Wsparcie w ramach inicjatywy JASPERS - wspólne sprawozdanie ETO, NIK i NOK Chorwacji

Inicjatywę JASPERS ustanowiono, aby zapewnić państwom członkowskim, które przystąpiły do UE w 2004 r. lub później, niezależne, bezpłatne doradztwo przy przygotowywaniu wniosków o unijne dofinansowanie projektów, dotyczących projektów inwestycyjnych na dużą skalę.

NIK we współpracy z ETO oraz NOK Chorwacji opublikowała sprawozdanie z kontroli koordynowanej w zakresie wspólnej inicjatywy wsparcia projektów w regionach europejskich, czyli tzw. instrumentu JASPERS. W dokumencie podkreślono, że pomoc zapewniana przez JASPERS była względnie kompleksowa, niezależnie od konkretnego momentu zaangażowania tego instrumentu. Inicjatywa JASPERS miała pozytywny wpływ na jakość dokumentacji projektowej i tym samym przyczyniała się do szybszego zatwierdzania projektów na poziomie Komisji Europejskiej. Wskazano także, że jej oddziaływanie było efektywniejsze, jeśli była ona zaangażowana już na wczesnym etapie przygotowania projektu ubiegającego się o współfinansowanie ze środków europejskich.

Najwyższa Izba Kontroli i NOK Chorwacji prowadziły własne kontrole oddziaływania JASPERS na szczeblu krajowym, w wybranych ministerstwach i organach odpowiedzialnych za realizację projektów objętych wsparciem JASPERS. Kontrole objęły okres od rozpoczęcia funkcjonowania inicjatywy JASPERS w 2006 r. do końca 2016 r.

Kontrola prowadzona przez NIK objęła Ministerstwo Rozwoju, GDDKiA oraz wybrane urzędy marszałkowskie i urzędy miast. Izba stwierdziła, że wsparcie doradcze ekspertów z programu JASPERS poprawiło jakość polskich wniosków o unijne dofinansowanie projektów objętych kontrolą. Efektem pomocy była mniejsza liczba uwag Komisji Europejskiej, dzięki czemu na kolejnych etapach procedury dokumenty były rozpatrywane w krótszym czasie niż te przygotowane bez wsparcia.

Funkcjonowanie inicjatywy JASPERS w Polsce >>

Inicjatywa JASPERS jest zarządzana przez specjalny dział w strukturach Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i finansowana głównie przez Komisję Europejską z budżetu UE. Rzeczywisty koszt funkcjonowania JASPERS od momentu podjęcia przez nią działalności w 2006 r. do końca 2016 r. wyniósł około 284 mln euro.

Celem instrumentu JASPERS jest pomoc w przygotowywaniu projektów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE, w tym przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości wniosków o dofinansowanie przedkładanych Komisji Europejskiej, co zwiększa ich szanse na pozytywne rozpatrzenie.

W okresie od rozpoczęcia funkcjonowania inicjatywy JASPERS w 2006 r. do końca 2016 r. w ramach tego instrumentu ukończono 1147 zadań. Około dwóch trzecich z nich dotyczyło dużych projektów. Blisko 27 proc. wszystkich ukończonych zadań (307) zostało zrealizowanych w Polsce, około 4 proc. (46) w Chorwacji.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
21 lutego 2018 15:27
Data publikacji:
21 lutego 2018 15:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
21 lutego 2018 15:27
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie