NIK o ochronie zabytków na Pomorzu

W wyniku wcześniejszej kontroli skargowej z roku 2015 (obejmującej lata 2013-2014), NIK stwierdziła, że nadzór konserwatorski sprawowany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków był nieskuteczny. Doprowadziło to m.in. do: niewłaściwej ochrony obiektów znajdujących się na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej, będącej kolebką NSZZ „Solidarność”, niezgodnej z warunkami określonymi w pozwoleniu rozbiórki pozostałości spichlerza „Woli Łeb” oraz zaniechania przeprowadzenia kontroli stanu zachowania i warunków przechowywania tryptyku „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga.

Kontrola sprawdzająca z 2017 r. wykazała, że działania podjęte w celu wykonania wniosków pokontrolnych sformułowanych po kontroli skargowej przyczyniły się do poprawy ochrony zabytków na terenie województwa pomorskiego.

Podjęto m.in. działania w celu objęcia ochroną konserwatorską najcenniejszych historycznych obiektów na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej. Zainicjowano przede wszystkim proces objęcia prawną ochroną - poprzez wpisanie do rejestru zabytków - najcenniejszych obiektów znajdujących się na terenach postoczniowych, i z tego względu Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia aktualnie sprawowany nadzór konserwatorski. Wcześniejsza kontrola NIK - w 2015 roku -  wykazała bowiem, że tylko niewielka część  obiektów znajdujących się na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej została objęta prawną ochroną. Skutkiem tego było wyburzenie niektórych historycznych obiektów znajdujących się na tym obszarze.

Stwierdzone w wyniku kontroli skargowej nieprawidłowości w zakresie prowadzenia rejestru zabytków zostały wyeliminowane.

NIK stwierdza także, że Konserwator Zabytków opracował w 2015 r. nowy wojewódzki plan ochrony zabytków. Nie zawiera on co prawda wszystkich elementów wymaganych przez przepisy prawa, stanowi to jednak poprawę stanu rzeczy w tym obszarze, bowiem poprzedni wojewódzki plan ochrony zabytków nie był aktualizowany od momentu jego opracowania w 2005 r.

Wyniki obu kontroli (skargowej i sprawdzającej) wskazują również na potrzebę wzmocnienia nadzoru nad realizacją przez wojewódzkich konserwatorów zabytków ustawowych zadań związanych z ochroną zabytków. Zmiany w ustawie o ochronie zabytków, które weszły w życie z dniem 9 września 2017 r., rozszerzają uprawnienia Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w zakresie koordynowania i  kontroli działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków, co NIK uważa za krok w dobrym kierunku.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
14 września 2017 13:23
Data publikacji:
15 września 2017 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
15 września 2017 10:19
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie