Prezes NIK na obradach Komitetu Sterującego Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kontroli Środowiska

„Kontrola wykonania zadań może się przyczyniać do zwiększenia odporności społeczeństw na zmiany klimatu czy zaburzone dostawy energii” – takie słowa padły na początku 19. spotkania Komitetu Sterującego Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kontroli Środowiska, które odbyło się w tym tygodniu w Rabacie, stolicy Maroka. W obradach udział wzięło ponad 40 osób z 20 krajów reprezentujących wszystkich członków Komitetu Sterującego. Jednym z uczestników był Prezes NIK Marian Banaś, który pełni funkcję Przewodniczącego Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli Środowiskowych.

Marian Banaś i Zineb El Adaoui
Prezes NIK i Prezes Trybunału Obrachunkowego Maroka

W dniach 13-16 marca 2023 r. Prezes NIK Marian Banaś wziął udział w 19. spotkaniu Komitetu Sterującego Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kontroli Środowiska. Obrady odbyły się w Rabacie, a zorganizował je Trybunał Obrachunkowy Królestwa Marokańskiego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób z 20 krajów reprezentujących wszystkich delegatów do Komitetu Sterującego. Na początku głos zabrali dr Sami Yläoutinen, Prezes Najwyższego Organu Kontroli Finlandii i Przewodniczący Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kontroli Środowiska oraz Zineb El Adaoui, Pierwsza Prezes Najwyższego Organu Kontroli Królestwa Marokańskiego. Oboje podkreślili, jak ważną rolę odgrywa kontrola wykonania zadań w obszarze ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu. Taka kontrola potencjalnie może  zwiększać odporność społeczeństw na zmiany klimatu czy zaburzone dostawy energii.

Obrady odbywały się w grupach warsztatowych poświęconych pięciu projektom realizowanym przez Grupę Roboczą ds. Kontroli Środowiska INTOSAI. Grupa realizuje projekt dotyczący zwiększenia świadomości i zrozumienia dla związku pomiędzy różnorodnością biologiczną i zmianami klimatu. Kolejny z projektów jest poświęcony rachunkowości środowiskowej (ang. environmental accounting), tj. systemu statystycznego łączącego informacje z zakresu gospodarki i środowiska. Celem projektu jest ustalenie, jak kwestie ochrony środowiska, zmian klimatu oraz gospodarki wpływają na siebie wzajemnie. Podgrupa zajmująca się tym projektem uzgodniła metodykę i harmonogram opracowania podręcznika. Aby uwzględnić oczekiwania poszczególnych NOK, podgrupa roześle ankietę, której wyniki posłużą do stworzenia standardów sprawozdawczości dotyczącej stanu zasobów środowiska i efektów nakładów finansowych. Podgrupa ds. zielonej polityki fiskalnej uzgodniła wstępny plan działania i pierwsze kroki do zrealizowania swoich celów do 2025 r. (szkolenia i webinary oraz listę sprawdzającą dotyczącą kryteriów kontroli, pytań kontrolnych, dotychczasowych doświadczeń NOK). Pozostałe dwa projekty, którymi zajmowały się podgrupy to: sprawozdawczość dotycząca zrównoważonego rozwoju i projekt ClimateScanner, mający na celu zgromadzenie informacji na temat działań związanych ze zmianami klimatycznymi na poziomie globalnym.

Uczestnicy spotkania na pamiątkowym zdjęciu

Prezes NIK przewodniczy pracom Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli Środowiskowych (WGEA). Ostatnie spotkanie tego gremium odbyło się w dniach 29-30 listopada 2022 r., a wyniki tego spotkania są dostępne na stronie internetowej grupy. Poprzez swoją działalność grupa ta ma na celu promowanie ducha współpracy opartej na uczciwości, otwartej komunikacji i doskonaleniu zawodowym. Osiąga to poprzez realizację głównych celów strategicznych: zachęcanie do profesjonalnej współpracy i wspieranie jej oraz ułatwianie dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Grupa Robocza zrealizowała, pod przewodnictwem NIK, wspólną kontrolę dotyczącą gospodarki odpadami z plastiku. Wspólny raport został opublikowany w kwietniu 2022 r. (Joint Report on Management of Plastic Waste in Europe). Najbliższe spotkanie Grupy WGEA będzie poświęcone omówieniu działań podjętych w celu adaptacji do zmian klimatu.

NIK nieprzerwanie realizuje kontrole w obszarze środowiska. Ostatnia z nich dotyczyła zapobiegania pożarom miejsc gromadzenia odpadów (NIK o zapobieganiu pożarom miejsc gromadzenia odpadów). Na rok 2023 NIK zaplanowała kontrole dotyczące m.in. działania organów administracji publicznej na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów i zapewnienia recyklingu oraz realizacji działań na rzecz osiągnięcia dobrego stanu wód w Polsce.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 marca 2023 16:17
Data publikacji:
17 marca 2023 17:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
17 marca 2023 18:29
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Pamiątkowe zdjęcie uczestników obrad Komitetu Sterującego Grupy Roboczej INTOSAI ds. Kontroli Środowiska

Przeczytaj treść ponownie