Z Czechami o przeciwdziałaniu korupcji

Zagadnienia omawiane podczas spotkania zostały zaproponowane przez Komisję ds. Mandatu i Immunitetu Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej. Gości powitał Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, zaś merytoryczną część spotkania poprowadziła delegacja Delegatury NIK w Warszawie z jej dyrektorem Andrzejem Panasiukiem.

Bardzo mocno podkreślone zostało konstytucyjne umocowanie NIK. Najwyższa Izba Kontroli jest opisana w ustawie zasadniczej w odrębnym rozdziale „Organy kontroli państwowej i ochrony prawa”. Jest organem niezależnym od władzy wykonawczej, a podlega wyłącznie Sejmowi RP. Podległość ta nie oznacza jednak prostego zwierzchnictwa (NIK nie jest kolejnym ciałem sejmowym) lecz obowiązek dorocznego przedstawiania Sejmowi sprawozdania z działalności. Sejm ma także kompetencje związane z wyborem prezesa Izby. W swojej misji NIK pozostaje jednak od Sejmu niezależna - kontrola państwowa ma bardzo szeroki zakres podmiotowy i przedmiotowy - a współpraca merytoryczna z Sejmem, jak i z innymi organami państwa, oparta jest na zasadach partnerstwa i współpracy. Polska strona zapoznała też czeskich gości z zasadą kolegialności obowiązującą w NIK.

dyrektor Delegatury NIK w Warszawie Andrzej Panasiuk, senator Parlamentu Republiki Czeskiej Jaroslav Malý, wicedyrektor Delegatury NIK w Warszawie Wiesława Bronisz, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący komisji ds. Mandatu i Immunitetu Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Ivo Bárek, senator Parlamentu Republiki Czeskiej Jiří Vosecký, wicedyrektor Delegatury NIK w Warszawie Wojciech Wojciechowski
Od lewej: dyrektor Delegatury NIK w Warszawie Andrzej Panasiuk, senator Parlamentu Republiki Czeskiej Jaroslav Malý, wicedyrektor Delegatury NIK w Warszawie Wiesława Bronisz, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący komisji ds. Mandatu i Immunitetu Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Ivo Bárek, senator Parlamentu Republiki Czeskiej Jiří Vosecký, wicedyrektor Delegatury NIK w Warszawie Wojciech Wojciechowski

Czescy senatorowie szczególnie zainteresowani byli zagadnieniami wykrywania i eliminowania zagrożeń związanych z korupcją. Izba podejmowała problematykę zagrożeń korupcyjnych niemal od początku przemian ustrojowych i odnotowała od tego czasu znaczne osiągnięcia.

W 1999 r. Kolegium NIK uznało, że przeciwdziałanie korupcji powinno być jednym z priorytetowych kierunków kontroli, co z kolei znalazło swój wyraz w planach działań Izby w kolejnych latach. W 2000 r. przekazano też Sejmowi RP pierwsze z opracowań na temat zagrożeń korupcją. Spotkało się ono z dużym zainteresowaniem ze strony zarówno instytucji państwa, jak i mediów. Efektem tej inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli było m.in. zorganizowane w tym samym roku wspólne posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji ds. Kontroli Państwowej Sejmu RP, poświęcone ocenie skuteczności ustawodawstwa antykorupcyjnego w świetle wyników kontroli Izby.

Od lewej: przewodniczący komisji ds. Mandatu i Immunitetu Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Ivo Bárek, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski
Od lewej: przewodniczący komisji ds. Mandatu i Immunitetu Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Ivo Bárek, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski

Izba nie tylko regularnie raportowała Sejmowi wyniki swoich kontroli w tym obszarze, ale też opracowała i zamieściła w podręczniku kontrolera zalecenia metodyczne, dotyczące kontroli obszarów, w których występuje ryzyko korupcji. NIK nie tylko wskazuje obszary i mechanizmy korupcjogenne, ale również ocenia skuteczność działań organów państwa w zakresie przeciwdziałania korupcji, czego przykładem jest m.in. informacja o wynikach kontroli wdrażania rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019.

Senatorowie z Czech na spotkaniu w Najwyższej Izbie Kontroli

Czescy senatorowie zapoznali się też z obecnymi działaniami Izby w tym obszarze. NIK aktywnie uczestniczy w inicjatywach tak krajowych, jak i międzynarodowych (INTOSAI) na rzecz przeciwdziałania korupcji oraz praniu brudnych pieniędzy.

Na koniec spotkania goście z Czech podzielili się też swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami w zakresie przeciwdziałania występowaniu zjawisk korupcyjnych.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
09 czerwca 2019 03:56
Data publikacji:
09 czerwca 2019 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 czerwca 2019 03:56
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Senatorowie z Czech na spotkaniu w Najwyższej Izbie Kontroli

Przeczytaj treść ponownie