Unii Europejskiej dzięki NIK

Polska delegacja, na czele z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim, podczas zamknięcia projektu współpracy bliźniaczej z Narodowym Urzędem Kontroli Kosowa (KNAO)

Polska delegacja, na czele z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim,
podczas zamknięcia projektu współpracy bliźniaczej z Narodowym Urzędem Kontroli Kosowa (KNAO)

W 2017 roku Narodowy Urząd Kontroli Kosowa (KNAO) wyraził chęć podniesienia swoich kwalifikacji w odniesieniu do kontroli przedsiębiorstw publicznych. W odpowiedzi na tę deklarację polska NIK oraz brytyjski Narodowy Urząd Kontroli Zjednoczonego Królestwa (NAO) zaangażowały się w finansowany przez UE projekt współpracy bliźniaczej z KNAO (tzw. Twinning Light).

Realizację projektu rozpoczęto od przeglądu istniejących w Kosowie przepisów związanych z audytem przedsiębiorstw państwowych. Następnie zaktualizowano odpowiednie podręczniki kontroli i opracowano programy szkoleniowe dla miejscowych audytorów. W ciągu sześciu miesięcy najlepsi polscy specjaliści, wspierani przez ekspertów z Narodowego Urzędu Kontroli Zjednoczonego Królestwa, przeprowadzili liczne warsztaty i wykłady. Kosowscy audytorzy przyjechali m.in. z wizytą studyjną do Polski, gdzie zapoznali się z regulacjami dotyczącymi nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa oraz procedurą kontrolną obowiązującą w NIK.

Zob. Kosowscy audytorzy z wizytą studyjną w Polsce >>>

Polacy i Brytyjczycy towarzyszyli także kosowskim audytorom podczas modelowej kontroli  przedsiębiorstw państwowych, wspierając ich na każdym jej etapie - od wyboru jednostek kontrolowanych aż po tworzenie raportu z audytu. W jej trakcie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz sugerowali konieczne zmiany w modelu funkcjonowania kontroli KNAO.

Ważne jest jednak, że ani Polacy, ani Brytyjczycy nie dążyli do odtworzenia w Kosowie własnego systemu kontroli państwowej. Chodziło raczej o modyfikację kosowskiego systemu, tak aby mógł on spełniać międzynarodowe standardy. Stąd wysiłek specjalistów z NIK oraz NAO, by w pełni zrozumieć specyfikę miejscowej rachunkowości finansowej i audytu zewnętrznego oraz poznać środowisko, w którym funkcjonują te systemy. Polacy i Brytyjczycy nie zapominali także o uwarunkowaniach historycznych i dążeniach Kosowa do zmian, podjętych w związku z pragnieniem członkostwa w UE.

Twinning to uznany w Europie instrument współpracy instytucjonalnej między administracjami poszczególnych państw - zarówno obecnych, jak i przyszłych członków UE. Współpraca bliźniacza z NAO miała na celu wdrożenie i egzekwowanie w Kosowie prawodawstwa UE. W szerszym spojrzeniu projekt, w który zaangażowali się polscy kontrolerzy, przybliża Kosowo do unijnych standardów, a przez to do samej Unii.

Dlatego zespół projektowy NIK przy wsparciu brytyjskich ekspertów NAO podjął odpowiednie kroki w celu zapewnienia trwałości rezultatów projektu. Wnioski z każdego jego etapu zostały dokładnie omówione ze wszystkimi uczestnikami twinnigu i wyższym kierownictwem KNAO, a raporty z misji zawierały konkretne zalecenia. Wcześniej zadbano o to, by grupy docelowe wsparcia zostały starannie i właściwie wybrane.

- Cieszę się, że to właśnie polska Najwyższa Izba Kontroli miała zaszczyt reprezentowania Unii Europejskiej przy realizacji tego projektu - mówił w Prisztinie (stolicy Kosowa) podczas oficjalnego podsumowania współpracy bliźniaczej prezes Krzysztof Kwiatkowski. - Mam ogromną nadzieję, że wspólna praca wykonana w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przyniesie pożądane efekty i nie tylko zostawi trwały ślad w funkcjonowaniu KNAO,  ale otworzy także nowy rozdział w relacjach między naszymi instytucjami i krajami.

Audytor Generalny Kosowa Besnik Osmani, bardzo zadowolony z efektów projektu twinnigowego, już w jego trakcie zadeklarował, że chciałby przedłużyć i rozszerzyć współpracę z Polakami.

Komisja Europejska bardzo często wybiera Najwyższą Izbę Kontroli do realizacji różnych projektów i programów, doceniając zarówno fachowość polskich kontrolerów, jak i profesjonalizm całej instytucji. 


Projekt rozwoju potencjału zawodowego Narodowego Urzędu Kontroli Kosowa w zakresie kontroli przedsiębiorstw publicznych.

Trzema głównymi celami sześciomiesięcznego projektu, finansowanego przez UE, były: przeprowadzenie analizy prawodawstwa Kosowa w zakresie kontroli przedsiębiorstw publicznych, sprawdzenie wewnętrznych procedur KNAO i dokumentów kontrolnych wraz z propozycją ich nowelizacji oraz przeprowadzenie szkoleń poświęconych wdrożeniu nowych rozwiązań. Eksperci NIK uczestniczyli także jako mentorzy we wszystkich fazach kontroli prowadzonej w trzech dużych kosowskich przedsiębiorstwach publicznych. Przy realizacji projektu eksperci z NIK wspierani byli przez kontrolerów z Narodowego Urzędu Kontroli Zjednoczonego Królestwa (NAO UK).

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
02 maja 2018 11:39
Data publikacji:
02 maja 2018 11:39
Wprowadził/a:
Katarzyna Prędota
Data ostatniej zmiany:
08 maja 2018 09:08
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i Audytor Generalny Kosowa Besnik Osmani

Przeczytaj treść ponownie