NIK o udzielaniu ulg podatkowych i zamówień publicznych w Ciechanowcu

Kontrolerzy NIK ujawnili istotne nieprawidłowości dotyczące udzielania ulg podatkowych w gminie Ciechanowiec. W 13 z 31 analizowanych przez NIK postępowań podatkowych umorzono lub rozłożono na raty zaległości podatkowe na łączną sumę 133.953 zł, mimo że nie zachodziły okoliczności wskazujące na ważny interes podatnika lub interes publiczny. Przesłanki, którymi kierowano się przy udzielaniu ulg w blisko 20 proc. zbadanych spraw nie zostały udowodnione w sposób wystarczający. Naruszały też zasadę, iż ulga podatkowa winna być udzielana w sytuacjach wyjątkowych, niezawinionych przez podatnika, po zebraniu pełnego materiału dowodowego. Np. jednemu z przedsiębiorców umorzono blisko 13 tys. zł zaległości, chociaż jego sytuacja majątkowa pozwalała na uregulowanie zaległego podatku. W innych trzech wypadkach udzielono ulg, mimo że zachodziły przesłanki do pozostawienia wniosków bez rozpatrzenia. Z kolei w 16 decyzjach uchybiono obowiązkowi prawidłowego ich uzasadnienia pod względem faktycznym. Wszystkie te działania naruszały zarówno zasadę prowadzenia postępowań w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych oraz zasadę prawdy obiektywnej, wyrażone w przepisach Ordynacji podatkowej.

Trzy (z 10 analizowanych) przetargi nieograniczone przeprowadzono z nieprawidłowościami. W jednym przypadku zamówienia udzielono wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym postępowaniu nie wykluczono z przetargu dwóch wykonawców niespełniających warunków udziału, w tym również wykonawcy, z którym zawarto umowę). W pozostałych dwóch postępowaniach nieprawidłowości polegały na zażądaniu wyższego niż pozwalają przepisy wadium oraz na niezamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Umowę na wykonanie robót dodatkowych dotyczących integracji dróg gminnych z siecią dróg wojewódzkich i powiatowych podpisano po wykonaniu robót i bez wymaganej kontrasygnaty skarbnika, z  naruszeniem ustawy o samorządzie gminnym.

Wnioski i uwagi NIK

W świetle ustaleń kontroli NIK wnioskowała do Burmistrza Ciechanowca między innymi o:

  • wyeliminowanie przypadków udzielania zamówień z naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych,
  • rzetelne sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizowanych inwestycji,
  • przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości, spełniającej wymogi określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
  • udzielanie ulg przedsiębiorcom w sytuacjach nadzwyczajnych, niezawinionych przez podatnika, kierując się ugruntowaną linią orzecznictwa sądów administracyjnych,
  • wyeliminowanie przypadków wydawania decyzji w sprawach ulg podatkowych na podstawie niepełnego materiału dowodowego oraz uchybiania obowiązkowi prawidłowego uzasadniania decyzji pod względem faktycznym.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 czerwca 2017 15:49
Data publikacji:
27 czerwca 2017 09:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
27 czerwca 2017 09:07
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota

Przeczytaj treść ponownie