Inwestycje w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Olsztynie

Zlecanie robót budowlanych bez zawarcia umowy na ich realizację, wydatkowanie znacznie wyższych kwot na sfinansowanie inwestycji od wartości zaplanowanych, a także nienależne wypłacenie wykonawcom ponad 2,5 mln zł - to tylko niektóre z ustaleń kontroli przeprowadzonej przez olsztyńską Delegaturę NIK w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Olsztynie. NIK powiadomiła prokuraturę o możliwości działania pracowników RZI na szkodę Skarbu Państwa.

NIK skontrolowała Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie („RZI w Olsztynie” lub „Zarząd”) w czasie kontroli planowej dotyczącej sporządzania i realizacji „Planów inwestycji budowlanych” w resorcie obrony narodowej. Ustalenia wskazują, że w jednostce tej nie zapewniono skutecznego i efektywnego nadzoru, który pozwoliłby zapobiec  istotnym nieprawidłowościom w przygotowaniu i realizacji zadań inwestycyjnych. Nieprawidłowości w tym zakresie olsztyńska Delegatura NIK ujawniła aż w 21 spośród 35 objętych kontrolą zadań. Dotyczyły one głównie inwestycji zlecanych do realizacji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i wykonywanych, na podstawie umowy resortowej zawartej z ministrem obrony narodowej, przez Spółkę Sinevia w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kontrola wykazała, że w czasie przebudowy parku sprzętu technologicznego w Wierzbinach Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie nie przestrzegał postanowień umowy resortowej. Nie dochowano bowiem obowiązku przeprowadzenia negocjacji cenowych, zawierając od razu umowę, w której wstępne wynagrodzenie określone zostało na 30 mln zł. Dopiero po ponad roku od zawarcia tej umowy spółka Sinevia przedłożyła ofertę, w której zaproponowała wynagrodzenie o ponad 20 mln zł wyższe od wstępnie ustalonego. Nie było ono jednak przedmiotem negocjacji ze strony RZI, lecz stanowiło jedynie podstawę do aneksowania umowy. Wzrost kosztów wynagrodzenia uzasadniany był głównie istotnym błędem w dokumentacji kosztorysowej (mógłby on zostać wychwycony, gdyby postępowano zgodnie z obowiązującymi procedurami) oraz przeprowadzonymi badaniami geologicznymi. Ich wyników Zarząd nie przedstawił jednak kontrolerom NIK, ponieważ ich nie posiadał.

Aż sześć lat trwała przebudowa strzelnicy w Elblągu w celu dostosowania jej do obowiązujących wymogów. Roboty budowlane realizowane były w latach 2010-2016 w ramach dwóch zadań inwestycyjnych. Zostały one jednak nierzetelnie rozliczone, co doprowadziło do niegospodarności w dysponowaniu środkami publicznymi. Przeprowadzona w toku kontroli NIK weryfikacja rozliczeń dwóch umów wykazała, że Zarząd wypłacił wykonawcy kwotę o ponad 2,5 mln zł wyższą od należnej. Dopiero kontrolerzy NIK ustalili prawidłową kwotę wynagrodzenia przysługującego wykonawcy i na tej podstawie inwestor wystąpił do Spółki Sinevia z żądaniem zwrotu zawyżonej części wynagrodzenia wraz z należnymi odsetkami.

Kontrolerzy NIK ustalili też, że RZI w Olsztynie dopuścił do wykonania systemu tłumienia elektromagnetycznego w budynku biurowo-sztabowym w Elblągu bez zawarcia stosownej umowy ze Spółką Sinevia. Umowę taką, określającą jej przedmiot, wysokość wynagrodzenia wykonawcy (2,5 mln zł) i termin realizacji zadania (31 grudnia 2018 r.) zawarto dopiero 14 stycznia 2019 r., tj. ponad miesiąc po zrealizowaniu pełnego zakresu robót budowlanych i ich odebraniu od wykonawcy (5 grudnia 2018 r.).

Inne nieprawidłowości związane były z nieprzestrzeganiem określonych przez ministra obrony narodowej zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Dotyczyło to zwłaszcza: realizacji zadań nieujętych w planach inwestycji budowlanych lub dla których nie opracowano wymaganych dokumentów, wydatkowania kwot wyższych od wartości kosztorysowych zadań inwestycyjnych określonych przy ich rozpoczęciu oraz nieterminowego rozliczenia zrealizowanych zadań.

W związku z ustaleniami kontroli, olsztyńska Delegatura NIK sformułowała aż dziewięć wniosków pokontrolnych, z których osiem RZI w Olsztynie już zrealizowało. Ostatni wniosek, dotyczący wyegzekwowania od Spółki Sinevia nienależnie wypłaconej części wynagrodzenia, pozostaje w trakcie realizacji. Ponadto, do prokuratury skierowane zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na działaniu przez pracowników RZI w Olsztynie na szkodę Skarbu Państwa.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
15 stycznia 2020 15:30
Data publikacji:
15 stycznia 2020 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
16 stycznia 2020 09:17
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie