Prezes NIK alarmuje organizacje międzynarodowe

Najwyższa Izba Kontroli to działający na zasadach kolegialności najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej. Stoi na straży prawidłowego dysponowania pieniędzmi publicznymi oraz przejrzystości funkcjonowania podmiotów władzy. Jej umocowanie i szczególna pozycja ustrojowa wynikają wprost z Konstytucji RP oraz Ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli.

Transkrypcja materiału wideo

W dniu 11.09.2023r. Prezes NIK Marian Banaś wystosował listy do dwóch międzynarodowych instytucji – Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz INTOSAI. Zwraca w nich uwagę na istotne problemy, z którymi w ostatnim czasie mierzy się Izba. Podkreśla, że ich charakter może generować uzasadnione obawy o to, czy władza szanuje niezależność tego organu. Wynika to z faktu, iż Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek swoim zaniechaniem w istotny sposób utrudnia funkcjonowanie Kolegium NIK, w którego skład wchodzą: Prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi i dyrektor generalny oraz 14 członków Kolegium. Właśnie tych 14 członków ma obowiązek powołać marszałek Elżbieta Witek, a mimo stosownych wniosków Prezesa NIK, wstrzymuje się z wykonaniem tych czynności, tym samym wpływając destrukcyjnie na sytuację wewnątrz Izby.

Powyższe stawia pod znakiem zapytania intencje najważniejszych przedstawicieli obozu rządowego na czele z Prezesem Rady Ministrów oraz Marszałkiem Sejmu RP, którzy powinni współpracować z innymi podmiotami w celu zapewnienia Obywatelom najwyższej jakości działania państwa. Polki i Polacy mają prawo wiedzieć, w jaki sposób wydatkowane są środki publiczne i jakie są efekty kontroli tych środków. Z chwilą, gdy osoba kierująca pracami izby niższej parlamentu uchyla się od tych wynikających z kluczowych aktów prawnych obowiązków, Prezes NIK podjął decyzję o przekazaniu tej informacji organizacjom międzynarodowym. Uruchomił procedury zawarte w Deklaracji z Limy, w oparciu o którą podejmowane są działania zapobiegające niszczeniu niezależności organów kontrolnych.

Będziemy informowali o międzynarodowej reakcji na pisma wystosowane przez prezesa Mariana Banasia.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
11 września 2023 15:40
Data publikacji:
11 września 2023 15:40
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
11 września 2023 17:09
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie