Gdańsk stolicą europejskiego audytu

Znaczenie EUROSAI, która może wychodzić z inicjatywą międzynarodowych kontroli, wpływać na ich tematykę, skład zespołów kontrolnych oraz termin realizacji - jest nie do przecenienia. Przykładem może być realizowana obecnie w Europie kontrola jakości powietrza. Jej ustalenia, oparte na badaniach prowadzonych w kilkunastu krajach (w tym takich, którym udało się rozwiązać problem smogu) dla wszystkich krajów, borykających się z tym problemem, w tym także dla Polski, będą miały pierwszorzędne znaczenie.

Uczestnicy obrady Rady EUROSAI w Gdańsku - zdjęcie pamiątkowe

Istotna dla Polski jest także sprawna kontrola wykorzystania środków europejskich. Dzięki EUROSAI możliwe jest włączanie do niej większej liczby państw. Efektem ich pracy mogą być ważne dla Polski wioski o przyznanie pomocy europejskiej. Tak stało się np. po kontroli czystości rzeki Bug. Przypomnijmy, że audyt przeprowadzony w Polsce, Białorusi i Ukrainie zakończył się wnioskiem o specjalne fundusze europejskie na budowę nowoczesnych oczyszczalni ścieków dla Lwowa, by chronić unijne, w tym polskie środowisko naturalne. Nie byłoby to możliwe bez współpracy międzynarodowej.

Ponieważ silna i sprawna Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli leży w interesie naszego kraju, NIK wraz ze swoimi tureckimi i czeskimi partnerami, tworzącymi prezydium zarządu, dąży do jak najefektywniejszego wykorzystania jej potencjału.

Sukces NIK, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wiceprzewodniczącym EUROSAI >>

Z tego powodu spotkanie pełnego Zarządu poprzedziło spotkanie Zespołu Koordynującego wdrażanie planu strategicznego EUROSAI. Prezesi najwyższych organów kontroli Turcji, Czech, Polski, Hiszpanii, Niemiec i Szwecji ocenią pierwszy rok realizacji Planu strategicznego i planu operacyjnego oraz innych przedsięwzięć.

Obrady rady EUROSAI w Gdańsku

Warto pamiętać, że EUROSAI zawdzięcza ideę planu strategicznego polskiej Najwyższej Izbie Kontroli. To właśnie za jej przewodnictwa w 2011 r. Organizacja przyjęła pierwszy taki dokument.  Przy okazji kolejnego planu strategicznego NIK dodatkowo zaangażowała się  w pracę nad planem operacyjnym, który ma być narzędziem służącym efektywnej realizacji postawionych sobie przez EUROSAI celów. W lipcu 2017 roku prezydium zarządu (Turcja, Polska i Czechy) przyjęło w Krakowie harmonogram ich realizacji wraz z odpowiedzialnością poszczególnych narodowych organów kontroli za wykonanie szczegółowych celów zawartych w planie strategicznym.

„Krakowska Deklaracja Partnerstwa” podpisana - EUROSAI razem >>

W tym duchu zwiększania efektywności Zarząd EUROSAI w pełnym składzie podejmie w Gdańsku kwestie związane z zarządzeniem i kulturą organizacji. Analizie poddane zostaną dwa główne cele stowarzyszenia:  współpraca zawodowa i budowanie potencjału instytucjonalnego. Debata obejmie zagadnienia związane  z komunikacją społeczną. Omówione zostaną także relacje z pozostałymi regionalnymi instytucjami kontroli państwowej oraz innymi, zewnętrznymi organizacjami, zainteresowanymi współpracą z EUROSAI.

EUROSAI ma także ogromy potencjał w inicjowaniu szkoleń dla organów kontroli państw stowarzyszonych z Unią Europejską. Może to w przyszłości zaowocować skuteczniejszym wykorzystaniem unijnych pieniędzy. Minimalizacja zjawiska marnotrawienia czy nawet nieefektywnego wykorzystania funduszy sprawi, że więcej z nich zostanie m.in. w Polsce. Dlatego właśnie tak ważne jest przedstawianie polskiego punktu widzenia w EUROSAI.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
15 marca 2018 13:00
Data publikacji:
15 marca 2018 13:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
16 marca 2018 06:15
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
EUROSAI and NIK logo, Gdańsk panorami in background © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie