Prezes NIK Marian Banaś spotkał się z Wiceprezesem Najwyższego Organu Kontroli Brazylii

Prezes NIK Marian Banaś spotkał się z Wiceprezesem Trybunału Obrachunkowego Federacyjnej Republiki Brazylii (TCU Brazylii) panem Brunonem Dantasem wraz z delegacją. Rozmowy dotyczyły przewodnictwa NOK Brazylii w Zarządzie Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli INTOSAI – TCU Brazylii od grudnia 2022 r. przez trzy kolejne lata będzie szefem międzynarodowej organizacji skupiającej najwyższe organy kontroli na świecie, a Prezes NIK jest Członkiem Zarządu INTOSAI i EUROSAI. Z ramienia Zarządu EUROSAI NIK odpowiada za realizację drugiego celu Planu Strategicznego Organizacji na lata 2017-2023 – Pomoc NOK w wykorzystywaniu nowych możliwości i rozwiązywaniu nowych wyzwań przez wsparcie i zapewnianie rozwoju ich potencjału instytucjonalnego – koordynując i monitorując, wraz z Narodowym Urzędem Kontroli Szwecji, realizację inicjatyw podejmowanych w ramach ww. celu.

Wiceprezes Trybunału Obrachunkowego Brazylii Brunon Dantas w rozmowie z przedstawicielami NIK

Prezes NIK Wiceprzewodniczącym EUROSAI

TCU Brazylii jest przewodniczącym Komisji INTOSAI ds. Standardów (Professional Standards Committee, PSC) – głównego ciała INTOSAI zajmującego się tworzeniem i aktualizacją standardów kontroli sektora publicznego. NIK jest członkiem PSC, jej Komitetu Sterującego jako przewodniczący Podkomisji ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej. Od kilku lat trwa reforma systemu standardów i wytycznych INTOSAI, gdzie TCU Brazylii pełni kluczową rolę, a NIK aktywnie uczestniczy w procesie, promując jednocześnie swoje rozwiązania i kreując nowe projekty standardów i wytycznych. W przeszłości NIK organizowała spotkanie Komitetu Sterującego PSC w Warszawie.

Wiceprezes Trybunału Obrachunkowego Brazylii Brunon Dantas ze współpracownicą

Prezes NIK poinformował przedstawicieli TCU Brazylii o trudnościach, jakich obecnie doświadcza NIK w wykonywaniu swoich uprawnień kontrolnych, jako niezależny kontroler wydatkowania środków publicznych. NIK została objęta procedurą mechanizmu SIRAM, działającego w ramach Inicjatywy INTOSAI ds. Rozwoju (IDI), w celu oceny poziomu zagrożenia niezależności NIK i określenia dalszych działań. SIRAM (Supreme Audit Institutions Independence Rapid Advocacy Mechanism) to czteroetapowy proces, szczegółowo badający zagrożenia niezależności i zapewniający doradztwo i wsparcie dla najwyższych organów kontroli i ich szefów, wobec których takie zagrożenia się pojawiają. Obejmuje on także informowanie i uwrażliwiane interesariuszy krajowych i zewnętrznych, a następnie ich realne angażowanie w eliminowanie istniejących zagrożeń. Immunitet szefa NOK, dostęp do materiałów w jednostkach kontrolowanych i swoboda działania to podstawy niezależności najwyższych organów kontroli, które są opisane w rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ – A/66/209 i A/69/228 i zapewniają niezależną, obiektywną kontrolę państwową, wolną od ingerencji władzy ustawodawczej.

ONZ o niezależności najwyższych organów kontroli

Informacje o artykule

Data utworzenia:
02 marca 2022 11:56
Data publikacji:
02 marca 2022 11:56
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
02 marca 2022 14:50
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes NIK Marian Banaś w trakcie spotkania z Wiceprezesem Trybunału Obrachunkowego Brazylii Brunonem Dantasem

Przeczytaj treść ponownie